Luchtkwaliteit

Koolmonoxide-concentratie in Nederland, 1987-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De Nederlandse norm voor piekconcentraties van koolmonoxide (CO) werd in 2002 niet overschreden. De CO-concentratie in Nederland lag onder ook de EU-norm.

Concentratie koolmonoxide neemt af

De piekconcentraties van koolmonoxide (CO) zijn in de afgelopen 10 jaar met gemiddeld 4% per jaar gedaald. Gemiddeld in Nederland was de piekconcentratie in 2002 circa 800 µg/m3. De hoogste waarden komen voor in de Randstad. De Nederlandse norm voor de piekconcentratie is 6.000 µg/m3. Deze norm werd in 2002 nergens in Nederland overschreden.De piekconcentratie wordt uitgedrukt als het 98-percentiel van de gemiddelde concentratie over een periode van 8 uur. Ook de Nederlandse norm voor het 99,9-percentiel van de uurgemiddelde waarden is niet overschreden. Overschrijding van de EU-norm voor de 8-uursgemiddelde concentratie is eveneens niet waargenomen.

Normen voor kortdurende blootstelling aan koolmonoxide

De grenswaarden voor CO concentraties, vastgelegd in de Europese richtlijn voor CO en benzeen (EU, 2000), hebben als doel de volksgezondheid te waarborgen. In de richtlijn is een norm vastgesteld voor CO van 10 000 µg/m3 voor de 8-uurgemiddelde concentratie van CO. Deze waarde mag niet worden overschreden. Op 1 januari 2005 moet aan de grenswaarden worden voldaan.Nederland moet aan deze eisen voldoen in het kader van de Europese richtlijn. Per 13 december 2002 diende de norm in de Nederlandse wetgeving te zijn geïmplementeerd. Dit heeft echter niet plaatsgevonden. Momenteel gelden de Nederlandse normen van 6.000 µg/m3 voor het 98-percentiel van 8-uursgemiddelde concentraties en 40.000 µg/m3 voor het 99,9-percentiel van uurgemiddelde concentraties CO (Staatsblad, 2001).

Effecten van koolmonoxide op volksgezondheid

CO reageert met hemoglobine in het bloed. CO vermindert hierdoor de transportcapaciteit van zuurstof in het bloed. Bij hoge niveaus van CO in het bloed bestaan er risico voor oudere mensen met hartklachten en zwangere vrouwen.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Koolmonoxide-concentratie in Nederland, 1987-2002 (indicator 0465, versie 01 , 15 december 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.