Compendium voor de Leefomgeving
493 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Ecosystemen

Een ecosysteem bestaat uit alle organismen in een bepaald gebied en hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een bos of een meer zijn. Ecosystemen zijn dynamisch complexen van levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen en hun niet-levende omgeving in een onderlinge wisselwerking. De term ecosysteem is voor het eerst gebruikt door de Engelse botanicus A.C. Tansley, in 1935.

Ecosystemen worden onderscheiden naar het hoofdbegroeiingstype (bijvoorbeeld bos), de abiotische omstandigheden (zoetwater) of naar het bodemgebruik (agrarisch gebied).

 

Recent vernieuwd

Fauna van de duinen, 1990-2017

Indicator | 16 april 2019

Veel kenmerkende diersoorten van de open duinen zijn in populatie-aantal achteruitgegaan sinds 1990. Dat komt door vergrassing en verstruiking van de duinen en doordat het aantal... meer

Gewone en grijze zeehond in Waddenzee en Deltagebied, 1960 - 2018

Indicator | 21 februari 2019

De aantallen zeehonden zijn de laatste vijftig jaar sterk gegroeid in Nederland. De grijze zeehond maakte na eeuwen afwezigheid zijn comeback en de gewone zeehond, die tot 1959... meer

Fauna van het bos, 1990-2017

Indicator | 31 januari 2019

De trend van kenmerkende soorten van bossen is gemiddeld stabiel sinds 1990, maar de laatste 10 jaar is sprake van een toename.

Vegetatie duinen, 2000-2017

Indicator | 13 december 2018

In zowel droge als vochtige duinen neemt de oppervlakte met struiken toe.

Vegetatie van open moerassen, 1999-2017

Indicator | 13 december 2018

In de Nederlandse moerassen nemen struiken en bomen toe, waardoor open moeras verdwijnt.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.