Compendium voor de Leefomgeving
462 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Energie en milieu

Aardolie, aardgas en steenkool zijn de belangrijkste primaire energiedragers die de energie leveren voor de Nederlandse samenleving. Het gebruik hiervan draagt bij aan klimaatverandering en verzuring. Verbetering van de milieukwaliteit moet bereikt worden door het beperken van de emissies van broeikasgassen, vooral van koolstofdioxide (CO2), en van verzurende stoffen, zoals stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2). Het energiebeleid van de overheid richt zich daarom naast voorzieningszekerheid ook op energiebesparing en op een duurzame opwekking van energie.

Duurzame energie, ook wel hernieuwbare energie genoemd, is energie die wordt opgewekt met wind, waterkracht, zon, warmtepompen, warmte-koudeopslag en de inzet van biomassa. Deze duurzame energie komt beschikbaar in de vorm van elektriciteit en warmte. Door het gebruik van duurzame energiebronnen zijn er minder fossiele brandstoffen nodig. Daardoor vermindert de uitstoot van broeikasgassen en van gassen die bijdragen aan de verzuring van het milieu.

 

Recent vernieuwd

Energieprijzen voor enkele energiedragers, 2010-2019

Indicator | 24 april 2020

De energieprijzen fluctueren en vertonen niet allemaal hetzelfde beeld. Na hoge prijzen in 2011 tot en met 2014 is de olieprijs weer gedaald. De kolenprijs is de laatste jaren flink... meer

Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2018

Indicator | 15 april 2020

Het elektrisch warmtekrachtvermogen (WKK-vermogen) in Nederland is in 2018 iets gedaald ten opzichte van 2017.

Bruto elektriciteitsproductie en inzet energiedragers, 1998-2018

Indicator | 15 april 2020

In 2018 daalde de bruto elektriciteitsproductie licht ten opzichte van 2017. Fossiele brandstoffen, met name aardgas en steenkool, blijven de belangrijkste ingezette energiedragers... meer

Aanbod en verbruik van elektriciteit, 1990-2018

Indicator | 15 april 2020

In 2018 bedroeg het totale aanbod van elektriciteit 122 miljard kWh. Dit is iets hoger dan in 2017. De binnenlandse elektriciteitsproductie nam met 2 procent af, terwijl de invoer van... meer

Isolatiemaatregelen woningen, 1982-2018

Indicator | 11 maart 2020

Het aantal woningen met isolatiemaatregelen neemt gestaag toe. Dubbel glas en dakisolatie zijn de meest voorkomende isolatievormen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.