Natuurbeleid en natuurbescherming

Het Nederlandse natuurbeleid bestaat uit meerdere onderdelen. Verschillende wetten en regels beschermen de natuur. Belangrijk hiervoor zijn internationale verdragen als het Biodiversiteitsverdrag (CBD), de Bonn en Bern conventies en het CITES verdrag. De hieruit voortkomende Europese richtlijnen (Vogel- en Habitatrichtlijn) en verordeningen (CITES) zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Per 1 januari 2017 geldt de nieuwe Wet Natuurbescherming. Op grond van deze wet is het Rijk verplicht een nationale natuurvisie op te stellen.

De implementatie van de Europese richtlijnen moet leiden tot een Europees ecologisch netwerk, Natura 2000 genaamd. In het Nederlandse natuurbeleid vormt het Natuurnetwerk Nederland (NNN), inclusief de Natura 2000 gebieden, een belangrijke pijler om natuurgebieden te beschermen. Hiervoor wordt natuur verworven en zo nodig ingericht. Een twintigtal grote aaneengesloten natuurgebieden zoals de Hoge Veluwe en de Biesbosch zijn ingesteld als Nationale Parken.

Een ander onderdeel van het natuurbeleid is de bescherming van soorten. Voor bedreigde soorten die vaak op internationale Rode Lijsten staan, worden soortbeschermingsplannen gemaakt en uitgevoerd.

Zoals afgesproken in het Natuurakkoord (2011) is de Rijksoverheid verantwoordelijk voor de kaders en ambities van het natuurbeleid. De provincies zijn verantwoordelijk voor invulling en uitvoering van het beleid. Ook voor het beheer van natuur zijn er diverse regelingen. In Nederland liggen veel landbouwgebieden en natuurterreinen die waardevol zijn voor natuur en landschap. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden behouden en verder ontwikkelen. Boeren die hun landbouwgrond natuurvriendelijk beheren, kunnen hiervoor een vergoeding krijgen. Dit gaat via de Subsidie Natuur en Landschap (SNL).

 

Vernieuwd

Draagvlak voor natuur en natuurbeleid, 2021

Indicator | 21 november 2022

Bijna alle Nederlanders vinden het belangrijk dat bestaande natuurgebieden worden beschermd. De overheid neemt maatregelen om de achteruitgang te stoppen. De meerderheid van de Nederlanders vindt... meer

Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989 - 2021

Indicator | 21 november 2022

De totale aanhang van de vier grootste natuurorganisaties is 1.746.416 leden in 2021. Dat is een stijging van 4,9% vergeleken met 2019. Natuurmonumenten heeft de meeste leden/donateurs in 2021 (... meer

Burgerbetrokkenheid bij natuur

Indicator | 17 november 2022

Een van de hoofdambities van het Rijk is om de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur te versterken. Informatie over burgerbetrokkenheid bij natuur biedt inzichten over de bijdrage van burgers... meer

Actieve betrokkenheid bij natuurbescherming, 2021

Indicator | 16 november 2022

In 2021 ondernam twee derde van de volwassen bevolking één of meer van de onderstaande activiteiten voor de natuur. Steeds meer Nederlanders zijn actief betrokken bij natuurbescherming. Vooral het... meer

Trend van vleermuizen, 1986-2021

Indicator | 27 oktober 2022

Lange tijd zijn populaties vleermuizen achteruitgegaan, maar na 1986 worden veel soorten weer in toenemende aantallen waargenomen, wat duidt op een toename van de populatiegrootte.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.