Natuurbeleid en natuurbescherming

Boomkikker

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De boomkikker is in de tweede helft van de 20e eeuw op veel plaatsen verdwenen door versnippering en verslechtering van het leefgebied. Door beschermingsmaatregelen kan de boomkikker zich herstellen. Inmiddels nemen de aantallen sterk toe.

Ontwikkeling


Tot in het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw was de boomkikker betrekkelijk algemeen op de hoge zandgronden. De boomkikker komt na 1986 nog slechts in een klein deel van zijn vroegere verspreidingsgebied voor. In Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn veel leefgebieden verdwenen. Zwaartepunten van de huidige verspreiding vormen de Achterhoek, Twente en westelijk Zeeuws-Vlaanderen. In 2001 is het beschermingsplan boomkikker 2001-2005 uitgekomen. Doel daarvan is om de soort in Nederland duurzaam in stand te houden.
De boomkikker is in de periode 1997 tot en met 2005 sterk in aantal toegenomen.

Oorzaken

De oorzaken van de achteruitgang zijn de veranderingen in de landbouw, verdroging, verzuring, uitzetten van vis in de voortplantingswateren, verlanding van poelen en versnippering van de resterende leefgebieden. De recente toename is waarschijnlik vooral het gevolg van beschermingsmaatregelen. Met name in de Achterhoek is een aantal poelen hersteld en zijn nieuwe poelen en geschikte gebieden aangelegd, waarna de boomkikker lokaal sterk toegenomen is.
De boomkikker staat op de Rode Lijst van amfibieën en reptielen in Nederland.

Referenties

  • RAVON-Werkgroep Monitoring (2005). Meetnet Amfibieën. Mededelingen nr. 17.
  • LNV (2001). Beschermingsplan Boomkikker 2001-2005. Directie Natuurbeheer. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Wageningen.
  • Bergmans, W. en A. Zuiderwijk (1986). Atlas van de Nederlandse Amfibieën en Reptielen en hun bedreiging. Vijfde Herpetogeografisch Verslag. KNNV. Hoogwoud.

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

De kaart betreft de verschilkaart tussen de verspreiding in 1986-2001 en in 1950-1985. De indexen voor de boomkikker zijn ontleend aan het landelijk meetnet voor amfibieën van het Netwerk Ecologische Monitoring

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Boomkikker (indicator 1078, versie 04 , 21 juni 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.