Geluidsbelasting woningen door weg- en railverkeer, 2000-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Ruim 12.000 woningen in Nederland ondervinden een geluidsbelasting door wegverkeer op rijkswegen die hoger is dan de norm. Daarnaast ondervinden ruim 6.000 woningen in Nederland een te hoge geluidsbelasting door railverkeer. Sinds 2000 is deze geluidsbelasting afgenomen als gevolg van maatregelen zoals het plaatsen van geluidsschermen, de aanleg van ZOAB en de toepassing van stillere treinen en spoorconstructie.

Geluidsbelasting woningen door wegverkeer

Het aantal woningen langs rijkswegen met een geluidsbelasting hoger dan 65 dB Lden is tussen 1987 en 2000 toegenomen door de toename van het wegverkeer. Deze groei is beperkt door bronmaatregelen zoals de aanleg van ZOAB en overdrachtsmaatregelen zoals geluidsschermen. Na 2000 is een afname te zien doordat het effect van de toepassing van de genomen geluidsmaatregelen, het effect van de groei van het verkeer overtreft.  In 2004 ondervonden ruim 12.000 woningen in Nederland een geluidsbelasting door wegverkeer op rijkswegen die hoger is dan de norm.

Geluidsbelasting woningen door railverkeer

Het aantal woningen met een geluidsbelasting hoger dan 70 dB langs spoorwegen nam tussen 1987 en 2005 gestaag af , terwijl de omvang van het railverkeer licht toe nam. De vermindering is een gevolg van stillere treinen, stillere spoorconstructie en het plaatsen van geluidsschermen.

Beleid en maatregelen

De Rijksbegroting geeft aan dat alle knelpuntsituaties voor verkeerslawaai in de rijksinfrastructuur vóór 2023 moeten zijn opgelost, vooral door bronmaatregelen. Het gaat om situaties met een geluidsbelasting hoger dan 65 (weg) of 70 dB Lden (spoor). Indien het niet doelmatig is om bronmaatregelen of overdrachtsmaatregelen te treffen zullen gevelmaatregelen worden getroffen.
Na uitvoering van de maatregelen die zijn voorzien bij reconstructie van rijkswegen resteren in 2020 nog ongeveer 6000 woningen met een geluidsbelasting boven 65dB (Jabben et al., 2004). In 2010 zal een groot deel van de geplande reconstructies bij spoorwegen uitgevoerd zijn. In de Nota Mobiliteit is 650 miljoen euro gereserveerd voor het oplossen van geluidsknelpunten door weg- en railverkeer. Het aantal knelpunten zal daardoor aanzienlijk verminderen maar het is onwaarschijnlijk dat alle knelpuntsituaties door bron- of schermmaatregelen worden opgelost.

Relevante doelstellingen Nota Ruimte

Uitvoeringsdoelen:

  • Verbetering van bestaande spoorwegverbindingen m.b.t. milieukwaliteit en externe veiligheid; realisering basiskwaliteit voor milieu en veiligheid


Operationele doelen:

  • Vergroting van milieukwaliteit en veiligheid
  • Algemene doelstellingen:
  • Krachtige steden; borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; borging van de veiligheid

Bronnen

  • Dassen, A.G.M., J. Jabben en P.H.M. Jansen (2001). Uitbouw en optimalisatie van het Landelijk Beeld van Verstoring; Partiële validatie en gevoeligheidsanalyse. RIVM (rapportnr. 725 401 001), Bilthoven.
  • Jabben, J, H.Nijland, F.van Rijn, J.Drenth en W.Alberts. Geluid en bronbeleid op rijkswegen. DWW notitie 1049/04, RIVM/MNP en Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Geluidsbelasting woningen door weg- en railverkeer
Omschrijving
Aantal woningen binnen het gebied met een te hoge geluidsbelasting. Voor wegverkeer is dat meer dan 65dB Lden als gevolg van verkeer langs rijkswegen. Voor railverkeer meer dan 70dB Lden.
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Berekeningswijze
De geluidscontouren zijn berekend met behulp van het model Empara/Noisetool. Hierbij zijn ingevoerd de verkeersintensiteiten op rijkswegen van 2000 en 2004. De waarden voor 2000 en 2004 zijn daarna gecorrigeerd voor de generieke groei van het wegverkeer. De aantallen woningen binnen de geluidscontouren zijn door het CBS berekend met behulp van de Gemeentelijke Basisregistratie Adressen.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Provincies, Nederland.
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Geluidsbelasting woningen door weg- en railverkeer, 2000-2005 (indicator 0295, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.