Milieubeleid en milieumaatregelen

De maatschappelijke belangstelling voor het milieu vindt zijn oorsprong in de jaren zestig: de risico's van bestrijdingsmiddelen werden bekend bij het publiek en milieurampen met olietankers en ziektegevallen door kwik- en cadmiumvergiftigingen waren in het nieuws. In 1972 bracht de Nederlandse overheid de Urgentienota Milieuhygiëne uit, waarmee het Nederlandse milieubeleid vorm kreeg. Dit beleid was vooral gericht op het saneren van milieuproblemen, zoals verontreiniging van het oppervlaktewater, lucht- en bodemverontreiniging. Vanaf de jaren 80 verschoof de aandacht van het milieubeleid van maatregelen achteraf naar preventie en beheer. Tegenwoordig wordt een belangrijk deel van het Nederlandse milieubeleid bepaald door regels die op EU-niveau zijn vastgesteld.

Beleidsinstrumenten beogen burgers en bedrijven aan te zetten tot gedragsverandering en de inzet van technische maatregelen mogelijk te maken. Instrumenten zijn onder meer wetten, doelstellingen, subsidies, heffingen, voorlichting en afspraken tussen overheid en bedrijfsleven. Technische maatregelen hebben een direct effect op de omvang van productie en consumptie, milieudruk, milieukwaliteit of de effecten daarvan op natuur of volksgezondheid.

 

Vernieuwd

Rijksuitgaven aanleg, beheer en onderhoud hoofdinfrastructuur, 2008-2020

Indicator | 7 september 2022

De uitgaven voor wegaanleg groeiden tussen 2008 en 2010 om daarna tot 2017 sterk af te nemen; De uitgaven voor beheer en onderhoud van wegen laten vanaf 2011 een stijgende lijn zien.... meer

Woningen in buisleidingstroken, 2000-2021

Indicator | 2 september 2022

Het aantal woningen binnen buisleidingstroken lag in de gehele periode 2000 - 2021 vrijwel constant rond de 240. In het laatste datajaar 2021 is de bebouwing in indicatieve tracés... meer

Aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden

Indicator | 2 september 2022

In 2021 kwamen in Nederland 582 mensen om het leven door een verkeersongeval, 4,6% minder dan in 2020. Vergeleken met 2000 was het aantal verkeersdoden in 2021 echter 50% lager. De daling vond... meer

Openbaar vervoer-, auto- en multimodale ontsluiting woongebieden, 1996-2020

Indicator | 2 september 2022

Het totaal aantal inwoners in Nederland is tussen 1996 en 2020 met 12% toegenomen. Het aantal inwoners is in deze periode relatief het sterkst gestegen nabij multimodaal ontsloten locaties en... meer

Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2020

Indicator | 3 augustus 2022

Het meeste zuiveringsslib van waterzuiveringsinstallaties wordt verbrand. De verbranding vindt plaats in zogeheten mono-verbranders waar alleen zuiveringsslib wordt verbrand, in cementovens, in... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.