Milieubeleid en milieumaatregelen

Stedelijk afvalwater: Lozing van zuurstofbindende stoffen, 1975-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De belasting van het oppervlaktewater door zuurstofbindende stoffen, uitgedrukt in inwonerequivalenten, is sinds 1975 met ruim 80% gedaald. Dit is vooral te danken aan een verbeterd rendement bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties en de sanering van industriële lozingen.

     1975  1980  1985  1990  1995  2000  2002
                 
    miljoen inwonerequivalenten 1)      
Lozingen per doelgroep              
  Consumenten 13,7 14,1 14,5 14,9 15,5 15,9 16,1
  Land- en tuinbouw 0,2 0,1 0,1 0,0 0,14 0,12 0,15
  Industrie 15,3 9,7 5,9 5,6 3,3 3,2 2,8
  Energievoorziening 2) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,03 0,03 0,04
  Bouw 0,4 0,4 0,3 0,3 0,06 0,05 0,06
  Afvalbeheersbedrijven . . . . 0,17 0,19 0,22
  HDO en overige doelgroepen 3,5 3,7 3,5 3,7 3,7 3,7 3,8
                 
Totale bruto lozing (1) 33,2 28,0 24,3 24,5 22,9 23,2  
w.v. naar rioolwaterzuiveringsinrichtingen (2) 12,4 16,5 18,4 20,8 21,8 22,3 22,5
  naar zoet rijkswater, direct 4,4 2,2 1,1 0,96 0,41 0,29 0,27
  naar zout rijkswater, direct 0,7 0,2 0,17 0,14 0,14 0,11 0,09
  naar rijkswater, via lozingswerk in beheer bij              
  regionale waterkwaliteitsbeheerders 3,7 3,6 1,7 0,52 0,13 0,04 0,03
  naar overig oppervlaktewater 12,0 5,5 2,9 2,1 0,43 0,42 0,37
                 
Lozing van effluent (3) 3,9 4,3 4,0 5,0 3,6 3,1 3,2
                 
Belasting van het oppervlaktewater (= 1-2+3) 24,8 15,8 9,9 8,7 4,7 4,0 3,9
                 
Bron: CBS. CBS/MNC/okt05/0150
1) Tot 1986 op basis van 180 g zuurstofverbruik. Sinds 1986 op basis van 136 g zuurstofverbruik.
2) Inclusief waterleidingbedrijven.

Vrijwel al het afvalwater pas geloosd na zuivering

Vooral door de toegenomen zuivering van afvalwater in zuiveringsinstallaties is de totale belasting van het oppervlaktewater de afgelopen 25 jaar met ruim 80% afgenomen. Het grootste deel van de totale bruto lozing komt nu via het rioolstelsel terecht in openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's). Slechts een zeer klein deel wordt nog direct geloosd op het oppervlaktewater door huishoudens en bedrijven die niet op het rioolstelsel zijn aangesloten.
Zie ook: Lozing van zuurstofbindende stoffen en belasting van het oppervlaktewater, stroomschema 2008, voor een visuele presentatie van de lozingen van zuurstofbindende stoffen en de belasting van het oppervlaktewater.

Grotere zuiveringscapaciteit bij de industrie

De daling van de totale vervuilingswaarde van bedrijven, vooral in de industrie, is gerealiseerd door een uitbreiding van de zuiveringscapaciteit in de jaren tachtig. Daarnaast is ook door maatregelen in de productieprocessen de vervuilingswaarde afgenomen.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de lozing van zuurstofbindende stoffen en de belasting van het oppervlaktewater is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

Zuurstofbindende stoffen zijn alle in afvalwater voorkomende organische en anorganische verontreinigingen die bij afbraak zuurstof aan het water onttrekken. Bij overmatige lozing van deze stoffen kan de zuurstofhuishouding van het ontvangende oppervlaktewater ernstig worden verstoord waardoor bijvoorbeeld vissterfte kan optreden.De hoeveelheid zuurstofbindende stoffen is uitgedrukt in inwonerequivalanten. Een inwonerequivalent komt overeen met het zuurstofverbruik van de verontreinigende stoffen in het afvalwater dat gemiddeld per persoon per etmaal wordt geloosd. Vraag: de inwonerequivalenten in de tabel geven de dagelijkse emissie van zuurstofbindende stoffen? De cijfers in de tabel weerspiegelen dus de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die in een bepaald jaar gemiddeld per dag wordt geloods.De tabel geeft een totaaloverzicht van de lozingen van alle bedrijven en huishoudens op het riool en op het oppervlaktewater. De gegevens zijn berekend op basis van de vervuilingeenheden (uitgedrukt in inwonerequivalenten) die door de waterbeheerders zijn vastgesteld voor het opleggen van de verontreinigingsheffing.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Stedelijk afvalwater: Lozing van zuurstofbindende stoffen, 1975-2002 (indicator 0150, versie 06 , 24 november 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.