Compendium voor de Leefomgeving
463 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Emissie naar lucht, water en bodem

Hoeveel wordt uitgestoten naar lucht in Nederland? En hoe groot is de emissie en belasting van het oppervlaktewater? Hoeveel draagt verkeer en vervoer en de energiesector bij aan de totale uitstoot? En wat zijn de emissies uit de landbouw? Hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten in Nederland, Europa en wereldwijd?

In dit onderwerp vindt u de emissies (ofwel uitstoot) naar water, bodem en lucht in Nederland en van de verschillende sectoren.

 

Recent vernieuwd

Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2018

Indicator | 9 maart 2020

De emissies van kooldioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx) worden voor het belangrijkste deel bepaald door de inzet van brandstoffen voor ruimteverwarming.

Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2018

Indicator | 9 maart 2020

Met uitzondering van kooldioxide zijn de emissies van belangrijke stoffen als NOx en SO2 door de energievoorziening in de periode 1990-2018 afgenomen.

Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2018

Indicator | 9 maart 2020

De industrie levert voor alle stoffen een belangrijk aandeel in de totale emissies naar lucht in Nederland. De emissies door de industrie (inclusief raffinaderijen) zijn in de periode... meer

Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2018

Indicator | 9 maart 2020

De sector land- en tuinbouw levert een grote bijdrage aan de totale emissies van ammoniak (NH3), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en fijn stof.... meer

Nutriƫntenoverschotten in de landbouw, 1970-2018

Indicator | 27 februari 2020

Tussen 2006, het jaar waarin het nieuwe mestbeleid in werking trad, en 2018 is het overschot van stikstof in de landbouw met 14,7 procent gedaald. Na een afname van het... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.