Compendium voor de Leefomgeving
475 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Energie en milieu

Aardolie, aardgas en steenkool zijn de belangrijkste primaire energiedragers die de energie leveren voor de Nederlandse samenleving. Het gebruik hiervan draagt bij aan klimaatverandering en verzuring. Verbetering van de milieukwaliteit moet bereikt worden door het beperken van de emissies van broeikasgassen, vooral van koolstofdioxide (CO2), en van verzurende stoffen, zoals stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2). Het energiebeleid van de overheid richt zich daarom naast voorzieningszekerheid ook op energiebesparing en op een duurzame opwekking van energie.

Duurzame energie, ook wel hernieuwbare energie genoemd, is energie die wordt opgewekt met wind, waterkracht, zon, warmtepompen, warmte-koudeopslag en de inzet van biomassa. Deze duurzame energie komt beschikbaar in de vorm van elektriciteit en warmte. Door het gebruik van duurzame energiebronnen zijn er minder fossiele brandstoffen nodig. Daardoor vermindert de uitstoot van broeikasgassen en van gassen die bijdragen aan de verzuring van het milieu.

 

Recent vernieuwd

Windvermogen in Nederland, 1990-2018

Indicator | 20 augustus 2019

De elektriciteitsproductie van windmolens nam in 2018 met 4 procent toe en dat komt vrijwel overeen met de uitbreiding van de capaciteit. Per saldo werd ongeveer 190 megawatt aan... meer

Verbruik van hernieuwbare energie 1990-2018

Indicator | 20 augustus 2019

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik was in 2018 met 7,4 procent, 12 procent hoger dan het jaar er voor toen het aandeel 6,6 procent was. Het verbruik van... meer

Hernieuwbare elektriciteit, 1990-2018

Indicator | 20 augustus 2019

In 2018 bedroeg de productie van hernieuwbare elektriciteit 18,1 miljard kWh, of wel 15 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland. Dat is, gemeten in kilowatt, 9... meer

Energieverbruik per sector, 1990-2018

Indicator | 8 augustus 2019

Het Nederlandse energieverbruik schommelt al jaren tussen 3000 en 3500 PJ. In 2018 gaat het om een verbruik van 3100 PJ. Het energieverbruik in 2018 is daarmee 1,6 procent lager dan... meer

Energieverbruik per energiedrager, 1990-2018

Indicator | 8 augustus 2019

Het Nederlandse energieverbruik is in 2018 1,64 procent lager dan in 2017. Ten opzichte van 1990 is het energieverbruik met 8,5 procent gestegen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.