Milieukwaliteit en natuur

De veranderingen in de milieukwaliteit kunnen invloed hebben op het voorkomen van planten en dieren. In veel gevallen is er een complex van externe factoren die het voorkomen van planten en dieren bepalen. Zoveel als mogelijk is steeds de hoofdoorzaak van verandering vermeld. Een aantal sprekende voorbeelden is in dit thema opgenomen.

 

Vernieuwd

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2020

Indicator | 17 november 2021

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil betreft langzaam... meer

Gebiedsgrootte natuurgebieden op het land, 1990-2019

Indicator | 15 november 2021

Door de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland zijn tussen 1990 en 2019 natuurgebieden vergroot en met elkaar verbonden. De grote gebieden betreffen met name bosgebieden en duingebieden. Veel... meer

Vegetatie van wegbermen 1999-2018

Indicator | 15 november 2021

In de bermen van rijks- en overige wegen nemen bomen, struiken en ruigtesoorten toe, ondanks het beheer om dat te voorkomen.

Trend van amfibieën, 1997-2020

Indicator | 30 september 2021

De groep van de kikkers, padden en salamanders nam in de periode 1997-2009 gestaag toe. Vanaf 2010 wordt de trend van de soortgroep echter sterk negatief beïnvloed door de extreme achteruitgang... meer

Watergebruik in de land- en tuinbouw, 2001-2019

Indicator | 15 juli 2021

Het watergebruik daalde in 2019 ten opzichte van 2018, maar bereikt alsnog een hoog punt vanwege de droogte in dat jaar. Irrigatie vraagt het meeste water op de land- en tuinbouwbedrijven.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.