Compendium voor de Leefomgeving
468 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Landbouw en milieu

De sector land- en tuinbouw levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieudruk in Nederland. De basis ligt in de omvang van deze sector in de Nederlandse samenleving en door de intensiteit waarmee deze sector wordt uitgeoefend. Zo is de landbouw verreweg de grootste grondgebruiker van Nederland.

De sector levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieuthema's klimaatverandering (methaan en distikstofoxide), verzuring van de lucht en de bodem (ammoniak), vermesting van zowel bodem, oppervlaktewater als grondwater (stikstof en fosfaat), verdroging (verlaging grondwaterpeil) en verspreiding (zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen).

 

Recent vernieuwd

Mestproductie bij gebruiksnormen: bedrijven met overproductie, 2000-2019

Indicator | 10 februari 2020

In 2019 produceerden vier van de vijf melkveebedrijven meer dierlijke mest dan volgens de gebruiksnormen op eigen grond mag worden aangewend. Van de hokdierbedrijven had zelfs 94... meer

Mestproductie door de veestapel, 1986-2019

Indicator | 10 februari 2020

Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. Ruim 80 procent van de mestproductie is afkomstig van... meer

Stikstof en fosfaat in dierlijke mest en kunstmest, 1990-2019

Indicator | 10 februari 2020

Er zijn grote regionale verschillen in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij:... meer

Dagvlinders van graslanden, 1890-2018

Indicator | 5 februari 2020

In de afgelopen eeuw zijn graslandvlinders gemiddeld minstens 80 procent in verspreiding achteruitgegaan. Vanaf 1990 is het aantal graslandvlinders min of meer stabiel.

Akkergewassen en akkerflora, 1900-2018

Indicator | 5 februari 2020

In de tweede helft van de 20e eeuw heeft snijmaïs de plaats ingenomen van rogge en haver. Dat is gepaard gegaan met de afname van de akkerflora.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.