Water en natuur

Ontwikkeling knoflookpad

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De knoflookpad is in de tweede helft van de 20e eeuw achteruitgegaan door onder meer verzuring, verdroging en toename van de maïsteelt.

Populatie knoflookpad daalt

De landelijke populatie van de knoflookpad is na 1950 sterk achteruitgegaan. Deze trend zet zich door na 1980 (figuur).
In Nederland komt de soort vooral voor op overgangen van de hogere zandgronden naar het rivierengebied, onder meer langs de IJssel en de Overijsselse Vecht. Ook overgangen van voedselarme heiden naar voedselrijke agrarisch gebied vormen een geschikt milieu, onder meer in Drenthe en Noord-Brabant.

Oorzaken achteruitgang

De achteruitgang van de knoflookpad is vooral veroorzaakt door verzuring en plaatselijk door verdroging. De eitjes en larven verdragen geen zuur water en ze gaan dood wanneer een poel opdroogt. Andere oorzaken van achteruitgang zijn de intensivering van de landbouw en vervanging van granen door maïs. Daarnaast heeft de introductie van vis in sommige geïsoleerde wateren een negatieve invloed op het voortplantingssucces gehad.

Bescherming.

De knoflookpad is een soort van de Rode Lijst van reptielen en amfibieën. Het is een soort van bijlage IV van de habitatrichtlijn. Er is in 2001 een soortbeschermingsplan voor de knoflookpad gepubliceerd.

Referenties

  • Creemers, R.C.M. en B.H.J.M. Crombaghs (1997). De Knoflookpad, je ruikt hem nog maar zelden. Jaarboek Natuur 1997: 158-163.
  • Crombaghs, B.H.J.M en R.C.M. Creemers (2001). Beschermingsplan Knoflookpad 2001-2005. Ministerie van LNV, Den Haag. Rapport Directie Natuurbeheer 2001/019. Den Haag.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Ontwikkeling knoflookpad

Omschrijving

Ontwikkeling landelijke populatie knoflookpad

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Gegevens over de verspreiding zijn ontleend aan de landelijke databank van de Stichting RAVON. De indexen zijn berekend op basis van het aantal wateren waarin de pad in die periode waargenomen is. Onder download figuurdata is ook de trend in aantal populaties gegeven.

Basistabel

Zie berekeningswijze

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Crombaghs, B.H.J.M en R.C.M. Creemers (2001). Beschermingsplan Knoflookpad 2001-2005. Ministerie van LNV, Den Haag. Rapport Directie Natuurbeheer 2001/019. Den Haag.

Opmerking

In de vanaf 1979 goed onderzochte gebieden (Meinweg, Roerdal, de Hamert en de Overasseltse en Haterse vennen) is de achteruitgang veel groter dan in de overige gebieden. Dit kan betekenen dat de getoonde grafiek van de landelijke trend mogelijk een niet geheel juist beeld toont.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een aantal metingen, expert judgement, een aantal relevante feiten of gepubliceerde bronnen terzake.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Ontwikkeling knoflookpad (indicator 1212, versie 03 , 13 maart 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.