Ontwikkelingen in de maatschappij

De ontwikkeling van de bevolking en de economie in Nederland, en de specifieke ligging van Nederland in Europa staan aan de basis voor een hoge milieudruk in Nederland. Zo is Nederland één van de meest dichtbevolkte landen van de wereld met een hoge graad van industrialisatie. De laatste decennia heeft de dienstensector zich sterk ontwikkeld.
De ligging van Nederland aan zee en de uitmonding van een aantal belangrijke rivieren in de Noordzee maakt Nederland een belangrijk transportland voor goederen over de Rijn en Maas. Maar ook in het wegvervoer, richting Duitsland en België en verder gelegen landen binnen de Europese Unie, speelt Nederland een belangrijke rol.

 

Vernieuwd

Milieudruk door consumptie, 1995-2022

Indicator | 4 september 2023

De totale Nederlandse consumptie door huishoudens en de overheid is de afgelopen kwart eeuw gestaag gestegen. In het coronajaar 2020 daalde de consumptie licht, maar in 2021 en 2022... meer

Sankey van Nederlandse Materiaalstromen, 2020

Indicator | 15 augustus 2023

Om een circulaire economie te bereiken moeten materiaalstromen efficiënter worden ingezet en kringlopen gesloten worden. Momenteel stroomt maar een klein deel van de materiaalstromen door... meer

Oppervlakte met gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 2012-2016-2020

Indicator | 10 augustus 2023

In 2020 is op 98 procent van het geteelde areaal van 42 gewassen in de land- en tuinbouw een gewasbeschermingsmiddel gebruikt. Dat is een toename sinds 2016. Hieronder wordt vooral ingegaan op de... meer

Energieprijzen voor enkele energiedragers, 2010-2022

Indicator | 25 juli 2023

De energieprijzen fluctueren sterk en vertonen niet allemaal hetzelfde beeld. Met name de olie lijkt haar eigen prijsontwikkeling te volgen. In de periode 2010-2022 gaan de olieprijzen zeer hard... meer

Bruto elektriciteitsproductie en inzet energiedragers, 1998-2022

Indicator | 24 juli 2023

In 2022 was de totale bruto elektriciteitsproductie nagenoeg gelijk ten opzichte van 2021. De afgelopen jaren is de bijdrage van fossiele brandstoffen in de elektriciteitsproductie lager geworden... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.