Ontwikkelingen in de maatschappij

De ontwikkeling van de bevolking en de economie in Nederland, en de specifieke ligging van Nederland in Europa staan aan de basis voor een hoge milieudruk in Nederland. Zo is Nederland één van de meest dichtbevolkte landen van de wereld met een hoge graad van industrialisatie. De laatste decennia heeft de dienstensector zich sterk ontwikkeld.

De ligging van Nederland aan zee en de uitmonding van een aantal belangrijke rivieren in de Noordzee maakt Nederland een belangrijk transportland voor goederen over de Rijn en Maas. Maar ook in het wegvervoer, richting Duitsland en België en verder gelegen landen binnen de Europese Unie, speelt Nederland een belangrijke rol.

 

Vernieuwd

Bruto elektriciteitsproductie en inzet energiedragers, 1998-2019

Indicator | 13 april 2021

In 2019 steeg de bruto elektriciteitsproductie met 6 procent ten opzichte van 2018. Fossiele brandstoffen, met name aardgas en steenkool, blijven de belangrijkste ingezette energiedragers voor de... meer

Afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen, 2011-2019

Indicator | 1 april 2021

De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen is in 2019 afgenomen naar 9,2 miljoen kg werkzame stof. Dat is 1 procent minder dan een jaar eerder.

Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2020

Indicator | 31 maart 2021

Per 1 januari 2021 telde Nederlandse bevolking 17,5 miljoen inwoners. Het percentage jongeren neemt af, terwijl het percentage 65-plussers toeneemt. De levensverwachting van zowel vrouwen als... meer

Bruto toegevoegde waarde en milieudruk door de industrie, 1995-2019

Indicator | 17 maart 2021

Terwijl de bruto toegevoegde waarde van de industrie in de periode 1995-2019 is toegenomen met 57 procent, is de milieuvervuiling door de belangrijkste stoffen in de industrie afgenomen.

Broeikasgas en CO2-intensiteit bedrijven, 1995-2019

Indicator | 17 maart 2021

De broeikasgasintensiteit is de laatste 24 jaar gedaald. Dat betekent dat de milieuefficiency met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen van bedrijven is verbeterd.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.