Emissie naar lucht, water en bodem

Hoeveel wordt uitgestoten naar lucht in Nederland? En hoe groot is de emissie en belasting van het oppervlaktewater? Hoeveel draagt verkeer en vervoer en de energiesector bij aan de totale uitstoot? En wat zijn de emissies uit de landbouw? Hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten in Nederland, Europa en wereldwijd?

In dit onderwerp vindt u de emissies (ofwel uitstoot) naar water, bodem en lucht in Nederland en van de verschillende sectoren.

 

Vernieuwd

Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging: emissies, 1990 - 2019

Indicator | 23 februari 2021

De emissies van zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, fijn stof PM10 / PM2,5 en NMVOS zijn sterk afgenomen sinds 1990. De emissies van NMVOS liggen in 2019... meer

Emissies broeikasgassen, 1990-2019

Indicator | 15 februari 2021

De uitstoot van broeikasgassen is de laatste 4 jaar gedaald. In 2019 lag deze 3,0% lager dan in 2018, een daling van 5,6 Mton CO2-equivalenten. De uitstoot in 2019 was 18% lager dan in... meer

Concentratie broeikasgassen, 1950-2018

Indicator | 4 februari 2021

De mondiaal gemiddelde concentraties van koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en diverse fluorhoudende gassen in de atmosfeer zijn ook in... meer

Versterkte Broeikaswerking, 1950-2018

Indicator | 4 februari 2021

De versterkte broeikaswerking van de gezamenlijke broeikasgassen in de atmosfeer is tot en met 2018 verder toegenomen en bedraagt bijna 2,7 W/m2. Dit is een stijging van 0.4 W/m2... meer

Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2018

Indicator | 8 oktober 2020

In de periode 1990-2018 is de berekende emissie van ammoniak door de land- en tuinbouw met 66% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna. Tussen 2013 en 2017... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.