Afval

Bij alle maatschappelijke activiteiten komt afval vrij. Omdat het gewoonweg dumpen van afval nadelige effecten veroorzaakt voor de natuur en de volksgezondheid is het van groot belang dat het vrijgekomen afval op een juiste manier wordt verwerkt of beheerd.
De beste manier om de afvalproblematiek aan te pakken is zo min mogelijk afval te produceren (preventie). Nuttig hergebruik van afvalstoffen wordt als belangrijke methode gezien om de hoeveelheid vrijgekomen afval te verminderen. Wanneer bovengenoemde methoden niet mogelijk zijn, kan afval worden verbrand in installaties met een hoog energetisch rendement. Wanneer ook deze methode niet kan worden toegepast, wordt het afval gestort (de minst gewenste verwerkingswijze).

 

Vernieuwd

Samenstelling van huishoudelijk restafval, 1940-2019

Indicator | 7 april 2021

De laatste jaren is het aandeel kunststof (verpakkings)afval in huishoudelijk restafval afgenomen van 14 procent in 2017 tot 12 procent in 2019. Gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval) en papier... meer

Afval uit de delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales, 1994-2019

Indicator | 19 februari 2021

De hoeveelheid afval van de elektriciteitscentrales daalt in 2019 sterk ten opzichte van het voorgaand jaar. Ten opzichte van het topjaar 2015 is de hoeveelheid afval van de... meer

Vrijgekomen industrieel afval naar bedrijfstak, 2010-2019

Indicator | 19 februari 2021

In 2019 kwam 13,65 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 3,6 procent minder dan in het jaar ervoor. Sinds 2017 daalt daarmee de hoeveelheid afval in de industrie. Van het... meer

Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie, 2010-2019

Indicator | 19 februari 2021

In 2019 kwam 13,65 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 3,6 procent minder dan in het jaar ervoor. Sinds 2017 daalt daarmee de hoeveelheid afval in de industrie.... meer

Stortplaatsen, aantal en capaciteit, 1991-2018

Indicator | 8 januari 2021

Het milieubeleid is gericht op het terugdringen van het storten van afval. Het aantal stortplaatsen en de hoeveelheid gestort afval is dan ook sterk afgenomen sinds 1991. De gestorte hoeveelheid... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.