Compendium voor de Leefomgeving
473 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Landbouw en milieu

De sector land- en tuinbouw levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieudruk in Nederland. De basis ligt in de omvang van deze sector in de Nederlandse samenleving en door de intensiteit waarmee deze sector wordt uitgeoefend. Zo is de landbouw verreweg de grootste grondgebruiker van Nederland.

De sector levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieuthema's klimaatverandering (methaan en distikstofoxide), verzuring van de lucht en de bodem (ammoniak), vermesting van zowel bodem, oppervlaktewater als grondwater (stikstof en fosfaat), verdroging (verlaging grondwaterpeil) en verspreiding (zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen).

 

Recent vernieuwd

Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2017

Indicator | 2 oktober 2019

In de periode 1990-2017 zijn de berekende emissies van ammoniak door de land- en tuinbouw met 66% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna.

Belasting van het rioolstelsel, 1990-2017

Indicator | 1 oktober 2019

De trend in de belasting van het rioolstelsel via (afval)water wordt voor een groot deel bepaald door de lozing vanuit consumenten en zijn in de tijd redelijk stabiel.

Belasting oppervlaktewater door gebruik van enkele gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2005-2017

Indicator | 1 oktober 2019

De belasting van het oppervlaktewater door emissies vanuit landbouwkundig gebruik is in 2017 niet opnieuw berekend. De cijfers zijn gelijk gehouden aan die van 2015. De belasting... meer

Belasting van het oppervlaktewater door landbouw en natuur, 1990-2017

Indicator | 1 oktober 2019

Voor de nutriƫnten stikstof en fosfor is de bijdrage vanuit de landbouw en de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden in 2017 ruim 60 procent van de landelijke belasting... meer

Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2018

Indicator | 27 september 2019

De sector land- en tuinbouw levert een grote bijdrage aan de totale emissies van ammoniak (NH3), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en fijn stof.... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.