Energie en milieu

Aardolie, aardgas en steenkool zijn de belangrijkste primaire energiedragers die de energie leveren voor de Nederlandse samenleving. Het gebruik hiervan draagt bij aan klimaatverandering en verzuring. Verbetering van de milieukwaliteit moet bereikt worden door het beperken van de emissies van broeikasgassen, vooral van koolstofdioxide (CO2), en van verzurende stoffen, zoals stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2). Het energiebeleid van de overheid richt zich daarom naast voorzieningszekerheid ook op energiebesparing en op een duurzame opwekking van energie.

Duurzame energie, ook wel hernieuwbare energie genoemd, is energie die wordt opgewekt met wind, waterkracht, zon, warmtepompen, warmte-koudeopslag en de inzet van biomassa. Deze duurzame energie komt beschikbaar in de vorm van elektriciteit en warmte. Door het gebruik van duurzame energiebronnen zijn er minder fossiele brandstoffen nodig. Daardoor vermindert de uitstoot van broeikasgassen en van gassen die bijdragen aan de verzuring van het milieu.

 

Vernieuwd

Opgesteld warmtekrachtvermogen, 1998-2019

Indicator | 13 april 2021

Het elektrisch warmtekrachtvermogen (WKK-vermogen) in Nederland is in 2019 iets gestegen ten opzichte van 2018.

Bruto elektriciteitsproductie en inzet energiedragers, 1998-2019

Indicator | 13 april 2021

In 2019 steeg de bruto elektriciteitsproductie met 6 procent ten opzichte van 2018. Fossiele brandstoffen, met name aardgas en steenkool, blijven de belangrijkste ingezette energiedragers voor de... meer

Energieverbruik per sector, 1990-2019

Indicator | 31 maart 2021

Het Nederlandse energieverbruik schommelt al jaren tussen 3000 en 3500 PJ. In 2019 gaat het om een verbruik van 3047 PJ. Het energieverbruik in 2019 is daarmee 1,6 procent lager dan het jaar... meer

Energieverbruik per energiedrager, 1990-2019

Indicator | 31 maart 2021

Het Nederlandse energieverbruik is in 2019 1,6 procent lager dan in 2018. Dit is voor de tweede keer op rij een daling van het verbruik. Ten opzichte van 1990 is het energieverbruik met 6,7... meer

Energieverbruik door de industrie, 1990-2019

Indicator | 17 maart 2021

In 2019 is het energieverbruik door de industrie (inclusief raffinaderijen) met 2,5 procent afgenomen. Dit is het tweede jaar dat er sprake is van een daling. In de grootste branche binnen de... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.