Versnippering moeras, 2008

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

De indicator 'Versnippering moeras' is vervallen.


Informatie hierover is opgenomen in de indicator

Veel moerassen in Nederland zijn zo klein, dat de daarin voorkomende soorten het risico lopen te verdwijnen

Meeste moerassen niet groter dan tien hectare

Nederland telt ruim 10.000 moerassen en moerasjes. Meer dan 90% van het aantal moerasgebieden is kleiner dan tien ha. Een aanzienlijk deel van de totale oppervlakte moeras in Nederland betreft moerassen die kleiner zijn dan 500 ha.

Risico dat soorten verdwijnen

In kleine moerassen lopen soorten een groter risico te verdwijnen dan in grote moerassen, zeker als de kleine moerassen ook nog sterk geïsoleerd zijn van andere moerassen. Een aantal kleinere soorten, zoals enkele vlinders en amfibieën kunnen in gebieden van zo'n 125 ha duurzaam overleven. Voor een aantal grotere soorten, zoals moerasvogels zijn zelfs de grotere moerassen (1000 ha) nog te klein om alle moerassoorten duurzaam te kunnen herbergen. Door klimaatverandering dreigt dit risico op uitsterven te vergroten.

Aandacht voor verbinden van moerasgebieden

Voor het duurzaam herbergen van veel moerassoorten is het nodig dat ook de grote gebieden in een netwerk van moerasgebieden liggen. Gebieden die onderling verbonden zijn door verbindingen of stapstenen kunnen de effecten van versnippering tegen gaan.
In de Europese context heeft Nederland een belangrijke positie voor moerasecosystemen. Zo is een Europese moerascorridor een adaptatiestrategie om gevolgen van versnippering bij klimaatverandering op te vangen.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Versnippering moeras, 2008
Omschrijving
Verdeling van moerasgebieden over oppervlakteklassen. Weergegeven in hectares en in aantal terreinen
Verantwoordelijk instituut
Alterra (Willemien Geertsema)
Berekeningswijze
De bron van de gegevens is het LGN6 databestand van Alterra. Moeras omvat de volgende legenda-eenheden: Overige moerasvegetatie (41) en Rietvegetatie (42). Moerasterreinen die op minder dan 50 meter van elkaar gelegen zijn, zijn als aaneengesloten moeras beschouwd. Hierdoor worden smalle wegen niet als barrières beschouwd.
Basistabel
LGN6 (Alterra)
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Vijfjaarlijks
Achtergrondliteratuur
Pouwels, R., M.J.S.M. Reijnen, J.T.R. Kalkhoven & J. Dirksen (2002) Ecoprofielen voor soortanalyses van ruimtelijke samenhang LARCH. Alterra-rapport 493, Wageningen.
Vonk, M., C.C. Vos en D.C.J. van de Hoek (2010) Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendige natuur. Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Den Haag/Bilthoven.
Opmerking
De vorige versie (2002) was gebaseerd op LGN3plus. In LGN6 is het oppervlakte moeras veel groter. Deels door accuratere inschatting van moerasgebieden (met name oppervlakte rietvegetatie is groter), maar wellicht ook door natuurontwikkeling.
Betrouwbaarheidscodering
C. Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
03
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Versnippering moeras, 2008 (indicator 1149, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.