Bodem en grondwater

Verontreiniging van de bodem beperkt de gebruiksmogelijkheden en brengt risico's mee voor de volksgezondheid, planten en dieren. In Nederland zijn veel locaties ernstig verontreinigd, onder andere door industriële activiteiten in het verleden. Bij landbouwgronden hopen nutriënten en zware metalen zich nog steeds op.

Hoe langer geleden de milieubelasting heeft plaatsgevonden, hoe dieper die het grondwater op dit moment beïnvloedt. De grondwaterkwaliteit staat onder druk door de belasting met nitraat en fosfaat, zware metalen en bestrijdingsmiddelen. De drinkwaterbedrijven nemen preventieve maatregelen of zetten extra zuiveringstechnieken in om te voorkomen dat bestrijdingsmiddelen in het drinkwater terecht komen.

 

Vernieuwd

Jaarlijkse hoeveelheid neerslag in Nederland, 1910-2022

Indicator | 15 augustus 2023

De jaarlijkse neerslaghoeveelheid in Nederland is in de periode 1910-2022 gelijkmatig gestegen van 694 naar 875 millimeter. Dit is een toename van 26% in 113 jaar. De neerslaghoeveelheden per... meer

Stikstof en fosfaat in dierlijke mest en kunstmest, 1990-2022*

Indicator | 15 augustus 2023

Er zijn grote regionale verschillen in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij: het oostelijk... meer

Mestproductie door de veestapel, 1986-2022

Indicator | 15 augustus 2023

Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. In 2022 is 83 procent van de mestproductie afkomstig van rundvee, 12... meer

Landgebruik en het landschap, 2021

Indicator | 13 juli 2023

Het Nederlandse landschap wordt gevormd door combinaties van landgebruik, die sterk per regio verschillen. Zo wordt ongeveer de helft van Nederland gedomineerd door agrarisch landgebruik. Andere... meer

Kaart bodemgebruik van Nederland, 2017

Indicator | 20 juni 2023

Nederland is een groen land; meer dan viervijfde van het oppervlak is in gebruik voor recreatie, landbouw, bos en natuur. Het ruimtegebruik verschilt sterk per provincie.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.