Compendium voor de Leefomgeving
502 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Afval

Bij alle maatschappelijke activiteiten komt afval vrij. Omdat het gewoonweg dumpen van afval nadelige effecten veroorzaakt voor de natuur en de volksgezondheid is het van groot belang dat het vrijgekomen afval op een juiste manier wordt verwerkt of beheerd.
De beste manier om de afvalproblematiek aan te pakken is zo min mogelijk afval te produceren (preventie). Nuttig hergebruik van afvalstoffen wordt als belangrijke methode gezien om de hoeveelheid vrijgekomen afval te verminderen. Wanneer bovengenoemde methoden niet mogelijk zijn, kan afval worden verbrand in installaties met een hoog energetisch rendement. Wanneer ook deze methode niet kan worden toegepast, wordt het afval gestort (de minst gewenste verwerkingswijze).

 

Recent vernieuwd

Sloop en export van motorvoertuigen, 2000-2018

Indicator | 15 april 2019

Het jaarlijks aantal motorvoertuigen (exclusief motorfietsen) dat voor sloop wordt aangeboden laat na jaren van daling, de laatste drie jaar een stijging zien. In 2018 zijn er 242... meer

Afval van huishoudens, 1985-2017

Indicator | 7 februari 2019

In de jaren tachtig en negentig neemt de hoeveelheid huishoudelijk afval die jaarlijks in Nederland vrijkomt sterk toe. Tussen 2000 en 2007 is de groei veel minder, en tussen 2007 en... meer

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2017

Indicator | 13 december 2018

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil... meer

Verwerking van autowrakken, 1993-2017

Indicator | 23 oktober 2018

In 2017 bedraagt het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken 98,6 procent, waarvan 87,1 procent als hergebruik van producten en materialen en 11,5 procent nuttige... meer

Thema Afvalbeheer: beleid

Indicator | 23 augustus 2018

In november 2017 is het derde Landelijk afvalbeheerplan (LAP) 2017-2029 vastgesteld (I en W, 2017a). LAP3 beschrijft het afvalbeleid voor zes jaar met een doorkijk naar 2029.... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.