Compendium voor de Leefomgeving
547 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Afval

Bij alle maatschappelijke activiteiten komt afval vrij. Omdat het gewoonweg dumpen van afval nadelige effecten veroorzaakt voor de natuur en de volksgezondheid is het van groot belang dat het vrijgekomen afval op een juiste manier wordt verwerkt of beheerd.
De beste manier om de afvalproblematiek aan te pakken is zo min mogelijk afval te produceren (preventie). Nuttig hergebruik van afvalstoffen wordt als belangrijke methode gezien om de hoeveelheid vrijgekomen afval te verminderen. Wanneer bovengenoemde methoden niet mogelijk zijn, kan afval worden verbrand in installaties met een hoog energetisch rendement. Wanneer ook deze methode niet kan worden toegepast, wordt het afval gestort (de minst gewenste verwerkingswijze).

 

Recent vernieuwd

Verwerking van autowrakken, 1993-2017

Indicator | 23 oktober 2018

In 2017 bedraagt het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken 98,6 procent, waarvan 87,1 procent als hergebruik van producten en materialen en 11,5 procent nuttige... meer

Thema Afvalbeheer: beleid

Indicator | 23 augustus 2018

In november 2017 is het derde Landelijk afvalbeheerplan (LAP) 2017-2029 vastgesteld (I en W, 2017a). LAP3 beschrijft het afvalbeleid voor zes jaar met een doorkijk naar 2029.... meer

Afval van huishoudens per inwoner, 1950-2017

Indicator | 24 juli 2018

Door de toegenomen welvaart is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner sinds 1950 bijna verviervoudigd. Ook de samenstelling van het afval is sterk veranderd.

Gescheiden ingezameld afval van huishoudens, 1985-2017

Indicator | 24 juli 2018

De fractie gescheiden ingezameld afval van huishoudens is licht toegenomen van 45 procent in 2000 naar 56 procent in 2017. In de jaren negentig van de vorige eeuw nam het scheiden van... meer

Reinigingsdienstenafval, 1993-2017

Indicator | 24 juli 2018

De jaarlijkse hoeveelheid door gemeenten opgehaald reinigingsdienstenafval is vrij constant en bedraagt de laatste twintig jaar ongeveer een miljard kilo. De belangrijkste fracties... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.