Water en natuur

Areaal moeras

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De oppervlakte moeras in Nederland is tussen 1950 en 1990 toegenomen.

Areaal moeras per fysisch-geografische regio
  1950 1990
  hectaren
Laagveengebied 24.800 20.540
Zeekleigebied 8.160 17.080
Rivierengebied 4.160 4.040
Hoge zandgronden 6.070 5.540
Totaal 43.190 47.200
Bron: CBS CBS/MNC/okt02

Grote moerassen

Nederland kent een aantal grote moerasgebieden zoals het Naardermeer (960 ha), de Oostvaardersplassen (5.000 ha), de Weerribben (3.115 ha), de Wieden (4.663 ha), de Nieuwkoopse plassen (1.085 ha) en de Alde Feanen (1.340 ha).

Totale oppervlakte

De totale oppervlakte moeras bedroeg omstreeks 1950 ruim 43.000 ha. Rond 1990 was dit ruim 47.000 ha, een toename van 9%. Dit komt grotendeels door het ontstaan van de Oostvaardersplassen in Flevoland en door het afsluiten van zeegaten waaronder het Lauwersmeer, waarbij kwelders in moerassen overgingen.
Het meeste moeras betreft laagveenmoerassen en moeras in het zeekleigebied.

Referenties

  • Leeuwen, N. van en A.J. van Strien (1997). Begroeiingstypenkaarten voor natuurmeetnetten. CBS. Voorburg/Heerlen.
  • Meij, T. van der en L. van Duuren (2000). Veranderingen in oppervlakten van natuurtypen tussen 1950 en 1990. Kwartaalbericht Milieustatistieken 2000-2. CBS. Voorburg/Heerlen.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Areaal moeras

Omschrijving

Oppervlakte moeras voor 4 Fysisch Geografische regio's

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

De oppervlakte moeras in 1950 is afgeleid uit CBS-gegevens over het bodemgebruik per gemeente en in 1990 aan de hand van de begroeiingstypenkaart van Van Leeuwen en Van Strien (1997). Daarbij is zoveel mogelijk dezelfde definitie van moeras aangehouden.

Basistabel

geen

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

geen

Verschijningsfrequentie

onregelmatig

Achtergrondliteratuur

Leeuwen, N. van en A.J. van Strien (1997). Begroeiingstypenkaarten voor natuurmeetnetten. CBS. Voorburg/Heerlen.Meij, T. van der en L. van Duuren (2000). Veranderingen in oppervlakten van natuurtypen tussen 1950 en 1990. Kwartaalbericht Milieustatistieken 2000-2. CBS. Voorburg/Heerlen.

Opmerking

geen

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Areaal moeras (indicator 1148, versie 02 , 13 mei 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.