Compendium voor de Leefomgeving
493 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Afval

Bij alle maatschappelijke activiteiten komt afval vrij. Omdat het gewoonweg dumpen van afval nadelige effecten veroorzaakt voor de natuur en de volksgezondheid is het van groot belang dat het vrijgekomen afval op een juiste manier wordt verwerkt of beheerd.
De beste manier om de afvalproblematiek aan te pakken is zo min mogelijk afval te produceren (preventie). Nuttig hergebruik van afvalstoffen wordt als belangrijke methode gezien om de hoeveelheid vrijgekomen afval te verminderen. Wanneer bovengenoemde methoden niet mogelijk zijn, kan afval worden verbrand in installaties met een hoog energetisch rendement. Wanneer ook deze methode niet kan worden toegepast, wordt het afval gestort (de minst gewenste verwerkingswijze).

 

Recent vernieuwd

Verwerking van autowrakken, 1993-2018

Indicator | 24 juni 2019

In 2018 bedraagt het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken 98,4 procent, waarvan 87,1 procent als hergebruik van producten en materialen en 11,3 procent nuttige... meer

Verkoop, gebruik en afgedankte elektronische en elektrische apparatuur, 1995-2017

Indicator | 6 mei 2019

In 2017 is in totaal ongeveer 417 miljoen kg aan elektronische en elektrische apparaten, inclusief zonnepanelen, (EEA) op de markt gebracht. Dit komt overeen met gemiddeld 24,4 kg per... meer

Samenstelling van huishoudelijk restafval, 1940-2017

Indicator | 6 mei 2019

De laatste jaren bedraagt het aandeel kunststof (verpakkings)afval in huishoudelijk restafval 14 procent. Gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval) en papier en karton blijven de... meer

Omvang Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling, 2000-2017

Indicator | 30 april 2019

Particuliere bedrijven op het gebied van de Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling vormen samen de bedrijfstak Afvalbeheer. De netto omzet van deze bedrijfstak is sinds... meer

Gebruik stikstof en fosfaat uit dierlijke mest en benutting van de plaatsingsruimte, 2000-2017

Indicator | 23 april 2019

Van de plaatsingsruimte voor fosfaat is in 2017 landelijk 90 procent benut; voor stikstof is de benuttingsgraad 95 procent. Het bemestingsniveau voor stikstof uit dierlijke mest ligt... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.