Milieugevaarlijke stoffen

Milieugevaarlijke stoffen zijn chemische stoffen of verbindingen die in water en bodem ongewenste effecten hebben op het functioneren van ecosystemen en op de gezondheid van mensen. Milieugevaarlijke stoffen worden verspreid naar water, bodem en lucht door het gebruik van chemicaliën en producten door onder andere de industrie, landbouw en consumenten.

 

Vernieuwd

Bestrijdingsmiddelen in drinkwater, 1995-2021

Indicator | 21 november 2022

In 2021 zijn er geen normoverschrijdingen geweest van bestrijdingsmiddelen (norm 0,1 μg/l). Wel is er in het geleverde drinkwater van één pompstation een normoverschrijding geweest van een humaan-... meer

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2021

Indicator | 21 november 2022

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil betreft langzaam... meer

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw per gewas, 2012-2016-2020

Indicator | 3 november 2022

Het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, gemeten over 42 gewassen in de land- en tuinbouw, is sinds 2016 gedaald met ruim 11 procent. In 2020 is 90 procent van het totale gebruik van... meer

Belasting van het rioolstelsel, 1990-2020

Indicator | 3 november 2022

De trend in de belasting van het rioolstelsel via (afval)water wordt voor een groot deel bepaald door de lozing vanuit consumenten en is in de tijd redelijk stabiel.

Atmosferische depositie op binnenwater en op het rioolstelsel, 1990-2020

Indicator | 3 november 2022

De atmosferische depositie is voor veel stoffen een belangrijke bron voor de belasting van het oppervlaktewater en het rioolstelsel. Bij stikstof daalde de atmosferische depositie in 2020 met 12%... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.