Bodemkwaliteit: het huidige beeld en de bedreigingen

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer bijgehouden.

Bedreigingen bodemkwaliteit

Diffuse verontreiniging van zware metalen en persistente bestrijdingsmiddelen komen voor over geheel Nederland. Voortgaande ophoping van zware metalen in landbouwgronden vormt een bedreiging voor gewaskwaliteit en bodemecologie.

  • In Zeeland komen verontreinigingen van PAK-gehalten boven de streefwaarden voor.
  • Concentraties zware metalen als gevolg van historische bronnen worden aangetroffen in Zuidoost-Nederland en het westelijk veenweidegebied.
  • Verzuring en eutrofiëring van natuurgebieden komt voor in Zuid- en Oost-Nederland als gevolg van landbouwemissies.
  • In het oostelijk deel van Noord-Brabant is meer dan 50% van het landbouwareaal fosfaatverzadigd.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bodemkwaliteit: het huidige beeld en de bedreigingen (indicator 0262, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.