Compendium voor de Leefomgeving
470 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Flora en Fauna

In dit onderwerp vindt u indicatoren dieĀ  geordend zijn volgens belangrijke plant- en diergroepen. Van diverse soorten uit die groepen zijn indicatoren opgenomen in het Compendium omdat ze indicatief zijn voor milieu- of natuurproblemen of omdat ze beleidsmatig interessant zijn.

 

Recent vernieuwd

Vegetatie van houtwallen en slootkanten, 1999-2018

Indicator | 29 november 2019

Zowel in houtwallen als in slootkanten neemt de bedekking van ruigtesoorten aanzienlijk toe. Toch is het aantal plantensoorten daarin niet afgenomen.

Vegetatie van halfnatuurlijke graslanden, 1999-2018

Indicator | 29 november 2019

In halfnatuurlijke graslanden nemen ruigtesoorten toe en kenmerkende soorten af.

Vegetatie duinen, 1999-2018

Indicator | 29 november 2019

In zowel droge als vochtige duinen neemt de oppervlakte met struiken en ruigtesoorten toe. Dat leidt tot een afname van de bedekking van kenmerkende soorten.

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2018

Indicator | 12 september 2019

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil... meer

Rode Lijst Indicator, 1995-2018

Indicator | 16 mei 2019

Tussen 1950 en 1995 is het aantal bedreigde soorten sterk toegenomen. In de 23 jaar daarna zijn veranderingen in bedreigde soorten beperkter geweest. Tot 2005 nam het aantal bedreigde... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.