Compendium voor de Leefomgeving
522 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Emissie naar lucht, water en bodem

Hoeveel wordt uitgestoten naar lucht in Nederland? En hoe groot is de emissie en belasting van het oppervlaktewater? Hoeveel draagt verkeer en vervoer en de energiesector bij aan de totale uitstoot? En wat zijn de emissies uit de landbouw? Hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten in Nederland, Europa en wereldwijd?

In dit onderwerp vindt u de emissies (ofwel uitstoot) naar water, bodem en lucht in Nederland en van de verschillende sectoren.

 

Recent vernieuwd

Emissies broeikasgassen, 1990-2017

Indicator | 25 januari 2019

In 2017 was de uitstoot van broeikasgassen 1,1 procent lager dan in 2016, een daling van 2,1 Mton CO2-equivalenten. De uitstoot in 2017 was 13 procent lager dan in 1990.

CO2-emissie per voertuigkilometer van nieuwe personenauto's, 1998-2017

Indicator | 9 januari 2019

De gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer van nieuwe personenauto's in Nederland neemt sinds 2015 weer toe. Nederland is hierdoor in de EU geen koploper meer. De toename... meer

Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2017

Indicator | 24 oktober 2018

De emissies van kooldioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx) worden voor het belangrijkste deel bepaald door de inzet van brandstoffen voor ruimteverwarming.

Emissies en voertuigkilometers per wegtype, 2017

Indicator | 24 oktober 2018

De uitstoot door wegvoertuigen van koolmonoxide, vluchtige organische stoffen (VOS) en in mindere mate fijn stof vindt vooral binnen de bebouwde kom plaats; stikstofoxiden ontstaan... meer

Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 1990-2017

Indicator | 24 oktober 2018

Door de steeds strengere Europese emissie-eisen die aan nieuwe voertuigen worden gesteld, zijn de emissies per voertuigkilometer in 2017 aanzienlijk lager dan in 1990. De gemiddelde... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.