Bevolking en wonen

De omvang van de Nederlandse bevolking is toegenomen van circa 14 miljoen in 1980 naar ruim 17 miljoen nu.

Niet alleen de omvang maar ook de samenstelling van de bevolking verandert: het aantal eengezinshuishoudens neemt toe, de levensverwachting neemt toe en de bevolking vergrijst. Deze demografische ontwikkelingen gaan gepaard met sociaal-economische veranderingen en veroorzaken druk op het milieu en de ruimte in Nederland.

De bevolkingsgroei vond vooral plaats in de suburbane gemeenten. In Limburg, Zeeland en Groningen hebben een aantal gebieden juist te maken met bevolkingskrimp. Maar ook in de Randstad liggen krimpende gemeenten. Deze liggen vaak naast groeiende gemeenten. Dit heeft te maken met verhuizingen van het platteland naar stedelijk gebied.

Nederland telt meer dan 7,5 miljoen woningen. Het aantal woningen is sinds 1980 met bijna de helft toegenomen. De prijzen van de woningen namen fors toe tot de kredietcrisis in 2008 omdat de vraag naar woningen groter was dan het aanbod. Ook werden er relatief maar weinig goedkopere woningen gebouwd in de afgelopen periode. Starters op de woningmarkt kunnen daardoor steeds moeilijker een woning kopen.

 

Vernieuwd

Verkoopprijs woningen, 2022

Indicator | 10 augustus 2023

In 2022 was de gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning in Nederland bijna 429 duizend euro. De gemiddelde transactieprijs in 2022 was bijna 42 duizend euro hoger (+13,6%) dan in... meer

Netto-arbeidsparticipatie, 2022

Indicator | 4 juli 2023

De netto-arbeidsparticipatie in Nederland is in 2022 gestegen ten opzichte van 2021. Vooral gemeenten in de provincies Groningen, Zeeland en Zuid-Limburg hebben een relatief lage... meer

Hoogopgeleiden, 2022

Indicator | 30 juni 2023

Van de 15- tot 75-jarigen in Nederland is 37 procent hoogopgeleid. Vooral in de sterk verstedelijkte gemeenten wonen relatief veel mensen met een hbo- of wo-diploma. Ook in de aangrenzende... meer

Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2022

Indicator | 14 maart 2023

Per 1 januari 2023 telde Nederlandse bevolking 17,8 miljoen inwoners. Het percentage jongeren neemt af, terwijl het percentage 65-plussers toeneemt. De levensverwachting van zowel vrouwen als... meer

Wonen binnen bestaand bebouwd gebied, 2000 - 2021

Indicator | 14 september 2022

Meer dan de helft van de jaarlijkse uitbreiding van de woningvoorraad vindt sinds 2012 plaats binnen de grenzen van het bestaand bebouwd gebied van 2000. In de meest recente periode (... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.