Grondwaterkwaliteit: beleid

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is afgesloten.


Informatie over de grondwaterkwaliteit volgens de Kaderrichtlijn Water in Nederland is te vinden in onderstaande indicator:

Beleid

Het beleid zoals beschreven in het Nationaal Milieubeleidsplan 3 (VROM, 1997) en het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (VROM, 2001) is er op gericht, dat op termijn, zo mogelijk voor 2010, voor alle stoffen de streefwaarde niet meer overschreden wordt. Daarnaast moet het grondwater voldoen aan de kwaliteitseisen voor de bereiding van drinkwater. Maatregelen die hierbij getroffen worden liggen in de sfeer van het emissiebeleid en het mestbeleid (zie verwijzing bij 'Meer informatie'). Voor het diepere grondwater (> 10 meter diep) zijn in de afgelopen jaren de streefwaarden voor een aantal stoffen aangescherpt. In december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Grondwater in werking getreden. Hierin zijn voor de EU-lidstaten voorschriften voor de bescherming van de grondwatervoorraden opgenomen en richtlijnen voor de monitoring van de kwaliteit van het grondwater.

Normen grondwaterkwaliteit

MTRMaximaal toelaatbaar risico, een wetenschappelijke waarde voor een stof, die aangeeft bij welke concentratie of geen negatief effect te verwachten is of een kans van 10-6 op sterfte voorspeld kan worden.
StreefwaardeEen waarde die aangeeft wanneer sprake is van een verwaarloosbaar effect op het milieu.
DrinkwaternormNorm voor de kwaliteit van drinkwater. Grondwaterkwaliteit wordt vaak getoetst aan deze norm (met name voor bestrijdingsmiddelen) omdat grondwater als grondstof wordt gebruikt voor de bereiding van drinkwater.
EU-waarde voor nitraat De doelstelling van maximaal 50 mg per liter nitraat in water bestemd voor menselijke consumptie is opgenomen in de drinkwaterrichtlijn van de EU (1980) en in Nederland vastgelegd in het Waterleidingbesluit. Deze waarde is afgeleid van de norm van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). De EU-Nitraatrichtlijn (1991) gaat ervan uit dat deze waarde geldig is voor het grondwater in gebieden die de lidstaten als kwetsbaar voor nitraatverontreiniging uit agrarische bronnen hebben aangewezen. Aangezien Nederland het gehele grondgebied als zodanig heeft aangemerkt, geldt deze waarde voor het grondwater in geheel Nederland.

Bronnen

  • VROM (1997). Nationaal Milieubeleidsplan 3. Ministerie van VROM, Den Haag.
  • VROM (2001). Nationaal Milieubeleidsplan 4. Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid. Ministerie van VROM, Den Haag.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versieā€Ž
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Grondwaterkwaliteit: beleid (indicator 0270, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.