Afval

Bij alle maatschappelijke activiteiten komt afval vrij. Omdat het gewoonweg dumpen van afval nadelige effecten veroorzaakt voor de natuur en de volksgezondheid is het van groot belang dat het vrijgekomen afval op een juiste manier wordt verwerkt of beheerd.
De beste manier om de afvalproblematiek aan te pakken is zo min mogelijk afval te produceren (preventie). Nuttig hergebruik van afvalstoffen wordt als belangrijke methode gezien om de hoeveelheid vrijgekomen afval te verminderen. Wanneer bovengenoemde methoden niet mogelijk zijn, kan afval worden verbrand in installaties met een hoog energetisch rendement. Wanneer ook deze methode niet kan worden toegepast, wordt het afval gestort (de minst gewenste verwerkingswijze).

 

Vernieuwd

Verkoop, gebruik en afgedankte elektronische en elektrische apparatuur, 1995-2022

Indicator | 19 september 2023

In 2022 is in totaal ongeveer 836 miljoen kg aan elektronische en elektrische apparaten (EEA) inclusief zonnepanelen op de markt gebracht. Dat is een stijging ten opzichte van 2021, toen er 775... meer

Sankey van Nederlandse Materiaalstromen, 2020

Indicator | 15 augustus 2023

Om een circulaire economie te bereiken moeten materiaalstromen efficiënter worden ingezet en kringlopen gesloten worden. Momenteel stroomt maar een klein deel van de materiaalstromen door... meer

Afval van huishoudens per inwoner, 1950-2022

Indicator | 3 augustus 2023

Door de toegenomen welvaart is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner sinds 1950 bijna verviervoudigd. Ook de samenstelling van het afval is sterk veranderd.

Afval van huishoudens, 1985-2022

Indicator | 3 augustus 2023

In de jaren tachtig en negentig is de hoeveelheid huishoudelijk afval die jaarlijks in Nederland vrijkomt sterk toegenomen. Van 2001 tot en met 2007 is de groei veel minder, en vanaf 2007 tot en... meer

Omvang Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling, 2000-2021

Indicator | 28 juni 2023

Particuliere bedrijven op het gebied van de Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling vormen samen de bedrijfstak Afvalbeheer. De netto omzet van deze bedrijfstak is sinds 2000 fors... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.