Milieukwaliteit en natuur

De veranderingen in de milieukwaliteit kunnen invloed hebben op het voorkomen van planten en dieren. In veel gevallen is er een complex van externe factoren die het voorkomen van planten en dieren bepalen. Zoveel als mogelijk is steeds de hoofdoorzaak van verandering vermeld. Een aantal sprekende voorbeelden is in dit thema opgenomen.

 

Vernieuwd

Trend van dagvlinders, 1992-2022

Indicator | 16 mei 2023

De achteruitgang van de vlinderpopulaties is nog niet gestuit. In historisch perspectief is de achteruitgang in verspreiding aan het afvlakken, maar in populatieaantallen gaat de afname door.

Vliegperiode vlinders, 1992-2022, en libellen, 1999-2022

Indicator | 14 april 2023

De vliegperiode van zowel vlinders als libellen begint vroeger door de warmere lentes.

Fauna van de heide, 1990-2021

Indicator | 24 maart 2023

Veel kenmerkende diersoorten van de heide zijn achteruitgegaan sinds 1990.

Vinddatum eerste kievitsei in Fryslân, 1901-2023

Indicator | 23 maart 2023

Het eerste kievitsei is de afgelopen honderd jaar steeds vroeger in het jaar gevonden. Klimaatverandering is hierbij een belangrijke factor.

Zeevogels en olieverontreiniging langs de Nederlandse kust, 1971-2020

Indicator | 7 februari 2023

Vogels zijn gevoelig voor olieverontreinigingen op zee. Het aandeel met olie besmeurde kadavers van aangespoelde zeevogels is een maat voor het niveau van de chronische olievervuiling op zee. Al... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.