Compendium voor de Leefomgeving
487 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Energie en milieu

Aardolie, aardgas en steenkool zijn de belangrijkste primaire energiedragers die de energie leveren voor de Nederlandse samenleving. Het gebruik hiervan draagt bij aan klimaatverandering en verzuring. Verbetering van de milieukwaliteit moet bereikt worden door het beperken van de emissies van broeikasgassen, vooral van koolstofdioxide (CO2), en van verzurende stoffen, zoals stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2). Het energiebeleid van de overheid richt zich daarom naast voorzieningszekerheid ook op energiebesparing en op een duurzame opwekking van energie.

Duurzame energie, ook wel hernieuwbare energie genoemd, is energie die wordt opgewekt met wind, waterkracht, zon, warmtepompen, warmte-koudeopslag en de inzet van biomassa. Deze duurzame energie komt beschikbaar in de vorm van elektriciteit en warmte. Door het gebruik van duurzame energiebronnen zijn er minder fossiele brandstoffen nodig. Daardoor vermindert de uitstoot van broeikasgassen en van gassen die bijdragen aan de verzuring van het milieu.

 

Recent vernieuwd

Energieprijzen voor enkele energiedragers, 2010-2018

Indicator | 30 april 2019

De energieprijzen fluctueren en vertonen niet allemaal hetzelfde beeld. Na hoge prijzen in 2011 tot en met 2014 is de olieprijs weer gedaald. De kolenprijs is de laatste jaren flink... meer

Verbruik van hernieuwbare energie voor vervoer, 2005-2017

Indicator | 9 april 2019

Het verbruik van hernieuwbare energie voor vervoer groeit vanaf 2007 doordat de overheid leveranciers van benzine en diesel heeft verplicht om hernieuwbare energie te leveren. Toch... meer

Hernieuwbare elektriciteit, 1990-2018

Indicator | 4 april 2019

In 2018 bedroeg de productie van hernieuwbare elektriciteit 18,0 miljard kWh, of wel 15 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland. Dat is, gemeten in kilowatt, 8... meer

Energielabels van woningen, 2007 - 2018

Indicator | 26 maart 2019

Per 1 januari 2019 waren bijna 3,7 miljoen woningen voorzien van een energielabel. Circa 17% van de woningen heeft een A label, 16% een B label. Energielabel C komt het vaakst voor (... meer

Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2017

Indicator | 25 maart 2019

Met uitzondering van kooldioxide zijn de emissies van belangrijke stoffen als NOx en SO2 door de energievoorziening in de periode 1990-2017 afgenomen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.