Compendium voor de Leefomgeving
473 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Verzuring en vermesting

Verzuring ontstaat als gevolg van verontreiniging van de lucht met de stoffen zwaveldioxide, ammoniak en stikstofoxiden. Deze gassen reageren met elkaar en worden omgezet in onder andere salpeterzuur en zwavelzuur. Deze stoffen kunnen leiden tot verzuring van bodem en water en kunnen planten en materialen aantasten. Landbouw, verkeer en de industrie zijn de belangrijkste bronnen van verzurende stoffen.

De groei en intensivering van de landbouwsector heeft geleid tot overmatige toevoer van stikstof en fosfaat. Hierdoor verslechterde de kwaliteit van het ondiepe grondwater en het oppervlaktewater en werd de natuur op het land en in het water ontregeld. Niet alleen via uit- en afspoeling, maar ook via depositie van ammoniak werkt de overbemesting in de landbouw door naar het milieu in de vorm van vermesting en verzuring van natuur.

De ecologische effecten van vermesting door stikstof zijn echter belangrijker geworden dan de verzurende effecten van zwavel en stikstof.

 

Recent vernieuwd

Herkomst vermestende depositie, 2017

Indicator | 12 juni 2019

Alle Nederlandse bronnen samen dragen voor 60% aan de stikstofdepositie bij. In Nederland levert de agrarische sector met 42% verreweg de grootste bijdrage aan de vermestende... meer

Herkomst verzurende depositie, 2017

Indicator | 12 juni 2019

Ongeveer de helft van de zuurdepositie in Nederland is afkomstig van Nederlandse bronnen. De zwavel- en stikstofdepositie leveren samen een bijna even grote bijdrage aan de... meer

Verzurende depositie, 1990-2017

Indicator | 5 juni 2019

De verzurende depositie bedroeg in 2017, gemiddeld over Nederland ruim 2.200 mol potentieel zuur per ha. De depositie is sinds 1990 met 49% afgenomen. Dat is vooral te danken aan... meer

Vermestende depositie, 1990-2017

Indicator | 4 juni 2019

De depositie van vermestende stoffen bedroeg in 2017, gemiddeld over Nederland ruim 1600 mol stikstof per ha. Hiermee is de depositie sinds 1990 met ca. 40 procent afgenomen.

Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging: emissies, 1990 - 2017

Indicator | 17 mei 2019

De emissies van zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, fijn stof (PM10/PM2,5)en NMVOS zijn sterk afgenomen sinds 1990. De emissies van ammoniak en NMVOS liggen... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.