Emissie naar lucht, water en bodem

Hoeveel wordt uitgestoten naar lucht in Nederland? En hoe groot is de emissie en belasting van het oppervlaktewater? Hoeveel draagt verkeer en vervoer en de energiesector bij aan de totale uitstoot? En wat zijn de emissies uit de landbouw? Hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten in Nederland, Europa en wereldwijd?

In dit onderwerp vindt u de emissies (ofwel uitstoot) naar water, bodem en lucht in Nederland en van de verschillende sectoren.

 

Vernieuwd

Herkomst stikstofdepositie, 2021

Indicator | 27 januari 2023

Alle bekende Nederlandse bronnen samen dragen voor 71% bij aan de gemiddelde stikstofdepositie in Nederland. Daarbij levert de agrarische sector met 50% verreweg de grootste bijdrage... meer

Herkomst verzurende depositie, 2021

Indicator | 19 januari 2023

Ongeveer 68% van de verzurende depositie in Nederland is afkomstig van Nederlandse bronnen. De Nederlandse landbouw heeft daar een aandeel in van 46%. De verzurende depositie in Nederland, ten... meer

Emissies door de zeescheepvaart, 1990-2020

Indicator | 13 december 2022

De emissies door de zeescheepvaart omvatten de emissies die op Nederlands grondgebied worden uitgestoten. Het is een relatief grote bron van verzurende stoffen die de luchtkwaliteit in Nederland... meer

Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2020

Indicator | 8 december 2022

In de periode 1990-2020 is de emissie van ammoniak door de land- en tuinbouw met 66% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna. Tussen 2013 en 2020... meer

Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2020

Indicator | 16 november 2022

In de publicaties van onder meer PBL, CBS en IPCC verschijnen verschillende getallen voor de emissie van kooldioxide (CO2). Deze getallen gaan uit van dezelfde basiselementen, maar... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.