Intensiteit van de visserij op de Noordzee, 2002 - 2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De gebieden met hoge ecologische waarde die op de Noordzee zijn aangewezen, werden in 2007 nog intensief bevist, vooral de kustzone en het Friese Front. Het percentage oppervlak van deze gebieden dat ecologisch duurzaam bevist wordt is nog laag. Bescherming van deze gebieden kan in de toekomst zorgen voor lagere druk, door een meer duurzame visserij in deze ecologisch waardevolle gebieden.

Beleid intensiteit visserij

De hoofddoelstelling van de Nota Ruimte voor de Noordzee luidt:'Behoud en ontwikkeling van internationale waarden van natuur en landschap door ruimtelijk-economische activiteiten in de Noordzee op duurzame wijze te ontwikkelen en op elkaar af te stemmen met inachtneming van de in de Noordzee aanwezige ecologische en landschappelijke waarden.

Zes Natura 2000-gebieden in de Noordzee

In de Nota Ruimte worden in de Noordzee vijf gebieden aangewezen die beschermd moeten worden vanwege hun bijzondere ecologische waarde: Doggersbank, Klaverbank, Centrale Oestergronden, Friese Front en Kustzee. In het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 hebben vier van deze gebieden een vaste begrenzing gekregen (zie kaart). De Centrale Oestergronden en de Kustzee tussen Bergen en Hoek van Holland zijn niet aangewezen in het Integraal Beheerplan Noordzee 2015. Als Natura 2000-gebied zijn of worden aangemerkt: Doggersbank, Klaverbank, Noordzeekustzone, Voordelta en Vlakte van de Raan (alle Habitatrichtlijngebieden) en Friese Front (Vogelrichtlijngebied). De Voordelta is reeds aangewezen en een beheerplan is in werking getreden. De overige gebieden zitten in verschillende stadia van aanmelding, aanwijzing en ontwikkeling van een beheerplan. Voor de wel aangewezen gebieden moet het beschermingsregime nog vastgesteld worden. Hierdoor kan de druk op de natuur in deze gebieden in de toekomst afnemen.

Bodemvisserij als drukfactor

Een belangrijke drukfactor voor het ecosysteem van de Noordzee is de bodemvisserij waarbij kettingen door de bodem getrokken worden. Dit betreft zowel de visserij met boomkorren (op vis en garnaal) als de visserij met bordentuigen (op vis). Dit gaat ten koste van het bodemleven. Tegelijkertijd wordt een groot deel van de vangst direct na het aan boord halen van de netten weer overboord gegooid (discards). In 2004 bedroeg dit voor de boomkorvisserij gemiddeld 75% van de vangst (Van Leeuwen et al., 2008). Dit deel bestaat uit te kleine exemplaren van commerciële soorten vis, niet-commerciële soorten vis en bodemdieren. Het merendeel hiervan is bij het overboord gooien reeds dood en wordt door vogels opgegeten of komt weer op de bodem terecht. Hierdoor verandert de levensgemeenschap aan bodemdieren doordat aaseters in het voordeel zijn. Langlevende en zich langzaam voortplantende dieren als noordkromp (een schelpdier dat honderden jaren oud kan worden) en haaien en roggen zijn onder invloed van de visserijdruk sterk afgenomen in de Noordzee. Dit beïinvloedt de biodiversiteit negatief (zie indicator Biodiversiteit in de Noordzee).
De Nederlandse overheid heeft zich ten doel gesteld de visserij meer duurzaam te maken. Hierbij worden alternatieven ontwikkeld voor de boomkor, bijvoorbeeld de pulskor, waarbij vissen door elektriciteit uit de bodem worden opgeschrikt. Een en ander zal in relatie met het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de EU moeten plaatsvinden.

Ecologisch duurzame visserij

Naast een economisch duurzame visserij is het voor het ecosysteem in de Noordzee van groot belang dat de visserij in de toekomst ook ecologisch duurzaam wordt.
Uit onderzoek is gebleken dat gevoelige bodemdieren bij een bodembevissing van vaker dan eens in de 7 jaar sterk achteruitgaan. Voor de gebieden met een bijzondere ecologische waarde die als Natura 2000-gebied zijn of zullen worden aangewezen is het percentage oppervlakte dat ecologisch duurzaam bevist wordt berekend aan de hand van de gegevens van de visserij-intensiteit over de jaren 2001-2007. Het Friese Front wordt het sterkst bevist, hier is nog geen 1% van de bodem geschikt voor gevoelige bodemdieren. Het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone wordt volgens de gegevens het minst sterk bevist, maar in de kustzone wordt intensief op garnalen gevist. In de visserijgegevens ontbreken de gegevens over de garnalenvisserij en over de Belgische en Duitse boomkorvissers.

Relevante doelstellingen Nota Ruimte

Uitvoeringsdoelstellingen:

  • Bescherming gebiedsspecifieke waarden van de Noordzee.


Operationele doelstellingen:

  • Versterking van de economische betekenis met behoud en ontwikkeling van internationale waarden van natuur en landschap Noordzee.


Algemene doelstellingen:

  • Borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden.

Bronnen

  • Van Leeuwen, S.J., M.-J. Bogaardt en F.G. Wortelboer (2008). Noordzee en Waddenzee: natuur en beleid. Achtergronddocument bij de Natuurbalans 2008. Planbureau voor de Leefomgeving. PBL Rapport 500402013/2008.
  • Wortelboer, F.G.( 2010), in prep. Natuurkwaliteit en biodiversiteit van de zoute wateren. Planbureau voor de Leefomgeving. PBL Rapport 500402016/2010.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Intensiteit van de visserij op de Noordzee
Omschrijving
Aantal registraties van vissende boomkorvissersschepen per vierkante kilometer per jaar
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Berekeningswijze
De gegevens van de visserij-intensiteit van de Nederlandse en Engelse boomkor- en bordenvisserij zijn berekend door Wageningen IMARES. De grenswaarde voor ecologisch-duurzame visserij (1 maal bodembevissing per 7 jaar) is overgenomen van Jennings (CEFAS, UK). Het PBL heeft met de beschikbare gegevens het percentage ecologisch duurzaam bevist gebied binnen de berekende verschijnen, achtergronddocument zal de werkwijze uitgebreider documenteren.
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Achtergrondliteratuur
Wortelboer, F.G., 2010. Natuurkwaliteit en biodiversiteit van de zoute wateren. Planbureau voor de Leefomgeving. PBL Rapport 500402016/2010.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Intensiteit van de visserij op de Noordzee, 2002 - 2007 (indicator 2093, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.