Gezondheid en milieu

De gezondheid van de mens staat onder druk door de aantasting van de milieukwaliteit. Blootstelling aan verschillende milieufactoren veroorzaakt naar schatting tot zo'n twee tot vijf procent van de totale ziektelast in Nederland. De belangrijkste factoren zijn fijn stof in lucht, geluidhinder en UV-straling. Andere factoren zijn bodemverontreiniging, de kwaliteit van het zwemwater, radioactieve straling en externe veiligheid. Ook kunnen schadelijke stoffen voorkomen in voeding en zelfs in moedermelk.

 

Vernieuwd

Roet in lucht, jaargemiddelde, 2007-2021

Indicator | 25 juni 2023

De jaargemiddelde concentraties van roet liggen op een historisch laag niveau. In de periode 2016-2021 is de roet concentratie op verkeersbelaste locaties met circa 43% gedaald. De concentratie... meer

Smog in Nederland, 1990-2021

Indicator | 3 oktober 2022

Smog komt in Nederland niet vaak voor. In totaal zijn in 2021 op vijf dagen de drempelwaarden voor matige smog overschreden. Op drie dagen als gevolg van te hoge fijn stof (PM10)... meer

Woningen in indicatieve zones hoogspanningslijnen, 2000 - 2021

Indicator | 2 september 2022

Het aantal woningen in indicatieve zones langs bovengrondse hoogspanningslijnen waar mogelijk ruimtelijke beperkingen gelden is tussen 2000 en 2016 met 9.232 toegenomen. In de periode... meer

Luchtverontreiniging tijdens de jaarwisseling, 1994-2022

Indicator | 28 maart 2022

Tijdens de jaarwisseling veroorzaakt vuurwerk in korte tijd forse luchtverontreiniging met onder andere sterk verhoogde niveaus van fijnstof (PM10). Net als in andere jaren... meer

Gezondheidsklachten binnenmilieu, 2019-2020

Indicator | 13 januari 2022

Zevenenvijftig procent van de milieugerelateerde gezondheidsklachten die in 2019 en 2020 bij GGD'en werden gemeld gaan over het binnenmilieu. Schimmels, vocht, plaagdieren en asbest wijzen de... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.