Natuurbeleid en natuurbescherming

Visuele invloed van verstedelijking op het landschap

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In ruim een kwart van Nederland wordt het landschap matig tot veel visueel beïnvloed door stedelijke bebouwing en infrastructuur.

Toestand

Vooral in de Randstad komen nauwelijks groene ruimten zonder visuele beïnvloeding van enige omvang voor. De resterende groene ruimte is bovendien sterk versnipperd tot kleinere groene gebieden die omsloten worden door een stedelijk netwerk. In Zuid-Holland is de groene ruimte het meest versnipperd door stedelijke elementen. Het laagst is de visuele invloed van deze elementen in de provincie Drenthe, met iets meer dan 10%.

Referenties

  • Dirkx, G. H. P., H.J. Agricola, J. Roos-Klein Lankhorst & J. M. J. Farjon (2006). Landschap in Natuurbalans 2005; signalen over landschapsdynamiek en ruimtegebruik. Rapport 408763009/2006. Milieu- en Natuurplanbureau, Bilthoven.
  • Dirkx, G.H.P. & J. Roos-Klein Lankhorst (2006). Verstedelijking en de kwaliteit van het landschap; de visuele verstoring gemeten. Landschap 23(2): 57-61.
  • Roos-Klein Lankhorst, J., S. de Vries, A.E. Buijs, A.E. van den Berg, M.H.I. Bloemmen & C. Schuiling (2005). BelevingsGIS versie 2; waardering van het Nederlandse landschap door de bevolking op kaart. Rapport 1138. Alterra, Wageningen.

Technische toelichting

Technische toelichting

De visuele invloed betreft de zichtbaarheid van stedelijke elemtenten als woonwijken, bedrijventerreinen, glastuinbouw, wegen en spoorlijnen, windturbines en hoogspanningsmasten. Het kaartbeeld is opgebouwd uit de indicatoren Beleving horizonvervuiling en Beleving stedelijkheid die samen aangeven in welke mate er sprake is van visuele verstoring van het landschap. De methoden zijn grotendeels gebaseerd op de negatieve indicatoren uit het BelevingsGIS II, met uitzondering van de indicator voor infrastructuur die speciaal voor deze methode is ontwikkeld.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Visuele invloed van verstedelijking op het landschap (indicator 1408, versie 02 , 11 september 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.