Areaal blijvend en tijdelijk grasland, 1980-2012

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is vanwege veroudering afgesloten. Informatie over verandering in oppervlakte natuur in Nederland is te vinden in de volgende indicator:

Natuurareaal op het land

Het areaal grasland neemt de laatste decennia af en grasland wordt steeds vaker omgeploegd en tijdelijk voor andere gewassen gebruikt. Dat is ongunstig voor weidevogels.

Ontwikkeling areaal grasland

Het totale areaal grasland is tussen 1980 en 2012 met 259.000 ha afgenomen. Het voormalige grasland is gebruikt voor de aanleg van bebouwing en wegen en dergelijke. Het areaal natuurlijk grasland bij landbouwbedrijven is in 2012 48.700 ha.

Omzetting van blijvend in tijdelijk grasland

Het gebruik van het agrarisch grasland verandert: een groter deel van het grasland krijgt een tijdelijk karakter. Dat houdt in dat het grasland elke 4 à 5 jaar wordt omgeploegd en opnieuw ingezaaid met gras of bebouwd met een ander gewas, vooral maïs of bloembollen. Het areaal tijdelijk grasland is flink toegenomen maar stabiliseert de afgelopen vijf jaar. Het aandeel blijvend grasland is daarentegen afgenomen.

Gevolgen voor de weidevogels

De afname van het graslandareaal en van het aandeel blijvend grasland draagt bij aan de afname van de weidevogelstand. Tijdelijk grasland is voor een aantal soorten minder geschikt om te broeden.

Bronnen

  • Beintema, A., O. Moedt en D. Ellinger (1995). Ecologische atlas van de Nederlandse Weidevogels. Schuyt en Co. Haarlem.
  • CBS (2002). Landbouwtelling 2002. CBS. Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Areaal tijdelijk en blijvend grasland
Omschrijving
Omzetting van blijvend in tijdelijk grasland
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
De cijfers over areaalontwikkelingen zijn afkomstig uit de Landbouwtelling van het CBS. Vanaf 2003 is geen papieren publicatie met landbouwtelling verschenen; de cijfers vanaf 2003 zijn alleen gepubliceerd is Statline. De toename van het areaal blijvend grasland en de afname van het areaal tijdelijk grasland is waarschijnlijk het gevolg van een definitiewijziging in 2005. Voor 2005 werd het geplande areaal opgegeven, vanaf 2005 het gerealiseerde areaal in de afgelopen vijf jaar. Met ingang van 2006 worden Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer niet meer tot de populatie van de landbouwtelling gerekend. Het areaal blijvend grasland is exclusief het areaal natuurlijk grasland.
Basistabel
Zie Landbouwtellingen in Statline (CBS)
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Betrouwbaarheidscodering
A Integrale enquête

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
12
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Areaal blijvend en tijdelijk grasland, 1980-2012 (indicator 1178, versie 12,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.