Milieubeleid en milieumaatregelen

Lozing van zuurstofbindende stoffen en belasting van het oppervlaktewater, 1975-2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De belasting van het oppervlaktewater door zuurstofbindende stoffen is sinds 1975 met ruim 80% gedaald. Dit is vooral te danken aan een verbeterd rendement bij de rioolzuiveringsinstallaties en de sanering van industriële lozingen.

  1975 1980 1985 1990 1995 1999 2000
               
  miljoen inwoner-equivalenten 1)      
Lozingen per doelgroep              
Consumenten 13,7 14,1 14,5 14,9 15,5 15,8 15,9
Land- en tuinbouw 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
Industrie 15,3 9,7 5,9 5,6 3,3 3,3 3,2
Energievoorziening 2) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bouw 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0
Afvalbeheersbedrijven . . . . 0,2 0,2 0,2
HDO en overige doelgroepen 3,5 3,7 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7
               
Totale bruto lozing (1) 33,2 28,0 24,3 24,5 22,9 23,3 23,2
naar rioolwaterzuiveringsinrichtingen (2) 12,4 16,5 18,4 20,8 21,8 22,3 22,3
naar zoet rijkswater, direct 4,4 2,2 1,1 1,0 0,5 0,4 0,3
naar zout rijkswater, direct 0,7 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0
naar rijkswater, via lozingswerk in beheer bij              
regionale waterkwaliteitsbeheerders 3,7 3,6 1,7 0,5 0,2 0,0 0,0
naar overig oppervlaktewater 12,0 5,5 2,9 2,1 0,4 0,4 0,4
               
Lozing van effluent (3) 3,9 4,3 4,0 5,0 3,6 3,4 3,1
               
Belasting van het oppervlaktewater (= 1-2+3) 24,8 15,8 9,9 8,7 4,7 4,3 4,0
               
Bron: CBS. CBS/MC/mei03/0150
1) Tot 1986 op basis van 180 g zuurstofverbruik. Sinds 1986 op basis van 136 g zuurstofverbruik.
2) Inclusief waterleidingbedrijven.

Vrijwel al het afvalwater pas geloosd na zuivering

Met name door de toegenomen zuivering van afvalwater in zuiveringsinstallaties is de totale belasting van het oppervlaktewater de afgelopen 25 jaar met ruim 80% afgenomen. Het grootste deel van de totale bruto lozing komt nu via het rioolstelsel terecht in openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's). Slechts een klein deel wordt nog direct geloosd op het oppervlaktewater.

Grotere zuiveringscapaciteit bij de industrie

De daling van de totale vervuilingswaarde van bedrijven, met name in de industrie, is gerealiseerd door een uitbreiding van de zuiveringscapaciteit en door maatregelen in de productieprocessen.

Wat zijn zuurstofbindende stoffen?

Zuurstofbindende stoffen zijn alle in afvalwater voorkomende organische en anorganische verontreinigingen die bij afbraak zuurstof aan het water onttrekken. Bij overmatige lozing van deze stoffen kan de zuurstofhuishouding van het ontvangende oppervlaktewater ernstig worden verstoord waardoor bijvoorbeeld vissterfte kan optreden.De hoeveelheid zuurstofbindende stoffen is uitgedrukt in inwoner-equivalenten. Een inwoner-equivalent komt overeen met het zuurstofverbruik van de verontreinigende stoffen in het afvalwater dat gemiddeld per persoon per etmaal wordt geloosd.

Technische toelichting

De tabel geeft een totaaloverzicht van de lozingen van alle bedrijven en huishoudens op het riool en op het oppervlaktewater. De gegevens zijn berekend op basis van de vervuilingseenheden (uitgedrukt in inwoner-equivalenten) die door de waterbeheerders zijn vastgesteld voor het opleggen van de verontreinigingsheffing.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.