Kleine ijsvogelvlinder in bossen, 1992-2011

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

De indicator "Kleine ijsvogelvlinder in bossen" wordt niet langer geactualiseerd. De informatie is (deels) opgenomen in de indicator Fauna van het bos.

Verdroging, vermesting en bosbeheer hebben gevolgen voor bosvlinders, zoals de kleine ijsvogelvlinder die is afgenomen.

Ontwikkeling kleine ijsvogelvlinder

De kleine ijsvogelvlinder kwam vroeger algemeen voor, maar is sinds 1992 sterk achteruitgegaan. Vanaf 2001 neemt de soort echter weer toe.

Oorzaken achteruitgang

Deze soort leeft in open vochtige loofbossen waarin zijn waardplant kamperfoelie voorkomt. Een van de oorzaken van de afname was het grootschalige bosbeheer met grote kapvlakten en rechte bosranden waardoor een meer aaneengesloten en eenvormiger bosopbouw is ontstaan. Kamperfoelie krijgt in dergelijke bossen minder kans. Daarnaast is verdroging een oorzaak; de kleine ijsvogelvlinder komt namelijk vooral voor in bossen waarin open water aanwezig is.

Rode lijst

De kleine ijsvogelvlinder staat als bedreigde soort op de Rode Lijst van dagvlinders.

Bronnen

  • Swaay, C. van en S. Reinderink (1999). De grote weerschijnvlinder en de kleine ijsvogelvlinder in Brabant: consequenties voor bos- en bosrandbeheer. Rapportnr VS 99.19. De Vlinderstichting. Wageningen.
  • Swaaij, C. van (2006). Basisrapport Rode Lijst Dagvlinders. Rapport VS2006.002, De Vlinderstichting, Wageningen.
  • Swaay, C.A.M. van, K. veling, T. Termaat en C.L. Plate (2012). Vlinders en libellen geteld. Jaarverslag 2011. Rapport VS2012.005. De Vlinderstichting, Wageningen.
  • Tax, M.H. (1989). Atlas van de Nederlandse dagvlinders. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en Vlinderstichting. 's Graveland en Wageningen.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Bosvlinders en verdroging, vermesting en bosbeheer
Omschrijving
Ontwikkeling van vlindersoort Kleine ijsvogelvlinder die kenmerkend is voor het bos
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Gegevens over de aantalontwikkeling van de vlinders zijn afkomstig uit het landelijke meetnet dagvlinders van het Netwerk Ecologische Monitoring.Zie ook de link naar TRIM
Basistabel
Zie Download figuurdata
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Swaay, C.A.M. van, K. veling, T. Termaat en C.L. Plate (2012). Vlinders en libellen geteld. Jaarverslag 2011. Rapport VS2012.005. De Vlinderstichting, Wageningen.
Betrouwbaarheidscodering
B. Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Kleine ijsvogelvlinder in bossen, 1992-2011 (indicator 1174, versie 11,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.