Afval

Bij alle maatschappelijke activiteiten komt afval vrij. Omdat het gewoonweg dumpen van afval nadelige effecten veroorzaakt voor de natuur en de volksgezondheid is het van groot belang dat het vrijgekomen afval op een juiste manier wordt verwerkt of beheerd.
De beste manier om de afvalproblematiek aan te pakken is zo min mogelijk afval te produceren (preventie). Nuttig hergebruik van afvalstoffen wordt als belangrijke methode gezien om de hoeveelheid vrijgekomen afval te verminderen. Wanneer bovengenoemde methoden niet mogelijk zijn, kan afval worden verbrand in installaties met een hoog energetisch rendement. Wanneer ook deze methode niet kan worden toegepast, wordt het afval gestort (de minst gewenste verwerkingswijze).

 

Vernieuwd

Afval van huishoudens per inwoner, 1950-2020

Indicator | 14 juli 2021

Door de toegenomen welvaart is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner sinds 1950 bijna verviervoudigd. Ook de samenstelling van het afval is sterk veranderd.

Afval van huishoudens, 1985-2020

Indicator | 8 juli 2021

In de jaren tachtig en negentig is de hoeveelheid huishoudelijk afval die jaarlijks in Nederland vrijkomt sterk toegenomen. Tussen 2000 en 2007 is de groei veel minder, en tussen 2007 en 2013 is... meer

Verkoop, gebruik en afgedankte elektronische en elektrische apparatuur, 1995-2019

Indicator | 2 juni 2021

In 2019 is in totaal ongeveer 640 miljoen kg aan elektronische en elektrische apparaten, inclusief zonnepanelen, (EEA) op de markt gebracht. Dat is een flinke stijging ten opzichte... meer

Omvang Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling, 2000-2019

Indicator | 3 mei 2021

Particuliere bedrijven op het gebied van de Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling vormen samen de bedrijfstak Afvalbeheer. De netto omzet van deze bedrijfstak is sinds 2000 fors... meer

Sankey van Nederlandse Materiaalstromen, 2018

Indicator | 29 april 2021

Om een circulaire economie te bereiken moeten materiaalstromen efficiënter worden ingezet en kringlopen gesloten worden. Momenteel stroomt maar een klein deel van de materiaalstromen door... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.