Verdroging van heide in Brabant

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is afgesloten.
Informatie wordt niet meer bijgehouden en is gedateerd.

Door verdroging is een groot deel van de natte heide rond Breda en Tilburg in de tweede helft van de 20e eeuw verdwenen.

Ontwikkeling

Natte heiden zijn op veel plaatsen rond Tilburg en Breda verdwenen door de daling van de (ondiepe) grondwaterstand. De grondwaterstand is in ongeveer 40 jaar aanzienlijk gedaald: dalingen van 40 cm en meer komen voor. De oorzaak van de verdroging in dit gebied is vooral de ontwatering van landbouwgronden in het kader van landinrichtingsprojecten tussen 1950 en 1990. De verdroging van de heide rond Tilburg en Breda is een goed gedocumenteerd voorbeeld van de verdroging van de heide in Nederland.

Bronnen

  • FLORON (2002). Veranderingen in het voorkomen van grondwaterafhankelijke plantensoorten en ecotopen in een proefgebied in Brabant. Rapport 2002.29. Stichting FLORON. Leiden.
  • Kremers, A.H.M. en F.C. van Geer (2000). Trendontwikkeling Grondwater 2000. Analyseperiode 1955-2000. TNO-rapport, NITG 00-184-B. Delft.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De verdroging rond Breda en Tilburg is weergegeven aan de hand van daling van de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) in centimeters onder het maaiveld. Vergeleken zijn de toestand in de jaren zestig van de vorige eeuw en de situatie in 2001. Daarnaast is voor beide perioden per kilometerhok nagegaan of er natte heide in voorkomt. De figuren zijn samengesteld op basis van een bestand van Alterra met grondwaterstanden in Noord-Brabant en floragegevens van FLORON.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versieā€Ž
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Verdroging van heide in Brabant (indicator 1100, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.