Compendium voor de Leefomgeving
561 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Emissie naar lucht, water en bodem

Hoeveel wordt uitgestoten naar lucht in Nederland? En hoe groot is de emissie en belasting van het oppervlaktewater? Hoeveel draagt verkeer en vervoer en de energiesector bij aan de totale uitstoot? En wat zijn de emissies uit de landbouw? Hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten in Nederland, Europa en wereldwijd?

In dit onderwerp vindt u de emissies (ofwel uitstoot) naar water, bodem en lucht in Nederland en van de verschillende sectoren.

 

Recent vernieuwd

Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2016

Indicator | 5 september 2018

In de periode 1990-2016 zijn de berekende emissies van ammoniak door de land- en tuinbouw met ruim 65% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna... meer

Emissie broeikasgassen in Europa, 1990 - 2016

Indicator | 5 september 2018

Jaarlijks worden door de Europese Unie (EU28) en de afzonderlijke deelstaten broeikasgasemissierapportages aan het secretariaat van de United Nations Framework Convention on Climate... meer

CO2-uitstoot Nederlandse deelnemers EU ETS

Indicator | 4 september 2018

De circa 435 Nederlandse bedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) deelnemen, hebben in 2017 in totaal 91,4 Mton CO2-equivalenten uitgestoten. Dit is... meer

Emissies broeikasgassen, 1990-2016

Indicator | 5 juli 2018

In 2016 was de uitstoot van broeikasgassen ruim 0,2 procent hoger dan in 2015, een stijging van 0,5 Mton CO2-equivalenten. De uitstoot in 2016 lag ruim 12 procent onder het... meer

Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging: emissies, 1990 - 2016

Indicator | 5 juli 2018

De emissies van zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, fijn stof (PM10/PM2.5) en NMVOS zijn sterk afgenomen sinds 1990. De emissies liggen in 2016 alle onder... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.