Milieukwaliteit en natuur

De veranderingen in de milieukwaliteit kunnen invloed hebben op het voorkomen van planten en dieren. In veel gevallen is er een complex van externe factoren die het voorkomen van planten en dieren bepalen. Zoveel als mogelijk is steeds de hoofdoorzaak van verandering vermeld. Een aantal sprekende voorbeelden is in dit thema opgenomen.

 

Vernieuwd

Trend van amfibieën, 1997-2021

Indicator | 15 september 2022

De groep van de kikkers, padden en salamanders nam in de periode 1997-2009 gestaag toe. Vanaf 2010 wordt de trend van de soortgroep echter sterk negatief beïnvloed door de extreme achteruitgang... meer

Migratiemogelijkheden voor trekvissen, 2021

Indicator | 15 september 2022

Trekvissen konden vanuit zee of de grote rivieren slechts weinig beken en polderwater bereiken door de aanwezigheid van stuwen en gemalen. Met de aanleg van vispassages zijn een groot... meer

Geschiktheid ruimtelijke condities landnatuur, 2021

Indicator | 28 juni 2022

Met de sinds 1990 toegenomen oppervlakte aan nieuwe natuur is ook de ruimtelijke samenhang van de natuur op het land verbeterd. Echter, een aanzienlijk deel van het Natuurnetwerk Nederland bevat... meer

Watergebruik in de land- en tuinbouw, 2001-2020

Indicator | 14 juni 2022

Vanwege droogte in het groeiseizoen van het jaar 2020, steeg het watergebruik ten opzichte van 2019. De afgelopen drie jaren (2018-2020) zijn relatief droge jaren waarbij het watergebruik hoger... meer

Milieudruk door stikstofdepositie op landnatuur, 2020

Indicator | 2 juni 2022

De milieudruk door stikstofdepositie is sinds de jaren negentig verminderd. Het areaal met een slechte conditie voor het duurzaam voorkomen van landnatuur is sterk verminderd ten gunste van het... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.