Landbouw en milieu

De sector land- en tuinbouw levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieudruk in Nederland. De basis ligt in de omvang van deze sector in de Nederlandse samenleving en door de intensiteit waarmee deze sector wordt uitgeoefend. Zo is de landbouw verreweg de grootste grondgebruiker van Nederland.

De sector levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieuthema's klimaatverandering (methaan en distikstofoxide), verzuring van de lucht en de bodem (ammoniak), vermesting van zowel bodem, oppervlaktewater als grondwater (stikstof en fosfaat), verdroging (verlaging grondwaterpeil) en verspreiding (zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen).

 

Vernieuwd

Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2018

Indicator | 8 oktober 2020

In de periode 1990-2018 is de berekende emissie van ammoniak door de land- en tuinbouw met 66% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna. Tussen 2013 en 2017... meer

Belasting van het rioolstelsel, 1990-2018

Indicator | 8 oktober 2020

De trend in de belasting van het rioolstelsel via (afval)water wordt voor een groot deel bepaald door de lozing vanuit consumenten en zijn in de tijd redelijk stabiel.

Belasting van het oppervlaktewater door landbouw en natuur, 1990-2018

Indicator | 8 oktober 2020

Voor de nutriƫnten stikstof en fosfor is de bijdrage vanuit de landbouw en de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden in 2018 54 respectievelijk 60 procent van de landelijke belasting... meer

Belasting oppervlaktewater door gebruik van enkele gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2005-2018

Indicator | 8 oktober 2020

De belasting van het oppervlaktewater door emissies vanuit landbouwkundig gebruik is in 2018 niet opnieuw berekend. De cijfers zijn gelijk gehouden aan die van 2015. De belasting verschilt per... meer

Gebruik van antibiotica in de veehouderij en resistentie, 1999 - 2019

Indicator | 9 september 2020

Sinds 2007 is het gebruik van antibiotica in de veehouderij flink afgenomen. Na de snelle daling van het gebruik is deze afgevlakt en stagneert sinds 2016. In 2019 was er weer daling in het... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.