Ecosystemen

Een ecosysteem bestaat uit alle organismen in een bepaald gebied en hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een bos of een meer zijn. Ecosystemen zijn dynamisch complexen van levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen en hun niet-levende omgeving in een onderlinge wisselwerking. De term ecosysteem is voor het eerst gebruikt door de Engelse botanicus A.C. Tansley, in 1935.

Ecosystemen worden onderscheiden naar het hoofdbegroeiingstype (bijvoorbeeld bos), de abiotische omstandigheden (zoetwater) of naar het bodemgebruik (agrarisch gebied).

 

Vernieuwd

Inzet visserijtechnieken Nederlandse kottersector, 2019

Indicator | 22 december 2021

Sinds 2000 wordt er binnen de kottervisserij substantieel minder gevist, met minder motorvermogen en met minder impact op het bodemleven. Dit komt door een afname van de vloot, minder... meer

Fauna van bos, 1990-2020

Indicator | 21 december 2021

De trend van kenmerkende soorten van bossen is gemiddeld stabiel sinds 1990. Tot 2001 was de trend nog significant dalend. Vanaf 2001 is de trend aan het stijgen. De laatste 12 jaar is de trend... meer

Areaal mossel- en oesterbanken in de Waddenzee, 1995 - 2021

Indicator | 6 december 2021

Begin jaren negentig van de vorige eeuw waren er nagenoeg geen mosselbanken meer in de Waddenzee aanwezig.

Kokkels in Waddenzee en Zeeuwse Delta, 1990-2021

Indicator | 6 december 2021

De natuurlijke dynamiek van het kokkelbestand is groot. Jaren met een goede broedval worden afgewisseld door jaren met een slechte broedval. Vanwege de belangrijke functie van de kokkel als... meer

Broedvogels van bos, 1990-2020

Indicator | 30 november 2021

De trend van kenmerkende broedvogels van bossen is toegenomen sinds 1990. Vóór 2009 was de trend nog stabiel, maar de laatste 12 jaar is de trend significant toenemend.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.