Compendium voor de Leefomgeving
462 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Bodem en grondwater

Verontreiniging van de bodem beperkt de gebruiksmogelijkheden en brengt risico's mee voor de volksgezondheid, planten en dieren. In Nederland zijn veel locaties ernstig verontreinigd, onder andere door industriële activiteiten in het verleden. Bij landbouwgronden hopen nutriënten en zware metalen zich nog steeds op.

Hoe langer geleden de milieubelasting heeft plaatsgevonden, hoe dieper die het grondwater op dit moment beïnvloedt. De grondwaterkwaliteit staat onder druk door de belasting met nitraat en fosfaat, zware metalen en bestrijdingsmiddelen. De drinkwaterbedrijven nemen preventieve maatregelen of zetten extra zuiveringstechnieken in om te voorkomen dat bestrijdingsmiddelen in het drinkwater terecht komen.

 

Recent vernieuwd

Ruimte per inwoner, 1900-2015

Indicator | 21 april 2020

Door de sterke groei van de Nederlandse bevolking tussen 1900 en 2015 is beschikbare ruimte per inwoner in deze periode met meer dan 67% afgenomen. De ruimte per inwoner in Nederland... meer

Biologische landbouw: arealen en veestapels, 2011-2019

Indicator | 27 maart 2020

In 2019 telt Nederland 68 duizend hectare biologische landbouwgrond. Dat is ruim 4000 hectare meer als het jaar ervoor. Daarmee wordt op 3,8 procent van het totale landbouwareaal... meer

Nutriëntenoverschotten in de landbouw, 1970-2018

Indicator | 27 februari 2020

Tussen 2006, het jaar waarin het nieuwe mestbeleid in werking trad, en 2018 is het overschot van stikstof in de landbouw met 14,7 procent gedaald. Na een afname van het... meer

Stikstof- en fosfaatbalans voor landbouwgrond, 1990-2018

Indicator | 27 februari 2020

Het overschot per hectare landbouwgrond van stikstof is tussen 1990 en 2017 met 32 procent gedaald. In 2018 was er een stijging van 12 procent ten opzichte van 2017, maar dat is te... meer

Mestproductie door de veestapel, 1986-2019

Indicator | 10 februari 2020

Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. Ruim 80 procent van de mestproductie is afkomstig van... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.