Ontwikkelingen in rijksbufferzones, 2000 - 2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

In de Nota Ruimte wordt gestreefd naar een goede balans tussen rood en groen en een vergroting van de recreatieve functie van de rijksbufferzones. Uit de gegevens blijkt dat het overgrote deel van de bufferzones groene functies heeft, maar dat er in de periode 2000-2003 wel een verschuiving is opgetreden naar rode functies. De balans tussen rood en groen verschuift dus richting rood en dit gaat vooral ten koste van de landbouw. Recreatieve bestemmingen (exclusief bos en natuur) maken maar een klein deel uit van de rijksbufferzones en over alle bufferzones genomen is dit aandeel stabiel. In 5 bufferzones is de oppervlakte recreatieve functies toegenomen en bij een tweetal afgenomen.

Rijksbufferzones in Nota Ruimte

Het beleid van de Nota Ruimte schenkt op een aantal plaatsen expliciet aandacht aan de gewenste ontwikkelingen in de rijksbufferzones. Deze bufferzones tussen de steden in de Randstad en Limburg zijn in de bovenstaande figuur weergegeven. Het gaat daarbij voornamelijk om het versterken van de recreatieve functie van deze zones, het behouden en verbeteren van de balans tussen rod en groen en het open houden van deze nabij de steden gelegen gebieden, die onder druk staan van de verstedelijking.

Ruimtegebruik in rijksbufferzones

Het grootste deel van de bufferzones wordt gebruikt door groene functies. Het gaat dan vooral om de functie landbouw. Circa 10 procent betreft rode functies (wonen, werken, infrastructuur), 11 procent water, 12 procent bos en natuur en ruim 5 procent recreatieve functies. 

Verandering ruimtegebruik in rijksbufferzones

In de periode 2000-2003 is in totaal bijna 400 hectare groen overgegaan in vooral stedelijke functies. Nadere beschouwing leert dat vooral landbouwgrond is omgezet in overige functies (meestal bouwgrond). Binnen de categorie groene functies heeft zich ook een verschuiving voorgedaan van landbouw naar bosgebied. In bufferzone Amsterdam-Haarlem is zo'n 60 hectare bouwterrein omgezet naar water en recreatieterrein. Daardoor lijkt het alsof daar rode functies verdwijnen.

Woningvoorraad in Rijksbufferzones

De meest recente bodemgebruikcijfers zijn uit 2003. Om ook iets over recente ontwikkelingen binnen rijksbufferzones te kunnen zeggen is gekeken naar de ontwikkeling van de woningvoorraad. De woningvoorraad in de bufferzones wordt elke twee jaar met bijna 1% uitgebreid. Daarmee is de ontwikkeling binnen de bufferzones iets lager dan in Nederland als geheel waar de afgelopen periode elke twee jaar ongeveer 1,5% aan de woningvoorraad werd toegevoegd. De absolute getallen staan in de tweede figuur (tabblad absoluut).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Verstedelijking in Rijksbufferzones
Omschrijving
Verdeling van functies over het oppervlak van de rijksbufferzones. Uitbreiding van de woningvoorraad binnen rijksbufferzones
Verantwoordelijk instituut
CBS
Berekeningswijze
-
Basistabel
Als basis voor deze indicatoren is het CBS-bestand bodemgebruik 2003 (bodemstatistiek van 2000 en 2003) genomen.
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
In de figuren is de volgende groepering van functies gehanteerd:rode functies: infrastructuur, wonen, werken en overig groene functies: landbouw, bos en natuur.De begrenzing van de rijksbufferzones is overgenomen van DG Ruimte.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
07
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ontwikkelingen in rijksbufferzones, 2000 - 2003 (indicator 2010, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.