Compendium voor de Leefomgeving
546 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Landbouw en milieu

De sector land- en tuinbouw levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieudruk in Nederland. De basis ligt in de omvang van deze sector in de Nederlandse samenleving en door de intensiteit waarmee deze sector wordt uitgeoefend. Zo is de landbouw verreweg de grootste grondgebruiker van Nederland.

De sector levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieuthema's klimaatverandering (methaan en distikstofoxide), verzuring van de lucht en de bodem (ammoniak), vermesting van zowel bodem, oppervlaktewater als grondwater (stikstof en fosfaat), verdroging (verlaging grondwaterpeil) en verspreiding (zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen).

 

Recent vernieuwd

Afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen, 2011-2016

Indicator | 6 november 2018

De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen is in 2016 toegenomen naar 10,7 miljoen kg werkzame stof. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder.

Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2017

Indicator | 24 oktober 2018

De sector land- en tuinbouw levert een grote bijdrage aan de totale emissies van ammoniak (NH3), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en fijn stof.... meer

Emissies naar riool, 1990-2016

Indicator | 1 oktober 2018

De trend in emissies via (afval)water naar het riool wordt voor een groot deel bepaald door de lozing vanuit consumenten en zijn in de tijd redelijk stabiel.

Belasting oppervlaktewater door gebruik van enkele gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2005-2016

Indicator | 1 oktober 2018

De belasting van het oppervlaktewater door emissies vanuit landbouwkundig gebruik is in 2016 niet opnieuw berekend. De cijfers zijn gelijk gehouden aan die van 2015. De belasting... meer

Belasting van het oppervlaktewater door landbouw en natuur, 1990-2016

Indicator | 27 september 2018

Voor de nutriƫnten stikstof en fosfor is de bijdrage vanuit de landbouw en de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden in 2016 ongeveer 60% van de landelijke belasting;... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.