Compendium voor de Leefomgeving
558 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Lokale leefomgeving

Een goede leefomgeving houdt in dat bewoners en gebruikers van de openbare ruimte hun leefomgeving als herkenbaar, prettig, schoon en aantrekkelijk ervaren, zodat ze er graag wonen, werken en verblijven.
Daarbij gaat het ook om milieuaspecten, zoals veiligheidsrisico's van bedrijvigheid, geluids- en stankoverlast en straling en om de ruimtelijke aspecten zoals de aanwezigheid van groen nabij woonlocaties.

 

Recent vernieuwd

Geluidhinder Schiphol, 2004 - 2016

Indicator | 6 september 2018

Het geluid van de vliegtuigen van en naar Schiphol leidt tot ernstige geluidhinder en slaapstoring bij omwonenden van de luchthaven. De ernstige hinder is sinds 2010 sterk toegenomen... meer

Ontwikkeling woningen in beperkingengebieden Luchthavenindelingbesluit Schiphol, 2004-2016

Indicator | 6 september 2018

De aantallen woningen in de beperkingengebieden rond Schiphol, met name voor de woonfunctie, laten over de periode 2004-2016 een wisselend beeld zien. In de sloopzones, zeer dicht bij... meer

Woningen in indicatieve zones hoogspanningslijnen, 2000 - 2017

Indicator | 6 september 2018

In de periode 2008-2015 is de circuitlengte van het landelijk koppelnet/transportnetwerk (220/380 kV), dat alle grote Nederlandse elektriciteitscentrales met elkaar en met het... meer

Gebruik van antibiotica in de veehouderij en resistentie, 1999 - 2017

Indicator | 5 september 2018

Sinds 2007 is het gebruik van antibiotica in de veehouderij flink afgenomen en vanaf 2012-2013 neemt ook de resistentie duidelijk af. Dit is goed nieuws omdat in de veehouderij en de... meer

Windturbines op land en op zee, 1990 - 2016

Indicator | 7 augustus 2018

Het aantal windturbines op land en in binnenwateren is gestegen van 323 in 1990 tot 2042 2016. De laatste jaren vlakt de groei op land af, doordat het aantal nieuwe windturbines dat... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.