Compendium voor de Leefomgeving
493 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Milieubeleid en milieumaatregelen

De maatschappelijke belangstelling voor het milieu vindt zijn oorsprong in de jaren zestig: de risico's van bestrijdingsmiddelen werden bekend bij het publiek en milieurampen met olietankers en ziektegevallen door kwik- en cadmiumvergiftigingen waren in het nieuws. In 1972 bracht de Nederlandse overheid de Urgentienota Milieuhygiëne uit, waarmee het Nederlandse milieubeleid vorm kreeg. Dit beleid was vooral gericht op het saneren van milieuproblemen, zoals verontreiniging van het oppervlaktewater, lucht- en bodemverontreiniging. Vanaf de jaren 80 verschoof de aandacht van het milieubeleid van maatregelen achteraf naar preventie en beheer. Tegenwoordig wordt een belangrijk deel van het Nederlandse milieubeleid bepaald door regels die op EU-niveau zijn vastgesteld.

Beleidsinstrumenten beogen burgers en bedrijven aan te zetten tot gedragsverandering en de inzet van technische maatregelen mogelijk te maken. Instrumenten zijn onder meer wetten, doelstellingen, subsidies, heffingen, voorlichting en afspraken tussen overheid en bedrijfsleven. Technische maatregelen hebben een direct effect op de omvang van productie en consumptie, milieudruk, milieukwaliteit of de effecten daarvan op natuur of volksgezondheid.

 

Recent vernieuwd

Verwerking van autowrakken, 1993-2018

Indicator | 24 juni 2019

In 2018 bedraagt het percentage hergebruik en nuttige toepassing van autowrakken 98,4 procent, waarvan 87,1 procent als hergebruik van producten en materialen en 11,3 procent nuttige... meer

Tarieven van enkele milieuheffingen, belastingen op een milieugrondslag en recycling- en beheersbijdragen, 2015-2019

Indicator | 7 mei 2019

De tarieven van de rioolheffing en een aantal belastingen op milieugrondslag zijn de laatste vijf jaar gestegen, terwijl de tarieven van recycling- en beheersbijdragen gelijk bleven... meer

Omvang Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling, 2000-2017

Indicator | 30 april 2019

Particuliere bedrijven op het gebied van de Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling vormen samen de bedrijfstak Afvalbeheer. De netto omzet van deze bedrijfstak is sinds... meer

Gebruik stikstof en fosfaat uit dierlijke mest en benutting van de plaatsingsruimte, 2000-2017

Indicator | 23 april 2019

Van de plaatsingsruimte voor fosfaat is in 2017 landelijk 90 procent benut; voor stikstof is de benuttingsgraad 95 procent. Het bemestingsniveau voor stikstof uit dierlijke mest ligt... meer

Mestafzet buiten de landbouw, 2000-2017

Indicator | 18 april 2019

Tot en met 2015 is een steeds groter deel van de geproduceerde mest buiten de landbouw afgezet. Het grootste deel van de afzet buiten de landbouw bestaat uit mestexport met daarnaast... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.