Verkeer en vervoer: inleiding

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Samenstelling doelgroep verkeer en vervoer

De doelgroep Verkeer en vervoer omvat het personen- (particulier en openbaar) en goederenvervoer via weg, spoor, lucht en water. De doelgroep is niet gekoppeld aan de Standaard Bedrijfsindeling.In de indicatoren in het Milieucompendium maken we veelvuldig een onderscheid tussen de categorieën wegverkeer, overige verkeer en mobiele werktuigen.

  • Belangrijke categorieën binnen het wegverkeer zijn personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens en autobussen.
  • Het overige verkeer bestaat uit het railvervoer en de binnenscheepvaart, de zeescheepvaart en de luchtvaart.
  • De zogenaamde mobiele werktuigen, zoals tractoren en vorkheftrucks, worden vooral ingezet in de bouw en de landbouw.

Milieudruk Verkeer en vervoer

De doelgroep Verkeer en vervoer was in 2000 verantwoordelijk voor circa 16% van de broeikasgasemissies (onder andere kooldioxide) in Nederland. De emissies van deze stoffen zijn verantwoordelijk voor het versterkte broeikaseffect, die een klimaatverandering tot gevolg kan hebben. Eenderde van de verzurende emissies, stikstofoxiden, zwaveldioxide en ammoniak, kwam in 2000 voor rekening van de doelgroep Verkeer en vervoer. Verder is de doelgroep Verkeer en vervoer de belangrijkste veroorzaker van de verspreiding van fijn stof en is zij een belangrijke bron van geluid- en geurhinder.

Afbakening doelgroep Verkeer en vervoer bij het vaststellen van emissiegegevens

Voor niet-broeikasgassen wordt bij de bepaling van de milieudruk door de doelgroep Verkeer en vervoer in het algemeen de omtrek van Nederland als afbakening gehanteerd. Dit betekent dat de zeescheepvaart op de Nederlandse kustwateren niet is meegenomen. In het geval van de luchtvaart worden alleen de emissies tijdens de start en landing (vliegtuigbeweging) beschouwd.De berekening van broeikasemissies door verkeer en vervoer wordt, conform de richtlijnen van de IPCC, gebaseerd op de hoeveelheden in Nederland verkochte brandstoffen. De broeikasgasemissies als gevolg van de internationale zeescheepvaart en luchtvaart van en naar Nederland worden niet aan Nederland toegerekend.Emissies als gevolg van het elektriciteitsverbruik door elektrische voertuigen of elektrische treinen worden aan de doelgroep Energievoorziening toegerekend.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verkeer en vervoer: inleiding (indicator 0126, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.