Compendium voor de Leefomgeving
502 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Milieukwaliteit en natuur

De veranderingen in de milieukwaliteit kunnen invloed hebben op het voorkomen van planten en dieren. In veel gevallen is er een complex van externe factoren die het voorkomen van planten en dieren bepalen. Zoveel als mogelijk is steeds de hoofdoorzaak van verandering vermeld. Een aantal sprekende voorbeelden is in dit thema opgenomen.

 

Recent vernieuwd

Dagvlinders, 1992-2018

Indicator | 29 maart 2019

De achteruitgang van de vlinderpopulaties is nog niet gestuit. In historisch perspectief is de verspreidingstrend gestabiliseerd, maar in populatieaantallen gaat de afname door.

Vliegperiode vlinders, 1992-2018, en libellen, 1999-2018

Indicator | 2 maart 2019

De vliegperiode van zowel vlinders als libellen begint vroeger door de warmere lentes.

Vinddatum eerste kievitsei in Friesland, 1901-2019

Indicator | 1 maart 2019

Het eerste kievitsei is de afgelopen honderd jaar steeds vroeger in het jaar gevonden. Klimaatverandering lijkt hierbij een belangrijke factor.

Planten en verzuring en verdroging van vennen

Indicator | 29 januari 2019

De vennen hebben tot eind jaren tachtig sterk te lijden gehad van verzuring, vermesting en verdroging. Door zowel verbetering van de neerslag- en luchtkwaliteit en hydrologische... meer

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2017

Indicator | 13 december 2018

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.