Flora en Fauna

In dit onderwerp vindt u indicatoren dieĀ  geordend zijn volgens belangrijke plant- en diergroepen. Van diverse soorten uit die groepen zijn indicatoren opgenomen in het Compendium omdat ze indicatief zijn voor milieu- of natuurproblemen of omdat ze beleidsmatig interessant zijn.

 

Vernieuwd

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2021

Indicator | 21 november 2022

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil betreft langzaam... meer

Trend van broedvogels, 1990-2021

Indicator | 29 september 2022

De broedvogels gaan in de periode 1990 tot en met 2021 gemiddeld licht in aantal vooruit.

Rode Lijst Indicator, 1995-2021

Indicator | 22 juni 2022

Het aantal bedreigde dier- en plantensoorten is sinds 1995 licht gestegen, maar het gemiddelde niveau van bedreiging is wel iets afgenomen.

Fauna van de duinen, 1990-2020

Indicator | 3 mei 2022

Populaties van veel kenmerkende diersoorten van de open duinen zijn achteruitgegaan sinds 1990. Dat komt door vergrassing en verstruiking van de duinen en doordat het aantal konijnen is afgenomen... meer

Fauna van de heide, 1990-2020

Indicator | 3 mei 2022

Veel kenmerkende diersoorten van de heide zijn achteruitgegaan sinds 1990.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.