Compendium voor de Leefomgeving
460 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Milieubeleid en milieumaatregelen

De maatschappelijke belangstelling voor het milieu vindt zijn oorsprong in de jaren zestig: de risico's van bestrijdingsmiddelen werden bekend bij het publiek en milieurampen met olietankers en ziektegevallen door kwik- en cadmiumvergiftigingen waren in het nieuws. In 1972 bracht de Nederlandse overheid de Urgentienota Milieuhygiëne uit, waarmee het Nederlandse milieubeleid vorm kreeg. Dit beleid was vooral gericht op het saneren van milieuproblemen, zoals verontreiniging van het oppervlaktewater, lucht- en bodemverontreiniging. Vanaf de jaren 80 verschoof de aandacht van het milieubeleid van maatregelen achteraf naar preventie en beheer. Tegenwoordig wordt een belangrijk deel van het Nederlandse milieubeleid bepaald door regels die op EU-niveau zijn vastgesteld.

Beleidsinstrumenten beogen burgers en bedrijven aan te zetten tot gedragsverandering en de inzet van technische maatregelen mogelijk te maken. Instrumenten zijn onder meer wetten, doelstellingen, subsidies, heffingen, voorlichting en afspraken tussen overheid en bedrijfsleven. Technische maatregelen hebben een direct effect op de omvang van productie en consumptie, milieudruk, milieukwaliteit of de effecten daarvan op natuur of volksgezondheid.

 

Recent vernieuwd

Verwerking van autowrakken, 1993-2019

Indicator | 29 juni 2020

In 2019 bedraagt het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken 98,4 procent, waarvan 87,2 procent als hergebruik van producten en materialen en 11,2 procent nuttige toepassing.... meer

Geschiktheid grondwaterstand verdrogingsgevoelige landnatuur, 2018

Indicator | 23 juni 2020

Terreinen met te lage grondwaterstanden worden als matig of slecht beoordeeld; de condities zijn niet geschikt voor het halen de gewenste natuurkwaliteit. Deze matige en slechte condities komen... meer

Geschiktheid stikstofdepositie stikstofgevoelige landnatuur, 2018

Indicator | 22 juni 2020

De huidige milieudruk door stikstofdepositie is sinds de jaren negentig verminderd. Het areaal met slechte geschikte condities voor het duurzaam voorkomen van landnatuur is ongeveer gehalveerd ten... meer

Afvalproductie en wijze van verwerking, 1985-2016

Indicator | 27 mei 2020

Steeds meer afval wordt nuttig toegepast en verbrand, terwijl steeds minder afval wordt gestort. In 2016 werd 60 miljoen ton afval geproduceerd (exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en... meer

Tarieven van enkele milieuheffingen, belastingen op een milieugrondslag en recycling- en beheersbijdragen, 2016-2020

Indicator | 12 mei 2020

De tarieven van de rioolheffing en een aantal belastingen op milieugrondslag zijn de laatste vijf jaar gestegen, terwijl de tarieven van recycling- en beheersbijdragen gelijk bleven of juist... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.