Compendium voor de Leefomgeving
557 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Emissie naar lucht, water en bodem

Hoeveel wordt uitgestoten naar lucht in Nederland? En hoe groot is de emissie en belasting van het oppervlaktewater? Hoeveel draagt verkeer en vervoer en de energiesector bij aan de totale uitstoot? En wat zijn de emissies uit de landbouw? Hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten in Nederland, Europa en wereldwijd?

In dit onderwerp vindt u de emissies (ofwel uitstoot) naar water, bodem en lucht in Nederland en van de verschillende sectoren.

 

Recent vernieuwd

Emissies naar riool door gebruik van geneesmiddelen 1995 - 2016

Indicator | 1 oktober 2018

Door toenemend gebruik van geneesmiddelen neemt de emissie van geneesmiddelen op het riool langzaam toe. De toename houdt verband met de vergrijzing en de bevolkingsaanwas.

Emissies naar riool, 1990-2016

Indicator | 1 oktober 2018

De trend in emissies via (afval)water naar het riool wordt voor een groot deel bepaald door de lozing vanuit consumenten en zijn in de tijd redelijk stabiel.

Belasting oppervlaktewater door gebruik van enkele gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2005-2016

Indicator | 1 oktober 2018

De belasting van het oppervlaktewater door emissies vanuit landbouwkundig gebruik is in 2016 niet opnieuw berekend. De cijfers zijn gelijk gehouden aan die van 2015. De belasting... meer

Impact rioolwaterzuivering op de belasting van het oppervlaktewater, 2016

Indicator | 1 oktober 2018

Zonder rioolwaterzuivering zou de belasting van het oppervlaktewater voor de meeste stoffen aanzienlijk hoger zijn.

Belasting van het oppervlaktewater vanuit riolering en rioolwaterzuivering, 1990-2016

Indicator | 1 oktober 2018

Ondanks een verminderde lozing door allerlei maatregelen, levert de overdracht vanuit het compartiment riolering en waterzuivering voor de meeste stoffen in 2016 nog steeds een... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.