Compendium voor de Leefomgeving
475 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Natuurlijke hulpbronnen

De natuurlijke hulpbronnen op aarde, in het bijzonder fossiele brandstoffen, vormen een basis voor alle menselijke activiteiten, en daarmee ook voor welvaart en welzijn. Om voor toekomstige generaties de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen te garanderen, is een duurzaam voorraadbeheer noodzakelijk.

Milieudruk
Men kan natuurlijke hulpbronnen indelen in niet-vernieuwbare en vernieuwbare grondstofvoorraden, milieuvoorraden (schoon water, schone lucht, ruimte) en biodiversiteit. De winning van grondstofvoorraden veroorzaakt veelal een aantasting van een of meer milieuvoorraden en/of de biodiversiteit. Zo ontstaan bij de winning vaak emissies, naar de lucht door de inzet van fossiele brandstoffen bij de winning, en naar het water en de bodem door onder andere het wegspoelen van verontreinigingen tijdens de winning. Winningsplaatsen leggen veelal een beslag op de ruimte en tasten het landschap aan, met als gevolg een aantasting van de biodiversiteit. Het transport en de verwerking van grondstoffen dragen eveneens bij aan de emissie van stoffen. Bij de verwerking van stoffen is dit vooral het geval als de grondstof verontreinigingen bevat met milieugevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld een te hoog zwavelgehalte.

Beschikbaarheid
Binnen de grondstofvoorraden worden niet-vernieuwbare en vernieuwbare voorraden onderscheiden. Niet-vernieuwbare voorraden (zoals fosiele brandstoffen en ertsen) worden niet of nauwelijks bijgevormd en zullen bij voortdurende winning ooit opraken. De vernieuwbare vooraden (zoals hout en vis) worden door natuurlijke processen aangevuld, en zullen, als de winning en aanwas op elkaar afgestemd zijn, tot in lengte van dagen beschikbaar blijven.

 

Recent vernieuwd

Inzet visserijtechnieken Nederlandse kottersector, 2017

Indicator | 11 september 2019

Sinds 2000 wordt er binnen de kottervisserij substantieel minder gevist, met minder motorvermogen en met minder impact op het bodemleven. Dit komt door een afname van de vloot, minder... meer

Energieverbruik per sector, 1990-2018

Indicator | 8 augustus 2019

Het Nederlandse energieverbruik schommelt al jaren tussen 3000 en 3500 PJ. In 2018 gaat het om een verbruik van 3100 PJ. Het energieverbruik in 2018 is daarmee 1,6 procent lager dan... meer

Energieverbruik per energiedrager, 1990-2018

Indicator | 8 augustus 2019

Het Nederlandse energieverbruik is in 2018 1,64 procent lager dan in 2017. Ten opzichte van 1990 is het energieverbruik met 8,5 procent gestegen.

Aanbod en verbruik van energiedragers in Nederland, 2018

Indicator | 8 augustus 2019

Maar een kwart van de in Nederland ingevoerde en gewonnen energiedragers wordt in ons land verbruikt. Het grootste deel van de ruwe aardolie en aardolieproducten wordt ingevoerd. Van... meer

Energieverbruik door de industrie, 1990-2018

Indicator | 8 augustus 2019

In 2018 is het energieverbruik door de industrie (inclusief raffinaderijen) met 3,8 procent afgenomen. In de grootste branche binnen de industrie, de chemie en farmaceutische... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.