Compendium voor de Leefomgeving
467 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Energie en milieu

Aardolie, aardgas en steenkool zijn de belangrijkste primaire energiedragers die de energie leveren voor de Nederlandse samenleving. Het gebruik hiervan draagt bij aan klimaatverandering en verzuring. Verbetering van de milieukwaliteit moet bereikt worden door het beperken van de emissies van broeikasgassen, vooral van koolstofdioxide (CO2), en van verzurende stoffen, zoals stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2). Het energiebeleid van de overheid richt zich daarom naast voorzieningszekerheid ook op energiebesparing en op een duurzame opwekking van energie.

Duurzame energie, ook wel hernieuwbare energie genoemd, is energie die wordt opgewekt met wind, waterkracht, zon, warmtepompen, warmte-koudeopslag en de inzet van biomassa. Deze duurzame energie komt beschikbaar in de vorm van elektriciteit en warmte. Door het gebruik van duurzame energiebronnen zijn er minder fossiele brandstoffen nodig. Daardoor vermindert de uitstoot van broeikasgassen en van gassen die bijdragen aan de verzuring van het milieu.

 

Recent vernieuwd

Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2018

Indicator | 27 september 2019

Met uitzondering van kooldioxide zijn de emissies van belangrijke stoffen als NOx en SO2 door de energievoorziening in de periode 1990-2018 afgenomen.

Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2018

Indicator | 25 september 2019

Het toegenomen wegverkeer is de belangrijkste oorzaak van de groei in het energieverbruik door de doelgroep Verkeer en vervoer. Personenauto's nemen het grootste deel van deze groei... meer

Windvermogen in Nederland, 1990-2018

Indicator | 20 augustus 2019

De elektriciteitsproductie van windmolens nam in 2018 met 4 procent toe en dat komt vrijwel overeen met de uitbreiding van de capaciteit. Per saldo werd ongeveer 190 megawatt aan... meer

Verbruik van hernieuwbare energie 1990-2018

Indicator | 20 augustus 2019

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik was in 2018 met 7,4 procent, 12 procent hoger dan het jaar er voor toen het aandeel 6,6 procent was. Het verbruik van... meer

Hernieuwbare elektriciteit, 1990-2018

Indicator | 20 augustus 2019

In 2018 bedroeg de productie van hernieuwbare elektriciteit 18,1 miljard kWh, of wel 15 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland. Dat is, gemeten in kilowatt, 9... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.