Baggerspecie: aanbod in Nederland in 2002-2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling aanbod van baggerspecie in de periode 2002-2011

Het totale aanbod van baggerspecie in de periode 2002-2011 is bijna 400 miljoen m3. Ongeveer de helft daarvan is zoete specie, de andere helft betreft zoute specie. Van de zoete specie is circa 75 miljoen m3 zwaar verontreinigd (klasse 3 en 4); dat is bijna 40% van de zoete specie. Van de zoute specie is 12 miljoen m3 zwaar verontreinigd (5%); het overgrote deel is licht verontreinigd. Het aanbod aan speciehoeveelheden varieert sterk per provincie. Het grootste aanbod komt vooral uit het westen, het midden en deels in het noorden van het land; grofweg de delen van ons land gelegen in het stroomgebied van de Rijntakken en de Maas en de laagveengebieden.

Ontwikkeling aanbod van baggerspecie in de afgelopen jaren

Voor het onderhoud van de Nederlandse wateren is in de afgelopen jaren ongeveer 30 à 35 miljoen m3 specie per jaar gebaggerd. Ongeveer 75% is afkomstig uit zoute wateren, namelijk zeehavens en toeleidende vaargeulen naar deze havens toe. De resterende 25% komt uit de zoete wateren, met name uit de regionale wateren.

Kwaliteitsklassen baggerspecie

Type baggerspecieConcentratieniveauVerwerking
Klasse 0Concentratie < streefwaardeVrij te verspreiden (indien verspreiding mogelijk)
Klasse 1Concentratie < grenswaardeVrij te verspreiden (indien verspreiding mogelijk)
Klasse 2Concentratie < toetsingswaardeVrij te verspreiden (indien verspreiding mogelijk)
Klasse 3Concentratie < interventiewaardeVerwerken of storten
Klasse 4Concentratie > interventiewaardeVerwerken of storten

Beleid

In bovenstaande tabel is het beleid uiteengezet voor het omgaan met baggerspecie. Licht verontreinigde baggerspecie (klasse 0 t/m 2) mag vrij verspreid worden (indien verspreiding mogelijk is), zwaar verontreinigde baggerspecie (klasse 3 en 4) moet verwerkt of gestort worden. Doelstelling is om minimaal 20% van de aangeboden specie, die niet voor verspreiding in aanmerking komt, te verwerken of waar mogelijk nuttig toe te passen.

Bronnen

  • AKWA en Provinciale Werkgroepen (2001). Basisdocument Tienjarenscenario Waterbodems. Bagger in Beeld. Advies en Kenniscentrum Waterbodems, AKWA rapportnr.01.014, Utrecht.
  • CIW (2002). Water in beeld 2002. Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland. Commissie Integraal Waterbeheer, Den Haag.
  • V&W (1999). Vierde Nota waterhuishouding. Ministerie Verkeer en Waterstaat, Den Haag.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
05
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Baggerspecie: aanbod in Nederland in 2002-2011 (indicator 0210, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.