Afval

Bij alle maatschappelijke activiteiten komt afval vrij. Omdat het gewoonweg dumpen van afval nadelige effecten veroorzaakt voor de natuur en de volksgezondheid is het van groot belang dat het vrijgekomen afval op een juiste manier wordt verwerkt of beheerd.
De beste manier om de afvalproblematiek aan te pakken is zo min mogelijk afval te produceren (preventie). Nuttig hergebruik van afvalstoffen wordt als belangrijke methode gezien om de hoeveelheid vrijgekomen afval te verminderen. Wanneer bovengenoemde methoden niet mogelijk zijn, kan afval worden verbrand in installaties met een hoog energetisch rendement. Wanneer ook deze methode niet kan worden toegepast, wordt het afval gestort (de minst gewenste verwerkingswijze).

 

Vernieuwd

Stortplaatsen, aantal en capaciteit, 1991-2020

Indicator | 14 juni 2022

Het milieubeleid is gericht op het terugdringen van het storten van afval. Het aantal stortplaatsen en de hoeveelheid gestort afval is dan ook sterk afgenomen sinds 1991. De gestorte hoeveelheid... meer

Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie

Indicator | 14 juni 2022

In 2020 kwam 13.3 miljoen ton niet-.gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 2,6 procent minder dan in het voorgaande jaar. Sinds 2017 daalt daarmee de hoeveelheid afval in de... meer

Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2020

Indicator | 14 juni 2022

De hoeveelheid verbrand afval is toegenomen. Dit komt doordat de eerdere capaciteitsuitbreidingen volledig in gebruik zijn genomen en omdat brandbaar afval vanuit het buitenland ingevoerd wordt om... meer

Afval uit de delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales

Indicator | 14 juni 2022

De hoeveelheid afval van de elektriciteitscentrales is in 2020 meer dan gehalveerd ten opzichte van 2019. De hoeveelheid daalde van 1084 naar 444 kiloton. De daling is merendeels toe te schrijven... meer

Vrijgekomen industrieel afval naar bedrijfstak

Indicator | 14 juni 2022

In 2020 kwam 13,3 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 2,6 procent minder dan in het jaar. Sinds 2017 daalt daarmee de hoeveelheid afval in de industrie. Van het totaal... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.