PCB en PAK in zwevend stof van zout oppervlaktewater, 1989-2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkelingen

Tot tien jaar geleden daalden de gehalten van PCB (polychloorbifenylen) in zwevend stof aanmerkelijk. Sindsdien is op de meeste locaties sprake van stabilisatie. In de kustzone vertoont het gehalte een grillig verloop. In 2000 zijn de gehalten op alle locaties lager dan in 1999. De gehalten aan PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) vertonen in het algemeen een stijgende trend. In 2000 is op de meeste locaties echter sprake van een daling ten opzichte van 1999.

Beleid

Het beleid is er op gericht de emissies van PAK's en PCB's te verminderen. PCB's zijn in veel toepassingen verboden.

Relevantie

De streefwaarde heeft een ecotoxicologische basis. Bij overschrijding kunnen negatieve effecten op organismen niet worden uitgesloten.

Methodiek

Aangezien PAK's en PCB's sterk hechten aan zwevend stof, heeft het gehalte van deze stoffen in zwevend stof doorgaans meer betekenis dan de concentratie in water. De hier gepresenteerde waarden zijn medianen. De mediaan is de waarde waar 50% van de waarnemingen boven ligt; de middelste gemeten waarde - dit is niet de gemiddelde waarde.

Bronnen

  • RIKZ, monitoringsprogramma Rijkswaterstaat.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). PCB en PAK in zwevend stof van zout oppervlaktewater, 1989-2000 (indicator 0246, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.