Compendium voor de Leefomgeving
547 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Emissie naar lucht, water en bodem

Hoeveel wordt uitgestoten naar lucht in Nederland? En hoe groot is de emissie en belasting van het oppervlaktewater? Hoeveel draagt verkeer en vervoer en de energiesector bij aan de totale uitstoot? En wat zijn de emissies uit de landbouw? Hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten in Nederland, Europa en wereldwijd?

In dit onderwerp vindt u de emissies (ofwel uitstoot) naar water, bodem en lucht in Nederland en van de verschillende sectoren.

 

Recent vernieuwd

Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2017

Indicator | 24 oktober 2018

De emissies van kooldioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx) worden voor het belangrijkste deel bepaald door de inzet van brandstoffen voor ruimteverwarming.

Emissies en voertuigkilometers per wegtype, 2017

Indicator | 24 oktober 2018

De uitstoot door wegvoertuigen van koolmonoxide, vluchtige organische stoffen (VOS) en in mindere mate fijn stof vindt vooral binnen de bebouwde kom plaats; stikstofoxiden ontstaan... meer

Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 1990-2017

Indicator | 24 oktober 2018

Door de steeds strengere Europese emissie-eisen die aan nieuwe voertuigen worden gesteld, zijn de emissies per voertuigkilometer in 2017 aanzienlijk lager dan in 1990. De gemiddelde... meer

Emissies naar lucht door wegverkeer, 2017

Indicator | 24 oktober 2018

Personenauto's hebben het grootste aandeel in de emissies door wegverkeer (koolmonoxide, VOS, zwaveldioxide, kooldioxide, methaan en distikstofoxide). Het goederenvervoer emitteert de... meer

Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2017

Indicator | 24 oktober 2018

Het wegverkeer veroorzaakt het leeuwendeel van de emissies naar lucht door de sector Verkeer en vervoer.

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.