Compendium voor de Leefomgeving
522 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Flora en Fauna

In dit onderwerp vindt u indicatoren dieĀ  geordend zijn volgens belangrijke plant- en diergroepen. Van diverse soorten uit die groepen zijn indicatoren opgenomen in het Compendium omdat ze indicatief zijn voor milieu- of natuurproblemen of omdat ze beleidsmatig interessant zijn.

 

Recent vernieuwd

Fauna van het bos, 1990-2017

Indicator | 31 januari 2019

De trend van kenmerkende soorten van bossen is gemiddeld stabiel sinds 1990, maar de laatste 10 jaar is sprake van een toename.

Planten en verzuring en verdroging van vennen

Indicator | 29 januari 2019

De vennen hebben tot eind jaren tachtig sterk te lijden gehad van verzuring, vermesting en verdroging. Door zowel verbetering van de neerslag- en luchtkwaliteit en hydrologische... meer

Vegetatie duinen, 2000-2017

Indicator | 13 december 2018

In zowel droge als vochtige duinen neemt de oppervlakte met struiken toe.

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2017

Indicator | 13 december 2018

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil... meer

Broedvogels, 1990-2017

Indicator | 27 november 2018

De broedvogels gaan in de periode 1990 tot en met 2017 gemiddeld licht in aantal vooruit.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.