Compendium voor de Leefomgeving
494 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Bevolking en wonen

De omvang van de Nederlandse bevolking is toegenomen van circa 14 miljoen in 1980 naar bijna 17 miljoen nu.

 Niet alleen de omvang maar ook de samenstelling van de bevolking verandert: het aantal eengezinshuishoudens neemt toe, de bevolking vergrijst en er wonen er steeds meer allochtonen in Nederland. Deze demografische ontwikkelingen gaan gepaard met sociaal-economische veranderingen en veroorzaakt druk op het milieu en de ruimte in Nederland.

De bevolkingsgroei vond vooral plaats in de suburbane gemeenten. In Limburg, Zeeland en Groningen hebben een aantal gebieden juist te maken met bevolkingskrimp. Maar ook in de Randstad liggen krimpende gemeenten. Deze liggen vaak naast groeiende gemeenten. Dit heeft te maken met verhuizingen van het platteland naar stedelijk gebied.

Nederland telt meer dan 7 miljoen woningen. Het aantal woningen is sinds 1980 met bijna de helft toegenomen. De prijzen van de woningen namen fors toe tot de kredietcrisis omdat de vraag naar woningen groter was dan het aanbod. Ook werden er relatief maar weinig goedkopere woningen gebouwd in de afgelopen periode. Starters op de woningmarkt kunnen daardoor steeds moeilijker een woning kopen.

 

Recent vernieuwd

Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2018

Indicator | 6 mei 2019

Per 1 januari 2019 telde Nederlandse bevolking 17,3 miljoen inwoners. Het percentage jongeren neemt af, terwijl het percentage 65-plussers toeneemt. De levensverwachting van zowel... meer

Verkoopprijs woningen, 2017

Indicator | 6 september 2018

De prijzen van bestaande koopwoningen lagen in 2017 gemiddeld 7,6 procent hoger dan in 2016. Door nieuwe huiseigenaren werd er gemiddeld 263 duizend euro betaald voor een bestaande... meer

Wonen binnen bestaand bebouwd gebied, 2000 - 2016

Indicator | 6 september 2018

Het aandeel uitbreiding van de woningvoorraad binnen de grenzen van het bestaand bebouwd gebied van 2000 lag voor heel Nederland sinds 2007 boven de streefwaarde van 40 procent uit de... meer

Ontwikkeling woningen in beperkingengebieden Luchthavenindelingbesluit Schiphol, 2004-2016

Indicator | 6 september 2018

De aantallen woningen in de beperkingengebieden rond Schiphol, met name voor de woonfunctie, laten over de periode 2004-2016 een wisselend beeld zien. In de sloopzones, zeer dicht bij... meer

Woningvoorraad naar eigendom, 2012-2017

Indicator | 3 september 2018

Op 1 januari 2017 stonden er bijna 7,7 miljoen woningen in Nederland. Dat is 4 procent meer dan in 2012. Sinds 2012 is het aandeel koopwoningen licht afgenomen. Begin 2017 was 56,2... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.