Emissie naar lucht, water en bodem

Hoeveel wordt uitgestoten naar lucht in Nederland? En hoe groot is de emissie en belasting van het oppervlaktewater? Hoeveel draagt verkeer en vervoer en de energiesector bij aan de totale uitstoot? En wat zijn de emissies uit de landbouw? Hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten in Nederland, Europa en wereldwijd?

In dit onderwerp vindt u de emissies (ofwel uitstoot) naar water, bodem en lucht in Nederland en van de verschillende sectoren.

 

Vernieuwd

Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2020

Indicator | 16 november 2022

In de publicaties van onder meer PBL, CBS en IPCC verschijnen verschillende getallen voor de emissie van kooldioxide (CO2). Deze getallen gaan uit van dezelfde basiselementen, maar... meer

Belasting van het oppervlaktewater vanuit riolering en rioolwaterzuivering, 1990-2020

Indicator | 9 november 2022

Ondanks een verminderde lozing door allerlei maatregelen, levert de overdracht vanuit het compartiment riolering en waterzuivering voor de meeste stoffen in 2020 nog steeds een belangrijke... meer

Emissies naar riool door gebruik van geneesmiddelen 1990 - 2020

Indicator | 3 november 2022

Door toenemend gebruik van geneesmiddelen neemt de emissie van geneesmiddelen op het riool langzaam toe. De toename houdt verband met de vergrijzing en de bevolkingsaanwas.

Belasting van het rioolstelsel, 1990-2020

Indicator | 3 november 2022

De trend in de belasting van het rioolstelsel via (afval)water wordt voor een groot deel bepaald door de lozing vanuit consumenten en is in de tijd redelijk stabiel.

Impact rioolwaterzuivering op de belasting van het oppervlaktewater, 2020

Indicator | 3 november 2022

Zonder rioolwaterzuivering zou de belasting van het oppervlaktewater voor de meeste stoffen aanzienlijk hoger zijn.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.