Compendium voor de Leefomgeving
470 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Gezondheid en milieu

De gezondheid van de mens staat onder druk door de aantasting van de milieukwaliteit. Blootstelling aan verschillende milieufactoren veroorzaakt naar schatting tot zo'n twee tot vijf procent van de totale ziektelast in Nederland. De belangrijkste factoren zijn fijn stof in lucht, geluidhinder en UV-straling. Andere factoren zijn bodemverontreiniging, de kwaliteit van het zwemwater, radioactieve straling en externe veiligheid. Ook kunnen schadelijke stoffen voorkomen in voeding en zelfs in moedermelk.

 

Recent vernieuwd

Blootstelling kinderen aan magnetische velden van hoogspanningslijnen

Indicator | 7 augustus 2019

Er zijn aanwijzingen dat kinderen die in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen wonen mogelijk een verhoogd risico lopen om leukemie te krijgen. In Nederland woonden in 2008... meer

Luchtverontreiniging tijdens de jaarwisseling, 1994-2019

Indicator | 11 april 2019

De vuurwerkpiek is een unieke gebeurtenis in Nederland. Tijdens de jaarwisseling veroorzaakt vuurwerk in korte tijd forse luchtverontreiniging met onder andere sterk verhoogde niveaus... meer

Gebruik van antibiotica in de veehouderij en resistentie, 1999 - 2017

Indicator | 5 september 2018

Sinds 2007 is het gebruik van antibiotica in de veehouderij flink afgenomen en vanaf 2012-2013 neemt ook de resistentie duidelijk af. Dit is goed nieuws omdat in de veehouderij en de... meer

Luchtverontreiniging tijdens de jaarwisseling, 1994-2018

Indicator | 18 april 2018

Tijdens de jaarwisseling veroorzaakt vuurwerk in Nederland in korte tijd een forse luchtverontreiniging (smog) met onder andere sterk verhoogde niveaus van fijn stof (PM10... meer

Klachten vliegtuig geluidhinder Schiphol 2000 - 2016

Indicator | 21 december 2017

Over het gebruiksjaar 2016 is het aantal melders van klachten over het vliegverkeer bovengemiddeld ten opzichte van de laatste vijf jaren. Dit komt vooral omdat door de groei van het... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.