Compendium voor de Leefomgeving
502 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Bodem en grondwater

Verontreiniging van de bodem beperkt de gebruiksmogelijkheden en brengt risico's mee voor de volksgezondheid, planten en dieren.
In Nederland zijn er veel locaties die ernstig zijn verontreinigd door onder andere industriële activiteiten in het verleden. Bij de landbouwgronden vindt nog steeds ophoping plaats van nutriënten en zware metalen.

Hoe langer geleden de milieubelasting heeft plaatsgevonden, hoe dieper het grondwater op dit moment daarvan de invloed ondervindt. De grondwaterkwaliteit staat onder druk door de belasting met nitraat en fosfaat, zware metalen en bestrijdingsmiddelen. De drinkwaterbedrijven nemen preventieve maatregelen of zetten extra zuiveringstechnieken in om te voorkomen dat bestrijdingsmiddelen in het drinkwater terecht komen.

 

Recent vernieuwd

Huishoudelijk waterverbruik per inwoner, 1995-2016

Indicator | 19 maart 2019

Het huishoudelijk waterverbruik van Nederlanders is in 2016 weer licht toegenomen. Belangrijke redenen voor de stijging ten opzichte van 2013 is een hoger gebruik voor toiletspoeling... meer

Nutriëntenoverschotten in de landbouw, 1970-2017

Indicator | 4 maart 2019

Tussen 2006, het jaar waarin het nieuwe mestbeleid in werking trad, en 2017 is het overschot van stikstof in de landbouw met 17,4 procent gedaald. Na een toename van het... meer

Stikstof- en fosfaatbalans voor landbouwgrond, 1990-2017

Indicator | 4 maart 2019

Het overschot voor landbouwgrond van stikstof is tussen 1990 en 2017 met 32 procent gedaald. Voor fosfaat is het overschot voor landbouwgrond nagenoeg verdwenen. De aanvoer van deze... meer

Mestproductie door de veestapel, 1986-2018

Indicator | 19 februari 2019

Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. Ruim 80 procent van de mestproductie is afkomstig van... meer

Stikstof en fosfaat in dierlijke mest en kunstmest, 1990-2018

Indicator | 19 februari 2019

Er zijn grote regionale verschillen in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij:... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.