Landschap

Nationaal Landschap Walcheren (Zuidwest Zeeland)

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Omsloten door een smalle duinenrij en dijken liggen de polders van Walcheren. De bebouwing en beplanting in de polders liggen op oude kreekruggen die contrasteren met de open tussengebieden.

Kernkwaliteiten

Walcheren is een deel van het Nationale Landschap Zuidwest Zeeland. Een smalle duinenrij omsluit het landschap van open kreken en poelen. Aan de noord- en oostrand van Walcheren liggen de jongere polders van het dijkenlandschap. De indicatoren voor kernkwaliteiten die medesturend zijn voor de gebiedsontwikkeling in Walcheren zijn:

Historische landschapselementen

De oudste landschapselementen op Walcheren zijn de duinenrij, de kreekruggen en de lage, open komgebieden, die men hier poelen noemt. Zij illustreren dat Walcheren aan de zee ontrukt is door bedijking van kwelders doorsneden door geulen. De hoogteverschillen komen ook tot uitdrukking in het grondgebruik en de schaal van het landschap (zie Groen en open karakter). In de Middeleeuwen heeft de mens vliedbergen, vijf tot twaalf meter hoge bergjes, opgeworpen. Waarschijnlijk zijn het restanten van oude houten burchten (mottekasteel) maar mogelijk zijn deze vliedbergen ook als vluchtplaats voor overstromingen opgeworpen. De dijken van de polders bij Vrouwenpolder en bij Nieuw- en Sint Joosland zijn vanaf de late 12de eeuw in stapjes aangelegd om nieuw land te winnen. De door de Duitse bezetters aangelegde verdedigingslijn met bunkers en tankversperring van het Landfront Vlissingen laat zien dat er in de Tweede Wereldoorlog zwaar is gevochten om Walcheren.

Groen en open karakter

De (binnen)duinrand, de kreekruggen en de jonge polders hebben door hun opgaande begroeiing een groen en vrij kleinschalig karakter. Dat contrasteert met de openheid van de poelen. Dit contrast wordt versterkt doordat de meeste bebouwing op de kreekruggen ligt. Vooral de poelen ten noorden van Meliskerke, ten oosten van Biggekerke, ten zuidoosten van Grijpskerke en ten noordoosten van Middelburg zijn nog zeer open. De provincie wil deze verschillen in schaal in de toekomst versterken.
Kengetallen schaal en groen karakter Nationaal Landschap Walcheren (Zuidwest Zeeland) - (peiljaar 2006)
      Oppervlakte
      Totaal Totaal Poelen Kreekruggen Duinzone Dijkenlandschap
      (ha) (%) (%) (%) (%) (%)
Nationaal Landschap Walcheren (Zuidwest Zeeland) 17 600   5 249 ha 3 161 ha 2 539 ha 1 192 ha
w.v. Zeer open gebied 3 473 19,7 37,7 12,9 9,3 0,1
  (Vrij) kleinschalig gebied 7 351 41,8 27,9 53,1 53,0 47,4
  Bebouwing* 178 1,0 0,5 2,9 2,0 0,8
  Groen karakter 1 363 7,7 3,5 6,8 19,0 10,7
  w.v. lijnvormige beplanting 554 710 m 31,5 m/ha 27,7 m/ha 46,8 m/ha 18,5 m/ha 26,3 m/ha
    boomgaarden 213 1,2 0,6 0,8 0,1 7,6
    boomkwekerijen 49 0,3 0,5 3,4 0,5 0,1
    overige opgaande begroeiing 824 4,7 1,0 0,3 17,4 1,7
*Uitsluitend gebouwen en huizen uit de TOP10 exclusief erven, tuinen, paden, wegen die binnen de bebouwde kom voorkomen

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Walcheren (Zuidwest Zeeland)

Omschrijving

De indicatoren van kernkwaliteiten zijn: 1. Historische landschapselementen: duinen, kreekruggen, vliedbergen, dijken en verdedigingswerken van Landfront Vlissingen;2. Groen en open karakter.

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving, Alterra -Wageningen UR

Berekeningswijze

1: GIS-bestanden van Alterra, RACM (Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten) en de Provincie Zeeland zijn aangevuld, geactualiseerd en omgezet naar polygonen op basis van TOP10, luchtfoto's 2006 en AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland).
2: Gegevens over bebouwing en opgaande begroeiing uit de TOP10 zijn geactualiseerd aan de hand van luchtfoto's 2006. Schaalklassen zijn berekend met behulp van het model KELK (Roos-Klein Lankhorst et al., 2004)

Basistabel

Zie berekeningswijze

Geografisch verdeling

Nationaal Landschap

Andere variabelen

Zie berekeningswijze

Verschijningsfrequentie

Wanneer relevant.

Achtergrondliteratuur

Roos-Klein Lankhorst, J., S. de Vies, J. van Lith-Kranendonk, H. Dijkstra & J.M.J. Farjon. 2004. Modellen voor de graadmeters landschap, beleving en recreatie: Kennismodel Effecten Landschap Kwaliteit KELK, Monitoring Schaal , BelevingsGIS. Planbureaurapporten 20. Natuurplanbureau, Vestiging Wageningen.

Opmerking

Nulmeting

Betrouwbaarheid

Integrale enquete.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2009). Nationaal Landschap Walcheren (Zuidwest Zeeland) (indicator 1504, versie 01 , 19 maart 2009 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.