Compendium voor de Leefomgeving
463 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Lokale leefomgeving

Een goede leefomgeving houdt in dat bewoners en gebruikers van de openbare ruimte hun leefomgeving als herkenbaar, prettig, schoon en aantrekkelijk ervaren, zodat ze er graag wonen, werken en verblijven.
Daarbij gaat het ook om milieuaspecten, zoals veiligheidsrisico's van bedrijvigheid, geluids- en stankoverlast en straling en om de ruimtelijke aspecten zoals de aanwezigheid van groen nabij woonlocaties.

 

Recent vernieuwd

Geurhinder per bron, 2016

Indicator | 10 februari 2020

Geuren veroorzaakt door de buren zijn de belangrijkste oorzaak van hinder. Op landelijk niveau is de geurhinder door bedrijfsmatige activiteiten in de afgelopen decennia afgenomen.... meer

Luchtverontreiniging tijdens de jaarwisseling, 1994-2020

Indicator | 29 januari 2020

Tijdens de jaarwisseling veroorzaakt vuurwerk in korte tijd forse luchtverontreiniging met onder andere sterk verhoogde niveaus van fijn stof (PM10). In het eerste uur van... meer

Gebruik van antibiotica in de veehouderij en resistentie, 1999 - 2018

Indicator | 20 december 2019

Sinds 2007 is het gebruik van antibiotica in de veehouderij flink afgenomen. Na de snelle daling van het gebruik is deze afgevlakt en stagneert sinds 2016. Veelvuldig gebruik van... meer

Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2018

Indicator | 27 september 2019

In de periode 1997-2018 is het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens gestegen van 32 miljoen tot bijna 80 miljoen. Na een terugval in 2009 steeg het aantal passagiers vanaf... meer

Niet-ioniserende straling: bronnen, effecten en beleid

Indicator | 7 augustus 2019

Niet-ioniserende straling bestaat uit elektromagnetische (EM) golven met energie die te laag is om te ioniseren, dat wil zeggen om rechtstreeks een elektron uit een atoom los te maken... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.