Compendium voor de Leefomgeving
468 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Ecosystemen

Een ecosysteem bestaat uit alle organismen in een bepaald gebied en hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een bos of een meer zijn. Ecosystemen zijn dynamisch complexen van levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen en hun niet-levende omgeving in een onderlinge wisselwerking. De term ecosysteem is voor het eerst gebruikt door de Engelse botanicus A.C. Tansley, in 1935.

Ecosystemen worden onderscheiden naar het hoofdbegroeiingstype (bijvoorbeeld bos), de abiotische omstandigheden (zoetwater) of naar het bodemgebruik (agrarisch gebied).

 

Recent vernieuwd

Trend broedvogels van moeras en zoet water, 1990-2018

Indicator | 17 december 2019

De trend van de vogelsoorten van moeras en zoet water laat een gestage stijging zien sinds 1990.

Vegetatie van houtwallen en slootkanten, 1999-2018

Indicator | 29 november 2019

Zowel in houtwallen als in slootkanten neemt de bedekking van ruigtesoorten aanzienlijk toe. Toch is het aantal plantensoorten daarin niet afgenomen.

Vegetatie van halfnatuurlijke graslanden, 1999-2018

Indicator | 29 november 2019

In halfnatuurlijke graslanden nemen ruigtesoorten toe en kenmerkende soorten af.

Vegetatie van bossen, 1999-2018

Indicator | 29 november 2019

Ruigtesoorten in bossen nemen toe, maar toch gaan kenmerkende plantensoorten van bossen vooruit.

Vegetatie duinen, 1999-2018

Indicator | 29 november 2019

In zowel droge als vochtige duinen neemt de oppervlakte met struiken en ruigtesoorten toe. Dat leidt tot een afname van de bedekking van kenmerkende soorten.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.