Ecosystemen

Een ecosysteem bestaat uit alle organismen in een bepaald gebied en hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een bos of een meer zijn. Ecosystemen zijn dynamisch complexen van levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen en hun niet-levende omgeving in een onderlinge wisselwerking. De term ecosysteem is voor het eerst gebruikt door de Engelse botanicus A.C. Tansley, in 1935.

Ecosystemen worden onderscheiden naar het hoofdbegroeiingstype (bijvoorbeeld bos), de abiotische omstandigheden (zoetwater) of naar het bodemgebruik (agrarisch gebied).

 

Vernieuwd

Realisatie Natuurnetwerk - verwerving en inrichting, 1990-2021

Indicator | 22 augustus 2023

De oppervlakte verworven gronden om het Natuurnetwerk Nederland te realiseren, is op 1 januari 2022 toegenomen tot ruim 117.000 hectare. De gronden worden na verwerving ingericht als nieuwe natuur... meer

Recreatie in groenblauwe gebieden, 2006-2021

Indicator | 3 juli 2023

Het bezoek aan natuurgebieden is in de periode 2017-2021 toegenomen. Ook over een langere termijn (2006-2021) is sprake van een toename van het bezoek aan natuurgebieden... meer

Fauna van de duinen, 1990-2021

Indicator | 31 maart 2023

Populaties van veel kenmerkende diersoorten van de open duinen zijn achteruitgegaan sinds 1990. Dat komt door vergrassing en verstruiking van de duinen en doordat het aantal konijnen is afgenomen... meer

Vegetatie van de duinen, 1999-2020

Indicator | 29 maart 2023

Het aantal plantensoorten in de duinen is stabiel, maar het aantal kenmerkende soorten neemt af. De afname vindt plaats in droge duinen; in vochtige duinen neemt het aantal kenmerkende soorten... meer

Vegetatie van halfnatuurlijke graslanden, 1999-2020

Indicator | 29 maart 2023

Het aantal kenmerkende plantensoorten in halfnatuurlijke graslanden neemt enigszins af. De afname vindt met name plaats in droge graslanden.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.