SO2-concentratie - getoetst aan de norm voor volksgezondheid 1992-2002

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt

De zwaveldioxideconcentraties zijn in de loop van de jaren steeds verder gedaald. De huidige niveaus zijn zo laag dat het vrijwel uitgesloten is dat nog overschrijding van normen zal optreden. Informatie over de zwaveldioxide zal voortaan alleen nog maar in de indicator 'Zwaveldioxideconcentratie in Nederland' worden gepresenteerd.

De SO2-concentratie heeft in 2002 nergens in Nederland de norm voor volksgezondheid overschreden. Het zuidwesten van Nederland heeft hogere concentraties dan de rest van het land, door grote bronnen in de Rijnmond.

Grenswaarde zwaveldioxide niet overschreden

De grenswaarde voor SO2 van 125 µg/m3 is in 2002 niet één dag overschreden. Overschrijding is 3 dagen per jaar toegestaan. (De figuur presenteert daarom de SO2-concentratie die op 3 dagen is overschreden.)Het landelijk gemiddelde SO2-niveau dat op drie dagen is overschreden bedroeg in 2002 circa 8 µg/m3. Op individuele meetstations varieerde dit van 6 tot 22 µg/m3.

Piekwaarden in steden en zuidwest Nederland

De hoogste SO2-concentraties komen voor in steden en langs straten. Dit komt omdat met name 'stedelijke' bronnen, zoals elektriciteitscentrales, raffinaderijen en verkeer SO2 uitstoten. Ook binnen Nederland zijn er verschillen. De hoogste niveaus werden in het Rijnmondgebied, Zeeland en in het zuidwesten van Noord-Brabant waargenomen. Ze hangen samen met de lokale industrie en scheepvaart en de nabijheid van Westvlaamse bronnen.

Europese normen voor blootstelling aan zwaveldioxide

De Europese Unie heeft een aantal grenswaarden voor SO2-concentraties vastgesteld ter bescherming van de volksgezondheid en ecosystemen (EU, 1999).

  • Voor de bescherming van ecosystemen tegen de effecten van langdurige blootstelling geldt een grenswaarde van 20 µg/m3. Deze geldt zowel voor het gemiddelde van het kalenderjaar als voor het winterhalfjaar.
  • Voor de bescherming van de mens tegen piekconcentraties van SO2 heeft de EU twee grenswaarden vastgesteld. De daggemiddelde SO2-concentratie mag de grens van 125 ug/m3 niet vaker dan 3 keer per jaar overschrijden (zie bovenstaande figuur); de uurgemiddelde concentratie mag niet hoger zijn dan 350 ug/m3.

De EU heeft naast de grenswaarde voor SO2-concentratie ook een maximum aan de uitstoot van zwaveldioxide per EU-land (Nationaal Emissie Plafond; NEC) vastgesteld. Indien blijkt dat de streefwaarden en langetermijn-doelstellingen niet gehaald worden, kan het emissieplafond voor zwaveldioxide worden aangescherpt. Het Clean Air For Europe (CAFE) programma staat deze geïntegreerde beleidsaanpak voor.

Effecten van zwaveldioxide op mens en natuur

Hoge concentraties SO2 hebben negatieve effecten op mens, dier en plant. Zo draagtSO2 bij aan de verzuring van ecosystemen.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). SO2-concentratie - getoetst aan de norm voor volksgezondheid 1992-2002 (indicator 0439, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.