Compendium voor de Leefomgeving
482 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Emissie naar lucht, water en bodem

Hoeveel wordt uitgestoten naar lucht in Nederland? En hoe groot is de emissie en belasting van het oppervlaktewater? Hoeveel draagt verkeer en vervoer en de energiesector bij aan de totale uitstoot? En wat zijn de emissies uit de landbouw? Hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten in Nederland, Europa en wereldwijd?

In dit onderwerp vindt u de emissies (ofwel uitstoot) naar water, bodem en lucht in Nederland en van de verschillende sectoren.

 

Recent vernieuwd

Emissies naar lucht door wegverkeer, 2017

Indicator | 25 juni 2019

Personenauto's hebben het grootste aandeel in de emissies van koolmonoxide, VOS, zwaveldioxide, kooldioxide, methaan en distikstofoxide door wegverkeer. Het goederenvervoer emitteert... meer

Herkomst vermestende depositie, 2017

Indicator | 12 juni 2019

Alle Nederlandse bronnen samen dragen voor 60% aan de stikstofdepositie bij. In Nederland levert de agrarische sector met 42% verreweg de grootste bijdrage aan de vermestende... meer

Herkomst verzurende depositie, 2017

Indicator | 12 juni 2019

Ongeveer de helft van de zuurdepositie in Nederland is afkomstig van Nederlandse bronnen. De zwavel- en stikstofdepositie leveren samen een bijna even grote bijdrage aan de... meer

Verzurende depositie, 1990-2017

Indicator | 5 juni 2019

De verzurende depositie bedroeg in 2017, gemiddeld over Nederland ruim 2.200 mol potentieel zuur per ha. De depositie is sinds 1990 met 49% afgenomen. Dat is vooral te danken aan... meer

Vermestende depositie, 1990-2017

Indicator | 4 juni 2019

De depositie van vermestende stoffen bedroeg in 2017, gemiddeld over Nederland ruim 1600 mol stikstof per ha. Hiermee is de depositie sinds 1990 met ca. 40 procent afgenomen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.