Landschap

Vrij uitzicht vanaf de Noordzeekust, 2000 - 2007

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Bij gemiddeld zicht is vanaf 70% van de Nederlandse kust een vrij uitzicht over de Noordzee mogelijk. Bij goed zicht is dit slechts ongeveer 40%. Tussen 2005 en 2007 is het vrije zicht vanaf de kust van Zuid-Holland sterk afgenomen.

Lang niet overal een vrij uitzicht vanaf Noordzeekust

Vrij uitzicht vanaf de Noodzeekust is er in geheel Zeeland. In Groningen heeft alleen Rottumerplaat geen vrij uitzicht, maar dit eiland is niet opengesteld. 50% van de Friese Noordzeekust heeft in 2007 een vrij uitzicht op zee. In Noord- en Zuid-Holland is het onbelemmerde uitzicht tussen 2005 en 2007 verder afgenomen door plaatsing van respectievelijk een windpark bij Egmond aan Zee en een winningplatform voor de kust van Hoek van Holland.

Beleid uitzicht over Noordzee

In de Nota Ruimte staat dat er vanaf de kust een onbelemmerd uitzicht over de Noordzee zou moeten zijn. In de uitwerking wordt dit beperkt tot de invloed van vaste objecten binnen de 12-mijlszone. Hoge objecten buiten de 12-mijlszone kunnen echter ook het zicht vanaf de kust beïnvloeden, vooral bij mooi en helder weer.

Relevante doelstellingen Nota Ruimte

Uitvoeringsdoelstellingen:

  • Bescherming gebiedsspecifieke waarden van de Noordzee; behoud open uitzicht Noordzeekust binnen 12-mijlszone.


Operationele doelstellingen:

  • Versterking van de economische betekenis met behoud en ontwikkeling van internationale waarden van natuur en landschap Noordzee.


Algemene doelstellingen:

  • Borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Vrij uitzicht vanaf de Noordzeekust

Omschrijving

Percentage van de kustlijn waarover vrij uitzicht is. Er is sprake van vrij uitzicht als binnen het zichtbare gebied bij goede zicht-condities geen enkel opgaand bouwsel zichtbaar is.

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Berekeningswijze

De indicator is berekend door zichtgegevens (bron: KNMI) te combineren met locatie en afmetingen van de platforms voor olie- en gaswinning en windmolenparken (bron: Noordzeeloket, Ministerie van Economische zaken). Hiermee is berekend op welke afstand de platforms en windmolens zichtbaar zijn bij verschillende zichtsituaties (helderheid van de atmosfeer). In alle gevallen bepaalt de mate van het zicht of vaste objecten al of niet zichtbaar zijn vanaf de kust. Op een hoger standpunt (bijvoorbeeld boven op een duin) is een groter deel van de objecten zichtbaar.

Geografisch verdeling

provincie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2009). Vrij uitzicht vanaf de Noordzeekust, 2000 - 2007 (indicator 2055, versie 02 , 8 december 2009 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.