Compendium voor de Leefomgeving
482 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Ecosystemen

Een ecosysteem bestaat uit alle organismen in een bepaald gebied en hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een bos of een meer zijn. Ecosystemen zijn dynamisch complexen van levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen en hun niet-levende omgeving in een onderlinge wisselwerking. De term ecosysteem is voor het eerst gebruikt door de Engelse botanicus A.C. Tansley, in 1935.

Ecosystemen worden onderscheiden naar het hoofdbegroeiingstype (bijvoorbeeld bos), de abiotische omstandigheden (zoetwater) of naar het bodemgebruik (agrarisch gebied).

 

Recent vernieuwd

Visserijsterfte bij visbestanden in de Noordzee, 1947-2018

Indicator | 5 augustus 2019

In 2018 werden de bestanden van haring en schol op het duurzaamheidsniveau bevist. De visserijsterfte lag onder het duurzaamheidsdoel. Voor het kabeljauwbestand lag de visserijsterfte... meer

Visvangst in de Noordzee, 2002-2019

Indicator | 5 augustus 2019

De visvangst is de laatste decennia teruggelopen door een combinatie van een lagere visstand en daaruit voortkomende visserijmaatregelen.

Visbestanden in de Noordzee, 1947-2019

Indicator | 5 augustus 2019

In 2019 bereikt het bestand volwassen schol het hoogste niveau sinds het begin van de metingen (1957). Het bestand volwassen kabeljauw ligt in 2019 weer onder de limietgrens en de... meer

Fauna van de duinen, 1990-2017

Indicator | 16 april 2019

Veel kenmerkende diersoorten van de open duinen zijn in populatie-aantal achteruitgegaan sinds 1990. Dat komt door vergrassing en verstruiking van de duinen en doordat het aantal... meer

Gewone en grijze zeehond in Waddenzee en Deltagebied, 1960 - 2018

Indicator | 21 februari 2019

De aantallen zeehonden zijn de laatste vijftig jaar sterk gegroeid in Nederland. De grijze zeehond maakte na eeuwen afwezigheid zijn comeback en de gewone zeehond, die tot 1959... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.