Bevolking en wonen

Woningvoorraad naar bouwjaar en woningtype, 2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Op 1 januari 2012 waren er 7,3 miljoen woningen in Nederland. Daarvan zijn er 1,4 miljoen gebouwd voor 1945.

Bouwjaar

Bijna een vijfde deel van alle woningen is gebouwd voor 1945.
Van de eigen woningen is ruim een vijfde van voor 1945. De gemeente Haarlem is een absolute topper met 62% eigen woningen gebouwd voor 1945. Van de eigen woningen is 30% gebouwd in de periode 1965-1984, variërend van 27% in Groningen en Flevoland tot 36% in Limburg. Zeven procent van de woningen kent als bouwjaar 2005 of later, met als uitschieter de gemeente Aalsmeer met 27%.
Van de huurwoningen is slechts 16% van voor 1945. In Noord-Holland is het aandeel het grootst (26%), In Amsterdam is zelfs 41% van de huurwoningen gebouwd voor 1945. In Drenthe en Noord-Brabant is slechts 7 resp. 8% van de voorraad huurwoningen van voor 1945. Vooral particulier verhuurders hebben veel oudere woningen (32%). In de gemeente Haarlem valt bijna de helft van de particulie huurwoningen in deze bouwjaarklasse, in Loppersum zelfs 61%. Veel huurwoningen dateren uit de periode 1965-1984 (37%), variërend van 29% in Noord-Holland tot 46% in Zeeland. Pijnacker-Nootdorp kent de meeste huurwoningen met als bouwjaar 2005 en later (27%).
Er zijn naar verhouding weinig corporatiewoningen van voor 1945 (9%). In Amsterdam is het aandeel echter groot (32%). In Drenthe en Noord-Brabant is slechts 2 resp. 4% van de corporatiewoningen voor 1945 gebouwd. Van de corporatiewoningen valt 41% in de bouwjaarperiode 1965-1984. In Zeeland is het aandeel zelfs 51%.

Woningtype

Twee derde deel van alle woningen bestaat uit eengezinswoningen, een derde deel uit appartementen. Het aandeel eengezinswoningen is het hoogst in Friesland, Drenthe en Zeeland (82%). Zuid-Holland is de enige provincie waar meer appartementen staan dan eengezinswoningen. In Amsterdam is het aantal eengezinswoningen het laagst (12%), in de Gelderse gemeente Rozendaal het hoogst (98%).
Bij de eigen woningen is het aandeel eengezinswoningen hoog, namelijk ruim 80%. In zes provincies is het aandeel eengezinswoningen zelfs groter dan 90%, met als uitschieter Friesland, met een aandeel van bijna 94%. In de Zuid-Hollandse gemeente Oostflakkee is 99% van de eigen woningen een eengezinswoning.
Van de corporatiewoningen is maar 44% een eengezinswoning, met als uitschieter de provincie Zuid-Holland, waar nog geen 30% een eengezinswoning is. Per gemeente lopen de percentages uiteen van 9,4% in Amsterdam tot 100% in Rozendaal.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Woningvoorraad naar bouwjaar en woningtype, 2012

Omschrijving

Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
De getoonde gegevens betreffen alleen woningen. Het gaat hier niet om recreatiewoningen, wooneenheden en bijzondere woongebouwen.
Het onderscheid huur/eigen gebeurt op basis van een koppeling tussen het WoningRegister (WRG) en het WOZ-register aangevuld met gegevens uit het woningbestand van het Kadaster en de jaarbestanden van de Woningstatistiek.
Onder eengezinswoningen vallen vrijstaande woningen, aaneengebouwde woningen, zoals twee-onder-één-kap-woningen, boerderijen met woningen en alle rijtjeshuizen.
Onder appartementen (meergezinswoningen) vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen en woningen boven bedrijfsruimten, voor zover deze zijn voorzien van een buiten de bedrijfsruimte gelegen toegangsdeur.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

De woningvoorraadcijfers zijn gebaseerd op de administratieve woningtelling met peildatum 1 januari 1992 en de hierna door de gemeenten aangeleverde mutaties.
Het woningtype (eengezinswoning versus appartement) en het bouwjaar wordt bepaald door de woningen uit het WoningRegister (WRG) te koppelen met de woninggegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Het onderscheid huur/eigen gebeurt op basis van een koppeling tussen het WoningRegister (WRG) en het WOZ-register, aangevuld met gegevens uit het woningbestand van het Kadaster en de jaarbestanden van de Woningstatistiek.

Basistabel

Statline: Woningvoorraad naar eigendom; regio.

Geografische verdeling

Nederland, landsdelen, provincies, corop, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en gemeenten

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Zie voor de korte onderzoeksbeschrijving de toelichting van de woningvoorraad naar eigendom op de website van het CBS.

Betrouwbaarheidscodering

A (Integrale enquête).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Woningvoorraad naar bouwjaar en woningtype, 2012 (indicator 2166, versie 01 , 1 oktober 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.