Compendium voor de Leefomgeving
522 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Bodem en grondwater

Verontreiniging van de bodem beperkt de gebruiksmogelijkheden en brengt risico's mee voor de volksgezondheid, planten en dieren.
In Nederland zijn er veel locaties die ernstig zijn verontreinigd door onder andere industriële activiteiten in het verleden. Bij de landbouwgronden vindt nog steeds ophoping plaats van nutriënten en zware metalen.

Hoe langer geleden de milieubelasting heeft plaatsgevonden, hoe dieper het grondwater op dit moment daarvan de invloed ondervindt. De grondwaterkwaliteit staat onder druk door de belasting met nitraat en fosfaat, zware metalen en bestrijdingsmiddelen. De drinkwaterbedrijven nemen preventieve maatregelen of zetten extra zuiveringstechnieken in om te voorkomen dat bestrijdingsmiddelen in het drinkwater terecht komen.

 

Recent vernieuwd

Emissies naar riool door gebruik van geneesmiddelen 1995 - 2016

Indicator | 1 oktober 2018

Door toenemend gebruik van geneesmiddelen neemt de emissie van geneesmiddelen op het riool langzaam toe. De toename houdt verband met de vergrijzing en de bevolkingsaanwas.

Emissies naar riool, 1990-2016

Indicator | 1 oktober 2018

De trend in emissies via (afval)water naar het riool wordt voor een groot deel bepaald door de lozing vanuit consumenten en zijn in de tijd redelijk stabiel.

Nitraat in het uitspoelend water onder landbouwbedrijven, 1992-2016

Indicator | 5 september 2018

De gemiddelde nitraatconcentratie in Zandregio neemt af en lag in 2016 onder de norm van de Nitraatrichtlijn van 50 mg/l. Het gemiddelde van de nitraatconcentratie in het uitspoelend... meer

Kwaliteit grondwaterafhankelijke ecosystemen, 2017

Indicator | 3 september 2018

Terreinen met matige of slechte grondwaterstanden komen verspreid voor in het hele land en in alle ecosystemen op het land. Vooral moerassen, natte heiden en natte graslanden zijn... meer

Windturbines op land en op zee, 1990 - 2016

Indicator | 7 augustus 2018

Het aantal windturbines op land en in binnenwateren is gestegen van 323 in 1990 tot 2042 2016. De laatste jaren vlakt de groei op land af, doordat het aantal nieuwe windturbines dat... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.