Compendium voor de Leefomgeving
473 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Emissie naar lucht, water en bodem

Hoeveel wordt uitgestoten naar lucht in Nederland? En hoe groot is de emissie en belasting van het oppervlaktewater? Hoeveel draagt verkeer en vervoer en de energiesector bij aan de totale uitstoot? En wat zijn de emissies uit de landbouw? Hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten in Nederland, Europa en wereldwijd?

In dit onderwerp vindt u de emissies (ofwel uitstoot) naar water, bodem en lucht in Nederland en van de verschillende sectoren.

 

Recent vernieuwd

Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2017

Indicator | 2 oktober 2019

In de periode 1990-2017 zijn de berekende emissies van ammoniak door de land- en tuinbouw met 66% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna.

Emissies naar riool door gebruik van geneesmiddelen 1995 - 2017

Indicator | 1 oktober 2019

Door toenemend gebruik van geneesmiddelen neemt de emissie van geneesmiddelen op het riool langzaam toe. De toename houdt verband met de vergrijzing en de bevolkingsaanwas.

Belasting van het rioolstelsel, 1990-2017

Indicator | 1 oktober 2019

De trend in de belasting van het rioolstelsel via (afval)water wordt voor een groot deel bepaald door de lozing vanuit consumenten en zijn in de tijd redelijk stabiel.

Impact rioolwaterzuivering op de belasting van het oppervlaktewater, 2017

Indicator | 1 oktober 2019

Zonder rioolwaterzuivering zou de belasting van het oppervlaktewater voor de meeste stoffen aanzienlijk hoger zijn.

Belasting oppervlaktewater door gebruik van enkele gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2005-2017

Indicator | 1 oktober 2019

De belasting van het oppervlaktewater door emissies vanuit landbouwkundig gebruik is in 2017 niet opnieuw berekend. De cijfers zijn gelijk gehouden aan die van 2015. De belasting... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.