Flora en Fauna

In dit onderwerp vindt u indicatoren dieĀ  geordend zijn volgens belangrijke plant- en diergroepen. Van diverse soorten uit die groepen zijn indicatoren opgenomen in het Compendium omdat ze indicatief zijn voor milieu- of natuurproblemen of omdat ze beleidsmatig interessant zijn.

 

Vernieuwd

Fauna van bos, 1990-2020

Indicator | 21 december 2021

De trend van kenmerkende soorten van bossen is gemiddeld stabiel sinds 1990. Tot 2001 was de trend nog significant dalend. Vanaf 2001 is de trend aan het stijgen. De laatste 12 jaar is de trend... meer

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2020

Indicator | 17 november 2021

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil betreft langzaam... meer

Trend van broedvogels, 1990-2020

Indicator | 29 oktober 2021

De broedvogels gaan in de periode 1990 tot en met 2020 gemiddeld licht in aantal vooruit.

Trend broedvogels van moeras en zoet water, 1990-2020

Indicator | 29 oktober 2021

De trend van de vogelsoorten van moeras en zoet water laat een gestage stijging zien sinds 1990.

Vlinders van de Habitatrichtlijn, 1992-2020

Indicator | 18 juni 2021

Van de vijf Habitatrichtlijnsoorten vlinders die momenteel in Nederland voorkomen hebben er drie een ongunstige staat van instandhouding. Twee daarvan gaan vooruit.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.