Emissie naar lucht, water en bodem

Hoeveel wordt uitgestoten naar lucht in Nederland? En hoe groot is de emissie en belasting van het oppervlaktewater? Hoeveel draagt verkeer en vervoer en de energiesector bij aan de totale uitstoot? En wat zijn de emissies uit de landbouw? Hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten in Nederland, Europa en wereldwijd?

In dit onderwerp vindt u de emissies (ofwel uitstoot) naar water, bodem en lucht in Nederland en van de verschillende sectoren.

 

Vernieuwd

Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2020

Indicator | 29 augustus 2022

De emissies van belangrijke stoffen als NOx en SO2 door de energievoorziening zijn in de periode 1990-2020 afgenomen. Voor de laatste jaren geldt dat ook voor CO2... meer

Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2020

Indicator | 23 augustus 2022

De industrie levert voor alle stoffen een belangrijk aandeel in de totale emissies naar lucht in Nederland. De emissies door de industrie (inclusief raffinaderijen) zijn in de periode 1990-2020... meer

Mestproductie door de veestapel, 1986-2021

Indicator | 8 augustus 2022

Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. In 2021 is 82 procent van de mestproductie afkomstig van rundvee, 12... meer

Stikstof en fosfaat in dierlijke mest en kunstmest, 1990-2021

Indicator | 8 augustus 2022

Er zijn grote regionale verschillen in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij: het oostelijk... meer

Zuivering van stedelijk afvalwater: zware metalen, 1990-2020

Indicator | 14 juni 2022

De afgelopen dertig jaar is voor de meeste zware metalen de belasting van het oppervlaktewater via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties aanzienlijk gedaald. De laatste jaren... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.