Lokale leefomgeving

Een goede leefomgeving houdt in dat bewoners en gebruikers van de openbare ruimte hun leefomgeving als herkenbaar, prettig, schoon en aantrekkelijk ervaren, zodat ze er graag wonen, werken en verblijven.
Daarbij gaat het ook om milieuaspecten, zoals veiligheidsrisico's van bedrijvigheid, geluids- en stankoverlast en straling en om de ruimtelijke aspecten zoals de aanwezigheid van groen nabij woonlocaties.

 

Vernieuwd

Bereikbaarheid arbeidsplaatsen per auto en openbaar vervoer/fiets, 2020

Indicator | 8 september 2022

De bereikbaarheid per openbaar vervoer/fiets in de spits (tussen 7:00-9:00u) is gemiddeld ruim 60 procent lager dan de bereikbaarheid per auto. In de daluren (12:00-14:00u) neemt dit verschil in... meer

Rijksuitgaven aanleg, beheer en onderhoud hoofdinfrastructuur, 2008-2020

Indicator | 7 september 2022

De uitgaven voor wegaanleg groeiden tussen 2008 en 2010 om daarna tot 2017 sterk af te nemen; De uitgaven voor beheer en onderhoud van wegen laten vanaf 2011 een stijgende lijn zien.... meer

Aanbod, gebruik en reistijdverlies hoofdwegennet, 2000-2021

Indicator | 2 september 2022

Tussen 2000 en 2021 is het rijkswegennet uitgebreid met 646 kilometer weglengte; dat is een toename van 13 procent. Feitelijk is de uitbreiding nog iets groter, omdat in dezelfde periode een... meer

Woningen in indicatieve zones hoogspanningslijnen, 2000 - 2021

Indicator | 2 september 2022

Het aantal woningen in indicatieve zones langs bovengrondse hoogspanningslijnen waar mogelijk ruimtelijke beperkingen gelden is tussen 2000 en 2016 met 9.232 toegenomen. In de periode... meer

Openbaar vervoer-, auto- en multimodale ontsluiting woongebieden, 1996-2020

Indicator | 2 september 2022

Het totaal aantal inwoners in Nederland is tussen 1996 en 2020 met 12% toegenomen. Het aantal inwoners is in deze periode relatief het sterkst gestegen nabij multimodaal ontsloten locaties en... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.