Afval

Bij alle maatschappelijke activiteiten komt afval vrij. Omdat het gewoonweg dumpen van afval nadelige effecten veroorzaakt voor de natuur en de volksgezondheid is het van groot belang dat het vrijgekomen afval op een juiste manier wordt verwerkt of beheerd.
De beste manier om de afvalproblematiek aan te pakken is zo min mogelijk afval te produceren (preventie). Nuttig hergebruik van afvalstoffen wordt als belangrijke methode gezien om de hoeveelheid vrijgekomen afval te verminderen. Wanneer bovengenoemde methoden niet mogelijk zijn, kan afval worden verbrand in installaties met een hoog energetisch rendement. Wanneer ook deze methode niet kan worden toegepast, wordt het afval gestort (de minst gewenste verwerkingswijze).

 

Vernieuwd

Stortplaatsen, aantal en capaciteit, 1991-2018

Indicator | 8 januari 2021

Het milieubeleid is gericht op het terugdringen van het storten van afval. Het aantal stortplaatsen en de hoeveelheid gestort afval is dan ook sterk afgenomen sinds 1991. De gestorte hoeveelheid... meer

Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2018

Indicator | 8 januari 2021

De hoeveelheid verbrand afval is toegenomen. Dit komt doordat de eerdere capaciteitsuitbreidingen volledig in gebruik zijn genomen en omdat brandbaar afval vanuit het buitenland ingevoerd wordt om... meer

Composteer- en vergistingsinstallaties voor gft-afval, 1989-2018

Indicator | 8 januari 2021

De hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) dat wordt aangeboden voor compostering en vergisting neemt de laatste jaren iets toe tot bijna 1,5 miljoen ton in 2018.

Gevaarlijk afval per doelgroep, 2006-2018

Indicator | 10 november 2020

Na een sterke stijging vanaf 1990 stabiliseert de hoeveelheid vrijgekomen gevaarlijk afval rond de 4,9 miljard kg per jaar.

Gevaarlijk afval per deelstroom, 2018

Indicator | 10 november 2020

In 2018 is ongeveer 4,9 miljard kg gevaarlijk afval gemeld. Hiervan is ruim een derde van minerale oorsprong.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.