Bouw: investeringen en milieudruk, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De samenstelling van doelgroepen van het milieubeleid voor de emissies naar lucht is de afgelopen jaren gewijzigd. Voor meer informatie zie:

De investeringen in de bouw zijn tussen 1990 en 2002 met circa 46% toegenomen. De kooldioxide-emissie is iets minder sterk gestegen en de hoeveelheid gestort en verbrand afval is juist afgenomen.

Ontwikkeling milieudruk door de Bouw

De investeringen in de bouw zijn in de periode 1990 - 2002 met 46% toegenomen. De emissie van kooldioxide (CO2) is in die periode circa 44% toegenomen.Ondanks dat er steeds meer bouw- en sloopafval vrijkomt, is de hoeveelheid die wordt aangeboden voor eindverwijdering (met name storten en verbranden) tussen 1995 en 2000 vrij stabiel gebleven. Sinds 1995 wordt ruim 90 tot 95% van het bouw- en sloopafval hergebruikt of nuttig toegepast.

Beleidsdoel

Doelstelling van het beleid is bij een toenemende woningvoorraad, een afname van de emissies en afvalstoffen te realiseren. De taakstelling voor de hoeveelheid aangeboden bouw- en sloopafval is 90% hergebruik in 2000. Deze taakstelling is gehaald.

Bronnen

  • CBS (2003). Statline. Nationale Rekeningen. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • CCDM (2003). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2001 en ramingen 2002. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.
  • RIVM (2001). Monitoring prioritaire afvalstoffen, gegevens 1999. RIVM, Bilthoven.
  • WAR (2002). Afvalverwerking in Nederland 2000. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.

Relevante informatie

  • Meer informatie over investeringen in de bouw is te vinden op Statline (CBS).
  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
04
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bouw: investeringen en milieudruk, 1990-2002 (indicator 0146, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.