Nationaal Landschap Walcheren (Zuidwest Zeeland)

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is afgesloten omdat sinds 2012 het rijksbeleid voor nationale landschappen is beëindigd.

Actuele informatie over nationale landschappen kunt u vinden bij indicator

Omsloten door een smalle duinenrij en dijken liggen de polders van Walcheren. De bebouwing en beplanting in de polders liggen op oude kreekruggen die contrasteren met de open tussengebieden.

Kernkwaliteiten

Walcheren is een deel van het Nationale Landschap Zuidwest Zeeland. Een smalle duinenrij omsluit het landschap van open kreken en poelen. Aan de noord- en oostrand van Walcheren liggen de jongere polders van het dijkenlandschap. De indicatoren voor kernkwaliteiten die medesturend zijn voor de gebiedsontwikkeling in Walcheren zijn:

Historische landschapselementen

De oudste landschapselementen op Walcheren zijn de duinenrij, de kreekruggen en de lage, open komgebieden, die men hier poelen noemt. Zij illustreren dat Walcheren aan de zee ontrukt is door bedijking van kwelders doorsneden door geulen. De hoogteverschillen komen ook tot uitdrukking in het grondgebruik en de schaal van het landschap (zie Groen en open karakter). In de Middeleeuwen heeft de mens vliedbergen, vijf tot twaalf meter hoge bergjes, opgeworpen. Waarschijnlijk zijn het restanten van oude houten burchten (mottekasteel) maar mogelijk zijn deze vliedbergen ook als vluchtplaats voor overstromingen opgeworpen. De dijken van de polders bij Vrouwenpolder en bij Nieuw- en Sint Joosland zijn vanaf de late 12de eeuw in stapjes aangelegd om nieuw land te winnen. De door de Duitse bezetters aangelegde verdedigingslijn met bunkers en tankversperring van het Landfront Vlissingen laat zien dat er in de Tweede Wereldoorlog zwaar is gevochten om Walcheren.

Groen en open karakter

De (binnen)duinrand, de kreekruggen en de jonge polders hebben door hun opgaande begroeiing een groen en vrij kleinschalig karakter. Dat contrasteert met de openheid van de poelen. Dit contrast wordt versterkt doordat de meeste bebouwing op de kreekruggen ligt. Vooral de poelen ten noorden van Meliskerke, ten oosten van Biggekerke, ten zuidoosten van Grijpskerke en ten noordoosten van Middelburg zijn nog zeer open. De provincie wil deze verschillen in schaal in de toekomst versterken.Kengetallen schaal en groen karakter Nationaal Landschap Walcheren (Zuidwest Zeeland) - (peiljaar 2006)
   Oppervlakte
   TotaalTotaalPoelenKreekruggenDuinzoneDijkenlandschap
   (ha)(%)(%)(%)(%)(%)
Nationaal Landschap Walcheren (Zuidwest Zeeland)17 600 5 249 ha3 161 ha2 539 ha1 192 ha
w.v.Zeer open gebied3 47319,737,712,99,30,1
 (Vrij) kleinschalig gebied7 35141,827,953,153,047,4
 Bebouwing*1781,00,52,92,00,8
 Groen karakter1 3637,73,56,819,010,7
 w.v.lijnvormige beplanting554 710 m31,5 m/ha27,7 m/ha46,8 m/ha18,5 m/ha26,3 m/ha
  boomgaarden2131,20,60,80,17,6
  boomkwekerijen490,30,53,40,50,1
  overige opgaande begroeiing8244,71,00,317,41,7
*Uitsluitend gebouwen en huizen uit de TOP10 exclusief erven, tuinen, paden, wegen die binnen de bebouwde kom voorkomen

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Walcheren (Zuidwest Zeeland)
Omschrijving
De indicatoren van kernkwaliteiten zijn:
1. Historische landschapselementen: duinen, kreekruggen, vliedbergen, dijken en verdedigingswerken van Landfront Vlissingen;
2. Groen en open karakter.
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving, Alterra -Wageningen UR
Berekeningswijze
1: GIS-bestanden van Alterra, RACM (Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten) en de Provincie Zeeland zijn aangevuld, geactualiseerd en omgezet naar polygonen op basis van TOP10, luchtfoto's 2006 en AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland).
2: Gegevens over bebouwing en opgaande begroeiing uit de TOP10 zijn geactualiseerd aan de hand van luchtfoto's 2006. Schaalklassen zijn berekend met behulp van het model KELK (Roos-Klein Lankhorst et al., 2004)
Basistabel
Zie berekeningswijze
Geografische verdeling
Nationaal Landschap
Andere variabelen
Zie berekeningswijze
Verschijningsfrequentie
Wanneer relevant.
Achtergrondliteratuur
Roos-Klein Lankhorst, J., S. de Vies, J. van Lith-Kranendonk, H. Dijkstra & J.M.J. Farjon. 2004. Modellen voor de graadmeters landschap, beleving en recreatie: Kennismodel Effecten Landschap Kwaliteit KELK, Monitoring Schaal , BelevingsGIS. Planbureaurapporten 20. Natuurplanbureau, Vestiging Wageningen.
Opmerking
Nulmeting
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Nationaal Landschap Walcheren (Zuidwest Zeeland) (indicator 1504, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.