Compendium voor de Leefomgeving
463 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Landschap

Nederland ligt in de Noordwest-Europese laagvlakte als een delta en is vrijwel volledig in cultuur gebracht. Het Nederlandse landschap is daarom een cultuurlandschap bij uitstek. Het is het resultaat van de wisselwerkingen tussen mens (inrichting en gebruik) en natuur (water, bodem en levensgemeenschappen).

In dit onderwerp zijn onder meer indicatoren opgenomen over de verschillende landschappen in Nederland, en de ruimtelijke ontwikkelingen daarbij. De kwaliteit van het Nederlandse landschap is in beeld gebracht vanuit verschillende perspectieven, zoals openheid, beleving en waardering.

 

Recent vernieuwd

Dagvlinders van graslanden, 1890-2018

Indicator | 5 februari 2020

In de afgelopen eeuw zijn graslandvlinders gemiddeld minstens 80 procent in verspreiding achteruitgegaan. Vanaf 1990 is het aantal graslandvlinders min of meer stabiel.

Akkergewassen en akkerflora, 1900-2018

Indicator | 5 februari 2020

In de tweede helft van de 20e eeuw heeft snijmaïs de plaats ingenomen van rogge en haver. Dat is gepaard gegaan met de afname van de akkerflora.

Windvermogen in Nederland, 1990-2018

Indicator | 20 augustus 2019

De elektriciteitsproductie van windmolens nam in 2018 met 4 procent toe en dat komt vrijwel overeen met de uitbreiding van de capaciteit. Per saldo werd ongeveer 190 megawatt aan... meer

Draagvlak voor natuur en natuurbeleid, 2017

Indicator | 20 maart 2019

Bijna alle Nederlanders vinden het belangrijk dat bestaande natuurgebieden worden beschermd. Ongeveer 90% van de Nederlanders vindt de achteruitgang van natuur en biodiversiteit een... meer

Kosten en financiering natuur en landschap, 1999-2016

Indicator | 1 oktober 2018

In 2016 bedragen de bruto kosten voor natuur en landschap 969 miljoen euro. Er is een afname van 14 procent ten opzichte van het topjaar 2009. De overheid financiert 56 procent van de... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.