Compendium voor de Leefomgeving
461 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Lokale leefomgeving

Een goede leefomgeving houdt in dat bewoners en gebruikers van de openbare ruimte hun leefomgeving als herkenbaar, prettig, schoon en aantrekkelijk ervaren, zodat ze er graag wonen, werken en verblijven.
Daarbij gaat het ook om milieuaspecten, zoals veiligheidsrisico's van bedrijvigheid, geluids- en stankoverlast en straling en om de ruimtelijke aspecten zoals de aanwezigheid van groen nabij woonlocaties.

 

Recent vernieuwd

UV-straling in Nederland, 1980-2019

Indicator | 23 juli 2020

De hoeveelheid UV-straling is in Nederland in de afgelopen decennia toegenomen. Na de jaren negentig is de beschermende werking door ozon wel weer versterkt.

Windturbines op land en op zee, 1990 - 2019

Indicator | 21 juli 2020

Het aantal windturbines op land en in binnenwateren is gestegen van 323 in 1990 tot 2031 eind 2019. De laatste jaren vlakt de groei op land af, doordat het aantal nieuwe windturbines dat gebouwd... meer

Ruimte per inwoner, 1900-2015

Indicator | 21 april 2020

Door de sterke groei van de Nederlandse bevolking tussen 1900 en 2015 is beschikbare ruimte per inwoner in deze periode met meer dan 67% afgenomen. De ruimte per inwoner in Nederland... meer

Geurhinder per bron, 2016

Indicator | 10 februari 2020

Geuren veroorzaakt door de buren zijn de belangrijkste oorzaak van hinder. Op landelijk niveau is de geurhinder door bedrijfsmatige activiteiten in de afgelopen decennia afgenomen.... meer

Luchtverontreiniging tijdens de jaarwisseling, 1994-2020

Indicator | 29 januari 2020

Tijdens de jaarwisseling veroorzaakt vuurwerk in korte tijd forse luchtverontreiniging met onder andere sterk verhoogde niveaus van fijn stof (PM10). In het eerste uur van... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.