Compendium voor de Leefomgeving
547 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Ecosystemen

Een ecosysteem bestaat uit alle organismen in een bepaald gebied en hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een bos of een meer zijn. Ecosystemen zijn dynamisch complexen van levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen en hun niet-levende omgeving in een onderlinge wisselwerking. De term ecosysteem is voor het eerst gebruikt door de Engelse botanicus A.C. Tansley, in 1935.

Ecosystemen worden onderscheiden naar het hoofdbegroeiingstype (bijvoorbeeld bos), de abiotische omstandigheden (zoetwater) of naar het bodemgebruik (agrarisch gebied).

 

Recent vernieuwd

Broedvogels van moeras en zoet water, 1990-2017

Indicator | 18 oktober 2018

De trend van de vogelsoorten van moeras en zoet water laat een gestage stijging zien sinds 1990.

Boerenlandvogels, 1990-2017

Indicator | 21 september 2018

Door veranderingen in de landbouw zijn veel broedvogels van het agrarische gebied in Nederland achteruitgegaan. Deze ontwikkeling doet zich in de hele EU voor.

Broedvogels van het bos, 1990-2017

Indicator | 20 september 2018

De trend van kenmerkende broedvogels van bossen is gemiddeld stabiel sinds 1990, maar de laatste 10 jaar is sprake van een toename.

Nationale parken, 2018

Indicator | 12 september 2018

Nederland heeft 20 nationale parken ingesteld met als doel de natuur duurzaam in stand te houden en kenmerkende natuurwaarden verder te ontwikkelen. Hiermee volgt Nederland een... meer

Recreatie in groenblauwe gebieden, 2006-2015

Indicator | 5 september 2018

Agrarisch gebied en bossen zijn verreweg de meest bezochte groenblauwe gebieden in Nederland. Het bezoek aan deze gebieden laat tussen 2006 en 2015 een gestage groei zien. Het bezoek... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.