Afval

Bij alle maatschappelijke activiteiten komt afval vrij. Omdat het gewoonweg dumpen van afval nadelige effecten veroorzaakt voor de natuur en de volksgezondheid is het van groot belang dat het vrijgekomen afval op een juiste manier wordt verwerkt of beheerd.
De beste manier om de afvalproblematiek aan te pakken is zo min mogelijk afval te produceren (preventie). Nuttig hergebruik van afvalstoffen wordt als belangrijke methode gezien om de hoeveelheid vrijgekomen afval te verminderen. Wanneer bovengenoemde methoden niet mogelijk zijn, kan afval worden verbrand in installaties met een hoog energetisch rendement. Wanneer ook deze methode niet kan worden toegepast, wordt het afval gestort (de minst gewenste verwerkingswijze).

 

Vernieuwd

Verkoop, gebruik en afgedankte elektronische en elektrische apparatuur, 1995-2019

Indicator | 2 juni 2021

In 2019 is in totaal ongeveer 640 miljoen kg aan elektronische en elektrische apparaten, inclusief zonnepanelen, (EEA) op de markt gebracht. Dat is een flinke stijging ten opzichte... meer

Omvang Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling, 2000-2019

Indicator | 3 mei 2021

Particuliere bedrijven op het gebied van de Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling vormen samen de bedrijfstak Afvalbeheer. De netto omzet van deze bedrijfstak is sinds 2000 fors... meer

Sankey van Nederlandse Materiaalstromen, 2016

Indicator | 29 april 2021

Om een circulaire economie te bereiken moeten materiaalstromen efficiënter worden ingezet en kringlopen gesloten worden. Momenteel stroomt maar een klein deel van de materiaalstromen door... meer

Samenstelling van huishoudelijk restafval, 1940-2019

Indicator | 7 april 2021

De laatste jaren is het aandeel kunststof (verpakkings)afval in huishoudelijk restafval afgenomen van 14 procent in 2017 tot 12 procent in 2019. Gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval) en papier... meer

Afval uit de delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales, 1994-2019

Indicator | 19 februari 2021

De hoeveelheid afval van de elektriciteitscentrales daalt in 2019 sterk ten opzichte van het voorgaand jaar. Ten opzichte van het topjaar 2015 is de hoeveelheid afval van de... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.