Emissie naar lucht, water en bodem

Belasting van het oppervlaktewater door de landbouw, 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Voor de geselecteerde stoffen is de bijdrage vanuit de landbouw aan de landelijke belasting hoog: in 2003 voor de nutriënten circa. 40% en voor de zware metalen 30-60%.

Trends nutriënten

De fluctuaties in de trend van stikstof en fosfor worden vooral bepaald door de jaarlijkse hoeveelheid neerslag waardoor de uit- afspoeling van landbouw- en natuurbodems varieert. De hier gepresenteerde reductie van respectievelijk. 40 en 30% voor stikstof en fosfor in 2003 ten opzichte van 1990 is vooral het gevolg van het droge jaar 2003. Wanneer we de uit- en afspoeling voor 1990 en 2003 berekenen voor een gemiddeld jaar, resteert nog slechts een bereikte reductie van 15% voor stikstof en 0% voor fosfor.

Trends zware metalen

Voor de metalen nikkel, zink en cadmium zien we een constante trend tussen 1990 en 2003. Dit wordt veroorzaakt doordat voor de enige bekende landbouwbron, namelijk de uitspoeling uit bodems, slechts cijfers voor één jaar zijn berekend. Bij gebrek aan voldoende betrouwbare basisinformatie is deze schatting voor de hele tijdreeks aangehouden. Voor lood zien we tussen 1990 en 1995 een daling die wordt veroorzaakt door een afname van de emissie door loodhagel bij de jacht.

Referenties

  • Emissieregistratie (2005). Jaarcijfers 2003. MNP, Bilthoven; CBS, Voorburg; RIZA, Lelystad; EC-LNV, Den Haag; SenterNovem, Utrecht en TNO-MEP, Apeldoorn. http://www.emissieregistratie.nl.

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

De emissies naar water omvatten zowel de directe lozingen naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool vanuit alle mogelijke bronnen. Lozingen op het riool bereiken meestal pas na zuivering het oppervlaktewater; dus indirect. De belasting van het oppervlaktewater omvat alle directe emissies, de effluenten van de rwzi's, de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden en de directe atmosferische depositie op oppervlaktewater, exclusief de Noordzee. Zie ook: Belasting van en emissies naar water: begrippen en definitiesZie ook: Meta-informatie van het Datawarehouse-Emissieregistratie, voor een beschrijving van de berekeningsmethodiek.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Belasting van het oppervlaktewater door de landbouw, 1990-2003 (indicator 0103, versie 06 , 15 december 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.