Emissie naar lucht, water en bodem

Hoeveel wordt uitgestoten naar lucht in Nederland? En hoe groot is de emissie en belasting van het oppervlaktewater? Hoeveel draagt verkeer en vervoer en de energiesector bij aan de totale uitstoot? En wat zijn de emissies uit de landbouw? Hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten in Nederland, Europa en wereldwijd?

In dit onderwerp vindt u de emissies (ofwel uitstoot) naar water, bodem en lucht in Nederland en van de verschillende sectoren.

 

Vernieuwd

Emissies naar lucht door wegverkeer, 2020

Indicator | 18 mei 2022

Personenauto's hebben het grootste aandeel in de emissies van koolmonoxide, niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), zwaveldioxide, kooldioxide, methaan en distikstofoxide door... meer

Bruto toegevoegde waarde en milieudruk door de industrie, 1995-2020

Indicator | 20 april 2022

Terwijl de bruto toegevoegde waarde van de industrie in de periode 1995-2020 is toegenomen met 57 procent, is de milieuvervuiling door de belangrijkste stoffen in de industrie afgenomen.

Nutriƫntenoverschotten in de landbouw, 1970-2020

Indicator | 23 maart 2022

Tussen 2006, het jaar waarin het nieuwe mestbeleid in werking trad, en 2020 is het overschot van stikstof in de landbouw met 20 procent gedaald. Al is er in de laatste tien jaar niet veel meer... meer

Stikstof- en fosfaatbalans voor landbouwgrond, 1990-2020

Indicator | 23 maart 2022

Het overschot naar de bodem per hectare landbouwgrond van stikstof is tussen 1990 en 2020 met 36 procent gedaald. In 2020 was het overschot hoger dan in 2019, door verschillende redenen. Waaronder... meer

Stikstof en fosfaat in dierlijke mest en kunstmest, 1990-2021

Indicator | 14 maart 2022

Er zijn grote regionale verschillen in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij: het oostelijk... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.