Bevolking en wonen

Tevredenheid over de woning, 1998-2015

Bijna alle Nederlanders zijn tevreden over hun woning. In 2015 is 87 procent van de bewoners tevreden tot zeer tevreden met de eigen woning. Met name eigenaren-bewoners blijken tevreden. Bijna alle eigenaren-bewoners (94 procent) geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn met hun woning.

Bijna 90 procent van de huishoudens is tevreden over de woning

Het merendeel van de Nederlanders is tevreden tot zeer tevreden over hun woning. In 2015 gold dat voor maar liefst 87 procent van alle huishoudens. Vooral eigenaren-bewoners zijn (zeer) tevreden over hun woning; in 2015 gold dat voor 94 procent van hen. Die tevredenheid lijkt dus af te nemen. Zo zijn eigenaren-bewoners vandaag de dag vaker 'gewoon' tevreden over hun koopwoning en minder vaak zeer tevreden dan een aantal jaar geleden. Het aandeel dat zeer tevreden is, is afgenomen van 63 procent in 2006 tot 50 procent in 2015. Hoewel huurders vaker (zeer) ontevreden zijn over hun woning en minder vaak (zeer) tevreden, is het merendeel van de huurders positief over hun huurwoning. In 2015 gold dat voor ruim driekwart van alle huurders.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Tevredenheid over de woning

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving, auteur: Frank van Dam

Berekeningswijze

Databron: WBO 1998 en 2002; vanaf 2006: WoON - WoON 2015 Gepresenteerde gegevens hebben betrekking op zelfstandig wonende huishoudens In de analyses is gewogen naar huishoudens

Verschijningsfrequentie

Elke drie jaar

Betrouwbaarheidscodering

C. Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Tevredenheid over de woning, 1998-2015 (indicator 2177, versie 01 , 9 februari 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.