Milieubeleid en milieumaatregelen

De maatschappelijke belangstelling voor het milieu vindt zijn oorsprong in de jaren zestig: de risico's van bestrijdingsmiddelen werden bekend bij het publiek en milieurampen met olietankers en ziektegevallen door kwik- en cadmiumvergiftigingen waren in het nieuws. In 1972 bracht de Nederlandse overheid de Urgentienota Milieuhygiëne uit, waarmee het Nederlandse milieubeleid vorm kreeg. Dit beleid was vooral gericht op het saneren van milieuproblemen, zoals verontreiniging van het oppervlaktewater, lucht- en bodemverontreiniging. Vanaf de jaren 80 verschoof de aandacht van het milieubeleid van maatregelen achteraf naar preventie en beheer. Tegenwoordig wordt een belangrijk deel van het Nederlandse milieubeleid bepaald door regels die op EU-niveau zijn vastgesteld.

Beleidsinstrumenten beogen burgers en bedrijven aan te zetten tot gedragsverandering en de inzet van technische maatregelen mogelijk te maken. Instrumenten zijn onder meer wetten, doelstellingen, subsidies, heffingen, voorlichting en afspraken tussen overheid en bedrijfsleven. Technische maatregelen hebben een direct effect op de omvang van productie en consumptie, milieudruk, milieukwaliteit of de effecten daarvan op natuur of volksgezondheid.

 

Vernieuwd

Emissies broeikasgassen, 1990-2019

Indicator | 15 februari 2021

De uitstoot van broeikasgassen is de laatste 4 jaar gedaald. In 2019 lag deze 3,0% lager dan in 2018, een daling van 5,6 Mton CO2-equivalenten. De uitstoot in 2019 was 18% lager dan in... meer

Energiegebruik van huishoudelijke apparatuur, 2000-2018

Indicator | 21 januari 2021

Bij witgoed, verlichting, CV-ketels en veel andere huishoudelijke apparatuur is hoge energie-efficiëntie de norm geworden. Europese wetgeving heeft hier sterk aan bijgedragen; met... meer

Stortplaatsen, aantal en capaciteit, 1991-2018

Indicator | 8 januari 2021

Het milieubeleid is gericht op het terugdringen van het storten van afval. Het aantal stortplaatsen en de hoeveelheid gestort afval is dan ook sterk afgenomen sinds 1991. De gestorte hoeveelheid... meer

Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2018

Indicator | 8 januari 2021

De hoeveelheid verbrand afval is toegenomen. Dit komt doordat de eerdere capaciteitsuitbreidingen volledig in gebruik zijn genomen en omdat brandbaar afval vanuit het buitenland ingevoerd wordt om... meer

Composteer- en vergistingsinstallaties voor gft-afval, 1989-2018

Indicator | 8 januari 2021

De hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) dat wordt aangeboden voor compostering en vergisting neemt de laatste jaren iets toe tot bijna 1,5 miljoen ton in 2018.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.