Compendium voor de Leefomgeving
463 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Ecosystemen

Een ecosysteem bestaat uit alle organismen in een bepaald gebied en hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een bos of een meer zijn. Ecosystemen zijn dynamisch complexen van levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen en hun niet-levende omgeving in een onderlinge wisselwerking. De term ecosysteem is voor het eerst gebruikt door de Engelse botanicus A.C. Tansley, in 1935.

Ecosystemen worden onderscheiden naar het hoofdbegroeiingstype (bijvoorbeeld bos), de abiotische omstandigheden (zoetwater) of naar het bodemgebruik (agrarisch gebied).

 

Recent vernieuwd

Fauna van de duinen, 1990-2018

Indicator | 19 maart 2020

Populaties van veel kenmerkende diersoorten van de open duinen zijn achteruitgegaan sinds 1990. Dat komt door vergrassing en verstruiking van de duinen en doordat het aantal konijnen... meer

Dagvlinders van graslanden, 1890-2018

Indicator | 5 februari 2020

In de afgelopen eeuw zijn graslandvlinders gemiddeld minstens 80 procent in verspreiding achteruitgegaan. Vanaf 1990 is het aantal graslandvlinders min of meer stabiel.

Akkergewassen en akkerflora, 1900-2018

Indicator | 5 februari 2020

In de tweede helft van de 20e eeuw heeft snijmaïs de plaats ingenomen van rogge en haver. Dat is gepaard gegaan met de afname van de akkerflora.

Fauna van het bos, 1990-2018

Indicator | 5 februari 2020

De trend van kenmerkende soorten van bossen is gemiddeld stabiel sinds 1990, maar de laatste 10 jaar is sprake van een toename.

Boerenlandvogels, 1915-2018

Indicator | 5 februari 2020

Door veranderingen in de landbouw zijn kenmerkende broedvogels van het agrarische gebied sinds het begin van de 20e eeuw in Nederland aanzienlijk achteruitgegaan.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.