Energie en milieu

Aardolie, aardgas en steenkool zijn de belangrijkste primaire energiedragers die de energie leveren voor de Nederlandse samenleving. Het gebruik hiervan draagt bij aan klimaatverandering en verzuring. Verbetering van de milieukwaliteit moet bereikt worden door het beperken van de emissies van broeikasgassen, vooral van koolstofdioxide (CO2), en van verzurende stoffen, zoals stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2). Het energiebeleid van de overheid richt zich daarom naast voorzieningszekerheid ook op energiebesparing en op een duurzame opwekking van energie.

Duurzame energie, ook wel hernieuwbare energie genoemd, is energie die wordt opgewekt met wind, waterkracht, zon, warmtepompen, warmte-koudeopslag en de inzet van biomassa. Deze duurzame energie komt beschikbaar in de vorm van elektriciteit en warmte. Door het gebruik van duurzame energiebronnen zijn er minder fossiele brandstoffen nodig. Daardoor vermindert de uitstoot van broeikasgassen en van gassen die bijdragen aan de verzuring van het milieu.

 

Vernieuwd

Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2021

Indicator | 2 augustus 2023

De emissies van belangrijke stoffen als NOx en SO2 door de energievoorziening zijn in de periode 1990-2021 afgenomen. Voor de laatste jaren geldt dat ook voor CO... meer

Energieprijzen voor enkele energiedragers, 2010-2022

Indicator | 25 juli 2023

De energieprijzen fluctueren sterk en vertonen niet allemaal hetzelfde beeld. Met name de olie lijkt haar eigen prijsontwikkeling te volgen. In de periode 2010-2022 gaan de olieprijzen zeer hard... meer

Bruto elektriciteitsproductie en inzet energiedragers, 1998-2022

Indicator | 24 juli 2023

In 2022 was de totale bruto elektriciteitsproductie nagenoeg gelijk ten opzichte van 2021. De afgelopen jaren is de bijdrage van fossiele brandstoffen in de elektriciteitsproductie lager geworden... meer

Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2021

Indicator | 24 juli 2023

Het elektrisch warmtekrachtvermogen (WKK-vermogen) in Nederland is in 2021 met 1,8 procent licht gestegen ten opzichte van 2020.

Aanbod en verbruik van elektriciteit, 1990-2022

Indicator | 24 juli 2023

In 2022 bedroeg het totale aanbod van elektriciteit 117 miljard kWh, 5 miljard kWh lager dan in 2021. De binnenlandse elektriciteitsproductie nam met 0,5 miljard kWh af, het invoersaldo met 4,5... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.