Emissie naar lucht, water en bodem

Hoeveel wordt uitgestoten naar lucht in Nederland? En hoe groot is de emissie en belasting van het oppervlaktewater? Hoeveel draagt verkeer en vervoer en de energiesector bij aan de totale uitstoot? En wat zijn de emissies uit de landbouw? Hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten in Nederland, Europa en wereldwijd?

In dit onderwerp vindt u de emissies (ofwel uitstoot) naar water, bodem en lucht in Nederland en van de verschillende sectoren.

 

Vernieuwd

Relatie ontwikkelingen emissies en luchtkwaliteit, 1990-2021

Indicator | 15 augustus 2023

De emissies en de gemeten concentraties van stikstofoxiden, zwaveldioxide en fijnstof dalen tussen 1993 en 2021 in gelijke mate. Voor ammoniak (NH3) lopen de trends uit elkaar, waarbij... meer

Stikstof en fosfaat in dierlijke mest en kunstmest, 1990-2022*

Indicator | 15 augustus 2023

Er zijn grote regionale verschillen in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij: het oostelijk... meer

Mestproductie door de veestapel, 1986-2022

Indicator | 15 augustus 2023

Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. In 2022 is 83 procent van de mestproductie afkomstig van rundvee, 12... meer

Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2021

Indicator | 2 augustus 2023

De industrie levert voor alle stoffen een belangrijk aandeel in de totale emissies naar lucht in Nederland. De emissies door de industrie (inclusief raffinaderijen) zijn in de periode... meer

Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2021

Indicator | 2 augustus 2023

De emissies van belangrijke stoffen als NOx en SO2 door de energievoorziening zijn in de periode 1990-2021 afgenomen. Voor de laatste jaren geldt dat ook voor CO... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.