Landbouw en milieu

De sector land- en tuinbouw levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieudruk in Nederland. De basis ligt in de omvang van deze sector in de Nederlandse samenleving en door de intensiteit waarmee deze sector wordt uitgeoefend. Zo is de landbouw verreweg de grootste grondgebruiker van Nederland.
De sector levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieuthema's klimaatverandering (methaan en distikstofoxide), verzuring van de lucht en de bodem (ammoniak), vermesting van zowel bodem, oppervlaktewater als grondwater (stikstof en fosfaat), verdroging (verlaging grondwaterpeil) en verspreiding (zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen).

 

Vernieuwd

Afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen, 2011-2020

Indicator | 5 september 2022

De afzet van gewasbeschermingsmiddelen is in 2020 toegenomen naar 9,8 miljoen kg werkzame stof. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder.

Mestproductie door de veestapel, 1986-2021

Indicator | 8 augustus 2022

Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. In 2021 is 82 procent van de mestproductie afkomstig van rundvee, 12... meer

Mestproductie bij gebruiksnormen: bedrijven met overproductie, 2000-2021

Indicator | 8 augustus 2022

In 2021 produceerden drie van de vier melkveebedrijven meer dierlijke mest dan volgens de gebruiksnormen op eigen grond mag worden aangewend. Van de hokdierbedrijven had zelfs 92 procent een... meer

Stikstof en fosfaat in dierlijke mest en kunstmest, 1990-2021

Indicator | 8 augustus 2022

Er zijn grote regionale verschillen in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij: het oostelijk... meer

Koelwatergebruik en warmtelozing door elektriciteitscentrales, 1981-2020

Indicator | 14 juni 2022

Het gebruik van koelwater bij de centrale opwekking van elektriciteit fluctueert in de tijd. Sinds 2012 neemt het gebruik van zout koelwater toe. Dit komt vooral door extra elektriciteitsproductie... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.