Compendium voor de Leefomgeving
547 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Milieukwaliteit en natuur

De veranderingen in de milieukwaliteit kunnen invloed hebben op het voorkomen van planten en dieren. In veel gevallen is er een complex van externe factoren die het voorkomen van planten en dieren bepalen. Zoveel als mogelijk is steeds de hoofdoorzaak van verandering vermeld. Een aantal sprekende voorbeelden is in dit thema opgenomen.

 

Recent vernieuwd

Fauna van de heide, 1990-2017

Indicator | 2 oktober 2018

Veel kenmerkende diersoorten van de heide zijn achteruitgegaan sinds 1990.

Ruimtelijke samenhang natuurgebieden, 2015

Indicator | 3 september 2018

Met de sinds 1990 toegenomen oppervlakte aan natuur is ook de ruimtelijke samenhang van de natuur op het land verbeterd. Echter, een aanzienlijk deel van het Natuurnetwerk Nederland... meer

Kwaliteit en trend stikstofbeschikbaarheid ecosystemen, 2017

Indicator | 3 september 2018

De huidige milieudruk door stikstofdepositie is in veel ecosystemen op het land nog te hoog. Met name in de ecosysteemtypen bos, open duin en heide zijn de condities door... meer

Kwaliteit grondwaterafhankelijke ecosystemen, 2017

Indicator | 3 september 2018

Terreinen met matige of slechte grondwaterstanden komen verspreid voor in het hele land en in alle ecosystemen op het land. Vooral moerassen, natte heiden en natte graslanden zijn... meer

Kwaliteit en trend zuurgraad ecosystemen, 2017

Indicator | 3 september 2018

De kwaliteit van de bodem is in veel ecosystemen op het land goed wat de zuurgraad betreft. Maar vooral in halfnatuurlijke graslanden en moerassen voldoet de zuurgraad op een deel van... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.