Compendium voor de Leefomgeving
561 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Landbouw en milieu

De sector land- en tuinbouw levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieudruk in Nederland. De basis ligt in de omvang van deze sector in de Nederlandse samenleving en door de intensiteit waarmee deze sector wordt uitgeoefend. Zo is de landbouw verreweg de grootste grondgebruiker van Nederland.

De sector levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieuthema's klimaatverandering (methaan en distikstofoxide), verzuring van de lucht en de bodem (ammoniak), vermesting van zowel bodem, oppervlaktewater als grondwater (stikstof en fosfaat), verdroging (verlaging grondwaterpeil) en verspreiding (zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen).

 

Recent vernieuwd

Gebruik van antibiotica in de veehouderij en resistentie, 1999 - 2017

Indicator | 5 september 2018

Sinds 2007 is het gebruik van antibiotica in de veehouderij flink afgenomen en vanaf 2012-2013 neemt ook de resistentie duidelijk af. Dit is goed nieuws omdat in de veehouderij en de... meer

Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2016

Indicator | 5 september 2018

In de periode 1990-2016 zijn de berekende emissies van ammoniak door de land- en tuinbouw met ruim 65% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna... meer

Nitraat in het uitspoelend water onder landbouwbedrijven, 1992-2016

Indicator | 5 september 2018

De gemiddelde nitraatconcentratie in Zandregio neemt af en lag in 2016 onder de norm van de Nitraatrichtlijn van 50 mg/l. Het gemiddelde van de nitraatconcentratie in het uitspoelend... meer

Gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater 2016

Indicator | 5 september 2018

De milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater is door emissiebeperkende maatregelen rond het jaar 2000 sterk gedaald. Echter, het aandeel meetpunten met... meer

Kwaliteit grondwaterafhankelijke ecosystemen, 2017

Indicator | 3 september 2018

Terreinen met matige of slechte grondwaterstanden komen verspreid voor in het hele land en in alle ecosystemen op het land. Vooral moerassen, natte heiden en natte graslanden zijn... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.