Emissie naar lucht, water en bodem

Hoeveel wordt uitgestoten naar lucht in Nederland? En hoe groot is de emissie en belasting van het oppervlaktewater? Hoeveel draagt verkeer en vervoer en de energiesector bij aan de totale uitstoot? En wat zijn de emissies uit de landbouw? Hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten in Nederland, Europa en wereldwijd?

In dit onderwerp vindt u de emissies (ofwel uitstoot) naar water, bodem en lucht in Nederland en van de verschillende sectoren.

 

Vernieuwd

Mestproductie door de veestapel, 1986-2021

Indicator | 8 augustus 2022

Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. In 2021 is 82 procent van de mestproductie afkomstig van rundvee, 12... meer

Stikstof en fosfaat in dierlijke mest en kunstmest, 1990-2021

Indicator | 8 augustus 2022

Er zijn grote regionale verschillen in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij: het oostelijk... meer

Zuivering van stedelijk afvalwater: zware metalen, 1990-2020

Indicator | 14 juni 2022

De afgelopen dertig jaar is voor de meeste zware metalen de belasting van het oppervlaktewater via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties aanzienlijk gedaald. De laatste jaren... meer

Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 1990-2020

Indicator | 13 juni 2022

Door de steeds strengere Europese emissie-eisen die aan nieuwe voertuigen worden gesteld, zijn de emissies per voertuigkilometer in 2020 aanzienlijk lager dan in 1990. De gemiddelde emissie per... meer

Emissies naar lucht door wegverkeer, 2020

Indicator | 18 mei 2022

Personenauto's hebben het grootste aandeel in de emissies van koolmonoxide, niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), zwaveldioxide, kooldioxide, methaan en distikstofoxide door... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.