Uitspoeling en drainage van bestrijdingsmiddelen, 2000

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd. Er zijn geen nieuwe data beschikbaar.

Ontwikkeling landelijk beeld

Drainage speelt vooral een rol in de kustprovincies, Flevoland en de Gelderse vallei; uitspoeling speelt in de oostelijke en zuidelijke provincies een rol. Propachloor heeft de hoogste berekende uitspoeling; de toepassing van deze stof in de teelt van uien is onmisbaar verklaard. Bij ongewijzigd beleid zal deze stof de komende jaren een forse bijdrage aan de uitspoeling blijven leveren. Aldicarb kent zowel een relatief hoge drainage als een hoge uitspoeling. Voor deze stof zijn gebruiksrestricties opgesteld om de emissie naar het grondwater verder te beperken.

Methodiek

De figuren geven de berekende drainage en uitspoeling uit landbouwpercelen, gesommeerd over de stoffen vermeld in de indicator Emissie van bestrijdingsmiddelen in Nederland, 1984-2000. De stoffen worden niet overal gebruikt; per gebied zullen verschillende middelen de uitspoeling en drainage bepalen. Natuurgebieden zijn niet weergegeven; uitspoeling en drainage zal daar niet plaatsvinden.

Relevante informatie

  • RIVM (2002). Milieubalans 2002, paragraaf 2.5. Voor informatie over het stoffenbeleid, onder meer de effectiviteit van het beleid.
  • VROM (2001). Emissiereductiedoelstellingen prioritaire stoffen. Thema verspreiding. Notitie in het kader van vierde Nationaal Milieubeleidsplan. VROM 010358/h/06-01 19891/198 juni 2001, Den Haag.
  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versieā€Ž
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Uitspoeling en drainage van bestrijdingsmiddelen, 2000 (indicator 0202, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.