Natuurbeleid en natuurbescherming

Het Nederlandse natuurbeleid bestaat uit meerdere onderdelen. Verschillende wetten en regels beschermen de natuur. Belangrijk hiervoor zijn internationale verdragen als het Biodiversiteitsverdrag (CBD), de Bonn en Bern conventies en het CITES verdrag. De hieruit voortkomende Europese richtlijnen (Vogel- en Habitatrichtlijn) en verordeningen (CITES) zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Per 1 januari 2017 geldt de nieuwe Wet Natuurbescherming. Op grond van deze wet is het Rijk verplicht een nationale natuurvisie op te stellen.

De implementatie van de Europese richtlijnen moet leiden tot een Europees ecologisch netwerk, Natura 2000 genaamd. In het Nederlandse natuurbeleid vormt het Natuurnetwerk Nederland (NNN), inclusief de Natura 2000 gebieden, een belangrijke pijler om natuurgebieden te beschermen. Hiervoor wordt natuur verworven en zo nodig ingericht. Een twintigtal grote aaneengesloten natuurgebieden zoals de Hoge Veluwe en de Biesbosch zijn ingesteld als Nationale Parken.

Een ander onderdeel van het natuurbeleid is de bescherming van soorten. Voor bedreigde soorten die vaak op internationale Rode Lijsten staan, worden soortbeschermingsplannen gemaakt en uitgevoerd.

Zoals afgesproken in het Natuurakkoord (2011) is de Rijksoverheid verantwoordelijk voor de kaders en ambities van het natuurbeleid. De provincies zijn verantwoordelijk voor invulling en uitvoering van het beleid. Ook voor het beheer van natuur zijn er diverse regelingen. In Nederland liggen veel landbouwgebieden en natuurterreinen die waardevol zijn voor natuur en landschap. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden behouden en verder ontwikkelen. Boeren die hun landbouwgrond natuurvriendelijk beheren, kunnen hiervoor een vergoeding krijgen. Dit gaat via de Subsidie Natuur en Landschap (SNL).

 

Vernieuwd

Hamster, 1999-2020

Indicator | 21 januari 2021

Het uitsterven van de wilde hamster, ook wel bekend onder de naam korenwolf, in Nederland, leek eind jaren negentig van de vorige eeuw onontkoombaar. Sinds 2002 worden hamsters uitgezet in het... meer

Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989 - 2019

Indicator | 20 januari 2021

De totale aanhang van de vier grootste natuurorganisaties is in 2019 verder gedaald tot 1.776.711 leden. Dat is een daling van 2,7% vergeleken met 2018. Natuurmonumenten heeft de meeste leden in... meer

Gebieden terreinbeherende organisaties, 2020

Indicator | 13 januari 2021

De terreinen van de drie grote organisaties die de natuurterreinen bezitten of in beheer hebben, liggen verspreid over heel Nederland.

Bouwen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), 2000 - 2019

Indicator | 7 januari 2021

Voor de analyse van woningbouw in natuurgebieden is gekeken naar de planologisch beschermde Ecologische Hoofdstructuur (2012) en Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
Van de ca 994.000 hectare die... meer

Trend van vleermuizen, 1986-2019

Indicator | 28 december 2020

Lange tijd zijn vleermuizen in aantal achteruitgegaan, maar na 1986 nemen veel soorten juist weer toe in populatiegrootte.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.