Milieugevaarlijke stoffen

Milieugevaarlijke stoffen zijn chemische stoffen of verbindingen die in water en bodem ongewenste effecten hebben op het functioneren van ecosystemen en op de gezondheid van mensen. Milieugevaarlijke stoffen worden verspreid naar water, bodem en lucht door het gebruik van chemicaliën en producten door onder andere de industrie, landbouw en consumenten.

 

Vernieuwd

Afzet van gewasbeschermingsmiddelen, 2011-2021

Indicator | 23 maart 2023

De afzet van gewasbeschermingsmiddelen is in 2021 afgenomen naar 9,4 miljoen kg werkzame stof. Dat is 5 procent minder dan een jaar eerder. Sinds 2018 is de afzet onder de 10 miljoen kg.

Gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater 2013-2021

Indicator | 1 maart 2023

Het aantal gemeten overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen is tussen 2013 en 2021 afgenomen, maar het tempo van de daling vlakt af. Om het... meer

Zeevogels en olieverontreiniging langs de Nederlandse kust, 1971-2020

Indicator | 7 februari 2023

Vogels zijn gevoelig voor olieverontreinigingen op zee. Het aandeel met olie besmeurde kadavers van aangespoelde zeevogels is een maat voor het niveau van de chronische olievervuiling op zee. Al... meer

Biologische bestrijding van plagen in de glastuinbouw, 2012-2020

Indicator | 20 januari 2023

In 2020 zijn plaaginsecten en spintmijten in negen glastuinbouwgewassen op 95 procent van het areaal op biologische wijze bestreden, door bijvoorbeeld sluipwespen of roofmijten. In 2016 was dit 92... meer

Benzeen in lucht, 1995-2020

Indicator | 15 december 2022

In 2020 bedroegen de gemeten jaargemiddelde benzeenconcentraties in Nederland 0,4 tot 1,1 µg/m³. Dat is ver onder de Europese grenswaarde van 5 µg/m³. De gemeten concentraties liggen ook lager dan... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.