Compendium voor de Leefomgeving
473 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Landbouw en ruimte

In de naoorlogse periode is Nederland veranderd van een land van extensieve melkveehouderij en akkerbouw in een land van glastuinbouw en intensieve veehouderij. De landbouwbedrijven zijn daarbij veel meer gespecialiseerd dan in 1950. Het aantal landbouwbedrijven is sterk gedaald: van ruim 400.000 in 1950 naar iets minder dan 64.000 in 2015.

Tussen 1950 en circa 1980 zijn veel ruilverkavelingen uitgevoerd. De kavels zijn daarbij aanzienlijk vergroot. Maar landschapselementen als houtwallen en greppels zijn verdwenen, en beken, kreken en wegen zijn rechtgetrokken. Verder is het waterbeheer in veel gebieden aan de landbouw aangepast. Hierdoor kwam het grondwaterpeil structureel lager te liggen, waardoor veel natuurgebieden last kregen van verdroging.

In de jaren negentig werd de mogelijke rol van de landbouw als beheerder van het landschap en van agrarische natuur steeds meer erkend. Dit uitte zich onder andere in een groeiend aantal beheersovereenkomsten voor agrarisch natuurbeheer. Daarnaast heeft een groeiend aantal landbouwbedrijven inkomsten uit andere activiteiten dan landbouw, onder meer van nevenactiviteiten in de toeristisch-recreatieve sector.

 

Recent vernieuwd

Ontwikkeling veestapel op landbouwbedrijven, 1980-2018

Indicator | 12 juni 2019

De omvang van de Nederlandse veestapel heeft een vrij grillig verloop. Dit verloop wordt mede aangestuurd door nationale en Europese wet- en regelgeving. Ook de uitbraken van... meer

Bedrijfsgrootte en economische omvang landbouwbedrijven, 2000-2018

Indicator | 12 juni 2019

Het totale aantal land- en tuinbouwbedrijven daalt al enkele decennia. Het aantal grote bedrijven (met een standaardopbrengst van 500 duizend euro en meer) is echter toegenomen van 7,... meer

Land- en tuinbouw: ruimtelijke spreiding, grondgebruik en aantal bedrijven, 1980-2018

Indicator | 12 juni 2019

Ruim de helft van de totale oppervlakte en twee derde van het landoppervlakte van Nederland wordt voor de land- en tuinbouw gebruikt. In de periode 1980-2018 heeft er in de land- en... meer

Biologische landbouw: arealen en veestapels, 2011-2018

Indicator | 11 juni 2019

In 2018 telt Nederland 58 duizend hectare biologische landbouwgrond. Dat is bijna 1700 hectare meer als het jaar ervoor. Daarmee wordt op 3,3 procent van het totale landbouwareaal... meer

Biologische landbouw: arealen en veestapels, 2011-2017

Indicator | 21 december 2017

In 2017 telt Nederland 56 duizend hectare biologische landbouwgrond. Dat is 4 duizend hectare meer als het jaar ervoor. Daarmee wordt op 3,2 procent van het totale landbouwareaal... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.