Compendium voor de Leefomgeving
465 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Landbouw en milieu

De sector land- en tuinbouw levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieudruk in Nederland. De basis ligt in de omvang van deze sector in de Nederlandse samenleving en door de intensiteit waarmee deze sector wordt uitgeoefend. Zo is de landbouw verreweg de grootste grondgebruiker van Nederland.

De sector levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieuthema's klimaatverandering (methaan en distikstofoxide), verzuring van de lucht en de bodem (ammoniak), vermesting van zowel bodem, oppervlaktewater als grondwater (stikstof en fosfaat), verdroging (verlaging grondwaterpeil) en verspreiding (zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen).

 

Recent vernieuwd

Gebruik van antibiotica in de veehouderij en resistentie, 1999 - 2019

Indicator | 9 september 2020

Sinds 2007 is het gebruik van antibiotica in de veehouderij flink afgenomen. Na de snelle daling van het gebruik is deze afgevlakt en stagneert sinds 2016. In 2019 was er weer daling in het... meer

Risico voor het waterleven door gewasbeschermingsmiddelen 2012-2016

Indicator | 1 september 2020

De overheid heeft in de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst beleid geformuleerd voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Conform de EU-Richtlijn duurzaam gebruik pesticiden betekent... meer

Bijensterfte in Nederland, 2006 - 2020

Indicator | 30 juli 2020

De wintersterfte onder honingbijen is in de periode 2006-2020 vrijwel altijd hoger geweest dan het Europees gemiddelde van 10 procent, met uitzondering van de jaren 2014, 2016 en 2019. De sterfte... meer

Gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater 2013-2018

Indicator | 29 juli 2020

Het aantal gemeten overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen is tussen 2013 en 2018 afgenomen. De trendmatige verbetering is onzeker als rekening wordt gehouden met het grote aantal niet-... meer

Mestproductie bij gebruiksnormen: bedrijven met overproductie, 2000-2019

Indicator | 10 juli 2020

In 2019 produceerde ruim driekwart van de melkveebedrijven meer dierlijke mest dan volgens de gebruiksnormen op eigen grond mag worden aangewend. Van de hokdierbedrijven had zelfs 94 procent een... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.