Landbouw en milieu

De sector land- en tuinbouw levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieudruk in Nederland. De basis ligt in de omvang van deze sector in de Nederlandse samenleving en door de intensiteit waarmee deze sector wordt uitgeoefend. Zo is de landbouw verreweg de grootste grondgebruiker van Nederland.
De sector levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieuthema's klimaatverandering (methaan en distikstofoxide), verzuring van de lucht en de bodem (ammoniak), vermesting van zowel bodem, oppervlaktewater als grondwater (stikstof en fosfaat), verdroging (verlaging grondwaterpeil) en verspreiding (zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen).

 

Vernieuwd

Herkomst stikstofdepositie, 2021

Indicator | 27 januari 2023

Alle bekende Nederlandse bronnen samen dragen voor 71% bij aan de gemiddelde stikstofdepositie in Nederland. Daarbij levert de agrarische sector met 50% verreweg de grootste bijdrage... meer

Biologische bestrijding van plagen in de glastuinbouw, 2012-2020

Indicator | 20 januari 2023

In 2020 zijn plaaginsecten en spintmijten in negen glastuinbouwgewassen op 95 procent van het areaal op biologische wijze bestreden, door bijvoorbeeld sluipwespen of roofmijten. In 2016 was dit 92... meer

Herkomst verzurende depositie, 2021

Indicator | 19 januari 2023

Ongeveer 68% van de verzurende depositie in Nederland is afkomstig van Nederlandse bronnen. De Nederlandse landbouw heeft daar een aandeel in van 46%. De verzurende depositie in Nederland, ten... meer

Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2020

Indicator | 8 december 2022

In de periode 1990-2020 is de emissie van ammoniak door de land- en tuinbouw met 66% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna. Tussen 2013 en 2020... meer

Agrarisch natuurbeheer, 1981- 2021

Indicator | 7 december 2022

Om de natuur- en landschapswaarden in het agrarisch gebied te behouden, verleent de overheid sinds 1981 subsidie voor agrarisch natuurbeheer. Op 31-12-2021 bedroeg het areaal cultuurgrond met... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.