Compendium voor de Leefomgeving
465 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Flora en Fauna

In dit onderwerp vindt u indicatoren dieĀ  geordend zijn volgens belangrijke plant- en diergroepen. Van diverse soorten uit die groepen zijn indicatoren opgenomen in het Compendium omdat ze indicatief zijn voor milieu- of natuurproblemen of omdat ze beleidsmatig interessant zijn.

 

Recent vernieuwd

Dagvlinders, 1992-2019

Indicator | 9 juni 2020

De achteruitgang van de vlinderpopulaties is nog niet gestuit. In historisch perspectief is de verspreidingstrend aan het afvlakken, maar in populatieaantallen gaat de afname door.

Rode Lijst Indicator, 1995-2019

Indicator | 1 mei 2020

Tussen 1950 en 1995 is het aantal bedreigde soorten sterk toegenomen. In de 24 jaar daarna zijn veranderingen in bedreigde soorten beperkter geweest. Het aantal bedreigde soorten is... meer

Vlinders van de Habitatrichtlijn, 1992-2019

Indicator | 9 april 2020

Van de vijf Habitatrichtlijnsoorten vlinders die momenteel in Nederland voorkomen hebben er drie een ongunstige staat van instandhouding. Twee daarvan gaan inmiddels vooruit.

Fauna van de duinen, 1990-2018

Indicator | 19 maart 2020

Populaties van veel kenmerkende diersoorten van de open duinen zijn achteruitgegaan sinds 1990. Dat komt door vergrassing en verstruiking van de duinen en doordat het aantal konijnen... meer

Libellen van de Habitatrichtlijn, 2000-2019

Indicator | 19 maart 2020

Er staan negen soorten Nederlandse libellen in bijlage II en/of IV van de Europese Habitatrichtlijn. Enkele daarvan gaan in de laatste decennia vooruit, maar de staat van... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.