Compendium voor de Leefomgeving
522 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Ecosystemen

Een ecosysteem bestaat uit alle organismen in een bepaald gebied en hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een bos of een meer zijn. Ecosystemen zijn dynamisch complexen van levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen en hun niet-levende omgeving in een onderlinge wisselwerking. De term ecosysteem is voor het eerst gebruikt door de Engelse botanicus A.C. Tansley, in 1935.

Ecosystemen worden onderscheiden naar het hoofdbegroeiingstype (bijvoorbeeld bos), de abiotische omstandigheden (zoetwater) of naar het bodemgebruik (agrarisch gebied).

 

Recent vernieuwd

Fauna van het bos, 1990-2017

Indicator | 31 januari 2019

De trend van kenmerkende soorten van bossen is gemiddeld stabiel sinds 1990, maar de laatste 10 jaar is sprake van een toename.

Vegetatie duinen, 2000-2017

Indicator | 13 december 2018

In zowel droge als vochtige duinen neemt de oppervlakte met struiken toe.

Vegetatie van open moerassen, 1999-2017

Indicator | 13 december 2018

In de Nederlandse moerassen nemen struiken en bomen toe, waardoor open moeras verdwijnt.

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2017

Indicator | 13 december 2018

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil... meer

Broedvogels van moeras en zoet water, 1990-2017

Indicator | 18 oktober 2018

De trend van de vogelsoorten van moeras en zoet water laat een gestage stijging zien sinds 1990.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.