Landschap

Landschapstypologie

De Nederlandse landschappen kunnen op grond van verschillende eigenschappen worden onderverdeeld in negen landschapstypen.

Natuur- en cultuurlandschappen
Landschappen kunnen op grond van verschillende eigenschappen worden onderverdeeld in verschillende landschapstypen. Een landschapstype is een ruimtelijk eenheid waar de fysische gesteldheid (reliƫf, bodem en water), de ontginningsgeschiedenis en/of de kenmerkende ruimtelijke rangschikking van landschapselementen gelijk is. Dergelijke eigenschappen dragen in sterke mate bij aan de identiteit en aantrekkelijkheid van het landschap. De hier gehanteerde indeling is gemaakt op basis van fysisch-geografische eigenschappen. Dit is een vrij grove indeling. Met behulp van de ontginningsgeschiedenis kan een verdere verfijning worden aangebracht, gebaseerd op historisch-landschappelijke informatie en een onderscheid tussen natuur- en cultuurlandschappen (zie Barends, 2010).

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Landschapstypologie

Omschrijving

Indeling van Nederlands landschappen op grond van verschillende (kenmerkende) eigenschappen

Verantwoordelijk instituut

Alterra Wageningen UR en WOT natuur & Milieu

Berekeningswijze

De hoofdtypologie is overgenomen van de Nota Landschap. Voor een verfijning van de typologie is gebruik gemaakt van het historisch landschappelijk informatiesysteem HISTLAND van Alterra en de Landelijke Grondgebruikskartering (LGN3). In de gewijzigde landschapstypenkaart is ook de naam 'Hoogveenontginningsgebied' vervangen door 'Veenkoloniƫn'.

Basistabel

Zie berekeningswijze

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

onregelmatig

Achtergrondliteratuur

Barends, S., (red.) (2010). Het Nederlandse landschap. Een historisch-geografische benadering. Matrijs. Utrecht. 10e geheel herziende druk

Betrouwbaarheidscodering

Integrale enquete.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Landschapstypologie (indicator 1005, versie 03 , 27 september 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.