Compendium voor de Leefomgeving
465 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Milieukwaliteit en natuur

De veranderingen in de milieukwaliteit kunnen invloed hebben op het voorkomen van planten en dieren. In veel gevallen is er een complex van externe factoren die het voorkomen van planten en dieren bepalen. Zoveel als mogelijk is steeds de hoofdoorzaak van verandering vermeld. Een aantal sprekende voorbeelden is in dit thema opgenomen.

 

Recent vernieuwd

Bijensterfte in Nederland, 2006 - 2020

Indicator | 30 juli 2020

De wintersterfte onder honingbijen is in de periode 2006-2020 vrijwel altijd hoger geweest dan het Europees gemiddelde van 10 procent, met uitzondering van de jaren 2014, 2016 en 2019. De sterfte... meer

Geschiktheid ruimtelijke condities landnatuur, 2019

Indicator | 23 juni 2020

Met de sinds 1990 toegenomen oppervlakte aan nieuwe natuur is ook de ruimtelijke samenhang van de natuur op het land verbeterd. Echter, een aanzienlijk deel van het Natuurnetwerk Nederland bevat... meer

Geschiktheid grondwaterstand verdrogingsgevoelige landnatuur, 2018

Indicator | 23 juni 2020

Terreinen met te lage grondwaterstanden worden als matig of slecht beoordeeld; de condities zijn niet geschikt voor het halen de gewenste natuurkwaliteit. Deze matige en slechte... meer

Geschiktheid stikstofdepositie stikstofgevoelige landnatuur, 2018

Indicator | 22 juni 2020

De huidige milieudruk door stikstofdepositie is sinds de jaren negentig verminderd. Het areaal met slechte geschikte condities voor het duurzaam voorkomen van landnatuur is ongeveer gehalveerd ten... meer

Geschiktheid zuurgraad bodem verzuringsgevoelige landnatuur, 2018

Indicator | 22 juni 2020

De kwaliteit van de bodem is in veel ecosystemen goed wat de zuurgraad betreft. Maar vooral in (half)natuurlijke graslanden, open duin en moeras voldoet de zuurgraad op een deel van het areaal... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.