Nationale Landschappen

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator over nationale landschappen is vervallen. In het [dossier=nl0171] vindt u indicatoren voor kernkwaliteiten die medesturend zijn voor de gebiedsontwikkeling in de nationale landschappen. Verder zijn indicatoren over begrenzing en waardering van nationale landschappen, en over migratiesaldo en grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen in de nationale landschappen in dit dossier opgenomen.

In de Nota Ruimte zijn 20 gebieden aangewezen als Nationaal Landschap. Het Rijk heeft deze gebieden aangewezen omdat ze internationaal zeldzaam of uniek zijn, of kenmerkend voor Nederland.

Ruimtelijke hoofdstructuur

In de Nota Ruimte (VROM, 2006) is een ruimtelijke hoofdstructuur opgenomen waaronder gebieden vallen waar het Rijk een bijzondere verantwoordelijkheid voor heeft. De 20 Nationale Landschappen vallen onder deze hoofdstructuur.

Landschappelijke kernkwaliteiten

De gekozen Nationale Landschappen overlappen grotendeels met eerdere categorieën van gebiedsgericht beleid. Toch introduceert het kabinet een aanvulling op bestaande vormen van planologie: een nieuwe denk- en werkwijze om de doelen voor de Nationale Landschappen te realiseren. Naast het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen (kenmerkend voor de tot nu toe gehanteerde 'toelatingsplanologie') moet er nu ook ruimte komen om gewenste ontwikkelingen te realiseren, de zogenoemde 'ontwikkelingsplanologie'. Het kabinet onderstreept dit door voor de Nationale Landschappen te kiezen voor een 'ja-mits-regime': mits de landschappelijke kernkwaliteiten worden behouden of versterkt, zijn ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk.

Basiskwaliteit

Voor de gebieden buiten de Nationale Landschappen beperkt het rijksbeleid van de Nota Ruimte zich tot het realiseren van een 'basiskwaliteit', waarvan de uitwerking wordt overgelaten aan provincies en gemeenten.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Nationale Landschappen
Omschrijving
Ligging van de 20 Nationale Landschappen
Verantwoordelijk instituut
Alterra- Wageningen UR
Berekeningswijze
De grenzen van de Nationale Landschappen zijn alleen vastgelegd door het Rijk in de Nota Ruimte. De provincies zijn bezig om een definitieve begrenzing te maken. De getoonde kaart is afkomstig uit de Nota Ruimte en zal tezijnertijd worden vervangen door de definitieve begrenzing.
Basistabel
niet van toepassing
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
geen
Verschijningsfrequentie
onbekend
Achtergrondliteratuur
Ministerie van LNV - Nationale LandschappenMinisterie van VROM - Nota Ruimte
Opmerking
geen
Betrouwbaarheidscodering
B = Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Nationale Landschappen (indicator 1345, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.